Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp2ziebice.szkolnastrona.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2009-12-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-11-14.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Strona internetowa jest zgodna/częściowo zgodna/niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

  • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • brak opisów alternatywnych grafik,
  • pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej..

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Stuglik, e-mail: sp2@oswiata-ziebice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 819 15 76. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Zajęcia lekcyjne w Szkole Podstawowej nr 2 realizowane są w dwóch budynkach: budynku głownym (ul. Spacerowa 2) 
oraz sali gimnastycznej (ul. Wojka Polskiego 4).

Wejście główne (od ulicy Spacerowej 2) i wejście do sali gimnastycznej ul. Wojka Polskiego 4) nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto do szkoły są jeszcze wejścia: od strony sali gimnastycznej oraz jedno od parkingu szkolnego – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach. Dodatkowo od strony parkingu znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni. Wymienione wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Każda osoba z zewnątrz musi (przed wejściem do szkoły) pozostawić następujące dane: data, godz. wejścia, imię i nazwisko, w jakim celu, godz. wyjścia, podpis.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są nauczyciele i pracownicy obsługi.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są niedostępne. W budynku nie ma wind. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na parterze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika - dane kontaktowe: el.: 74 819 15 76email: sp2@oswiata-ziebice.pl

3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika dane kontaktowe: tel.: 74 819 15 76email: sp2@oswiata-ziebice.pl

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, jednak, ze względu na uczniów, prosi się o wcześniejszy kontakt el.: 74 819 15 76email: sp2@oswiata-ziebice.pl

5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Informacje dodatkowe

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych .