Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


Przyroda

Zasady oceniania uczniów z przedmiotów przyrodniczych.

1.Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia:

  • prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki),
  • prace domowe,
  • odpowiedzi ustne,
  • praca na lekcji (indywidualna lub w grupie),
  • rozwiązywanie zadań dodatkowych i problemów,
  • aktywność na lekcji,
  • udział w konkursach przyrodniczych. Prace klasowe, sprawdziany,

2.Kartkówki, prace domowe i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

3. Nie ocenia się ucznia po dłuższej nieobecności w szkole, oraz ucznia będącego w trudnej sytuacji życiowej.

4.Prace klasowe odbywają się po zakończeniu każdego działu. Zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem i omówiony jest ich zakres.

5.Jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej z powodu nieobecności w szkole , to powinien to uczynić w ciągu dwóch tygodni od dnia powroty do szkoły. ( w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej nie ma możliwości pisania poprawy)

6. Uczeń może poprawić pracę klasowa jeżeli otrzyma z niej ocenę dopuszczającą i niedostateczna (z wyjątkiem w/w sytuacji) Poprawa jest dobrowolna i powinna odbywać się po lekcjach  w ciągu dwóch tygodni od daty dodania pracy i tylko jeden raz).

7.Przy pisaniu i poprawianiu prac klasowych obowiązują te same kryteria ocen. Do dziennika wpisywane są obie oceny.

8.Krótkie sprawdziany (kartkówki 5-10 minut) nie są zapowiadane. Mogą być przeprowadzane z 3 ostatnich tematów. Poprawiamy ocenę dopuszczającą i niedostateczną.   Do dziennika wpisywane są obie oceny. Poprawa jest dobrowolna i powinna odbywać się po lekcjach  w ciągu jednego  tygodnia od daty dodania pracy i tylko jeden raz).

9.Aktywność na lekcji będzie oceniana w systemie plusów (5 plusów- ocena bardzo dobra)

10.Prace domowe będą oceniane (od oceny bardzo dobrej do niedostatecznej – przy braku pracy domowej )poprzez:

  • szczegółowe sprawdzenie w zeszycie,
  • prezentację rozwiązania pracy domowej na tablicy,
  • sprawdzian pisemny,

11. Brak zeszytu winien być zgłoszony nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji. Każdy jego brak kosztuje ucznia jeden minus (2 minusy- ocena niedostateczna).

12. W przypadku kiedy uczeń nie ma zadania domowego otrzymuje ocenę niedostateczną do zeszytu jeżeli nie uzupełni tego zadania do następnej lekcji otrzymuje ocenę niedostateczną do dziennika bez możliwości poprawy.

13.Każdy uczeń ma prawo do uzyskania oceny za zadania dodatkowe i problemy. Sześć dodatkowych zadań skutkuje oceną celującą do dziennika.

14.Aktywność ucznia poza lekcjami (udział w konkursach i zajęcie I-III miejsca nagrodzona będzie cząstkową oceną celującą lub bardzo dobrą w zależności od miejsca.

15.Uczeń może być odpytywany bez zapowiedzi z trzech ostatnich lekcji z możliwością poprawy oceny dopuszczającej i niedostatecznej.

16.Odpytywanie z większej partii materiału (np. powtórzenie z danego działu) zapowiadane jest z tygodniowym wyprzedzeniem.

17. Uczeń ma prawo być w semestrze dwa razy nieprzygotowany bez żadnych konsekwencji.

18.Nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza na początku lekcji. Późniejsze zgłoszenie skutkuje oceną niedostateczną.

10.Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego. Końcową ocenę ustala się zaokrąglając do jedności zgodnie z zasadami matematycznymi.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zgodnie z powyższymi zasadami otrzymuje bardzo dobry i rozwiązuje problemy lub wykazuje się aktywnością poza lekcjami. Jeśli nie uzyska z prac klasowych i sprawdzianów 50% średniej, to nie może otrzymać oceny dostatecznej.

Obowiązująca  punktacja ze sprawdzianów:

0%-34%- niedostateczny

35%-50%- dopuszczający

51%-74%- dostateczny

75%-90%- dobry

91%-100%- bardzo dobry

Powyżej 100% (zadania dodatkowe)-celujący    

                                                  Opracowały: mgr Barbara Zańko ,

                                                                          mgr inż. Marzena Tworek