Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


Matematyka

PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA Z  MATEMATYKI

DLA  KLAS  IV - VI

Szkoła  Podstawowa Nr 2

Im. H. Sienkiewicza

w Ziębicach

Na lekcjach matematyki obserwowane i oceniane są następujące obszary aktywności uczniów:

- kształtowanie pojęć matematycznych-sprawdzanie stopnia zrozumienia pojęć matematycznych,

- kształtowanie języka matematycznego,

- prowadzenie rozumowań,

- rozwiązywanie zadań matematycznych - stosowanie odpowiednich metod,

- sposobów wykonania i sprawdzania otrzymanych wyników,

- rozwiązywanie problemów,

- prace badawcze, projekty,

- stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych,

- aktywność na lekcjach,

- praca w grupach.

Sprawdzanie poziomu i umiejętności uczniów odbywa się w formie:

- odpowiedzi ustne

- sprawdziany (kartkówki), prace klasowe, testy

- zadania w zeszycie (w przypadku braku ucznia na zajęciach zobowiązany jest on do uzupełnienia brakujących zadań)

- prace domowe

- aktywność

- prace dodatkowe,

- udział w konkursach

Częstotliwość oceniania:

      Formy aktywności  - Częstotliwość w semestrze

Test sumujący , diagnozujący – początek i koniec roku 

Prace klasowe , sprawdziany (ewentualnie testy) – po każdym dziale

Kartkówki – na bieżąco

Aktywność i praca na lekcji oraz przygotowanie do lekcji - na bieżąco

Prace domowe - na bieżąco ( min.5)

Zeszyt przedmiotowy - min.1 na semestr

Umowa „Nauczyciel- uczeń”:

1. Obowiązkiem ucznia jest punktualne stawiennictwo na lekcji matematyki.

2. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury współżycia w  odniesieniu do kolegów i nauczyciela matematyki, w szczególności do zachowania dyscypliny oraz szanowania prawa innych do zdobywania wiedzy.

3. Uczeń ma obowiązek do rzetelnego przygotowania się do lekcji matematyki, co oznacza:

a) posiadanie zeszytu przedmiotowego oraz przyborów geometrycznych,

b) odrobienie zadania domowego,

c) przygotowanie się do odpowiedzi:

- ustnej z materiału bieżącego,

- ustnej z partii materiału z klas niższych, o powtórzenie której prosił nauczyciel,

d) przygotowanie do pracy pisemnej

            -  kartkówek z bieżącego materiału,

           -   pracy klasowej, sprawdzianu zapowiedzianego wcześniej i odnotowanego w dzienniku (zgodnie z WSO)- z zakresu wiadomości i umiejętności, który ma obejmować.

4. Uczeń ma prawo zgłosić brak przygotowania do lekcji wówczas, gdy:

a) nie wykonał zadania domowego-  (3 razy w semestrze) bez konsekwencji po zgłoszeniu przed lekcją co zostaje zaznaczone w dzienniku kropką, za pozostałe braki zadań zgłoszone przed lekcją uczeń zbiera minusy – 3 minusy to ocena niedostateczna w dzienniku.

Ponadto uczeń ma obowiązek uzupełnić brakującą lub źle napisaną pracę domową na następną lekcję, jeżeli tego nie zrobi ( musi sam pokazać naucz.) otrzymuje ocenę niedostateczną.

b) nie przyniósł przyborów geometrycznych, zeszytu przedmiotowego lub w inny sposób nie jest przygotowany do zajęć - (3 razy w semestrze) bez konsekwencji po zgłoszeniu przed lekcją co zostaje zaznaczone w dzienniku kropką, za pozostałe braki zadań zgłoszone przed lekcją uczeń zbiera minusy – 3 minusy to ocena niedostateczna w dzienniku.

Za nie odrobienie pracy domowej, bez zgłoszenia nauczycielowi, brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń lub przyborów geometrycznych uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

5.Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkiem ucznia. Zeszyt powinien być estetyczny i czytelny oraz posiadać komplet notatek i zadań domowych. Wszystkie rysunki i konstrukcje w zeszycie uczeń ma obowiązek wykonywać ołówkiem.

6. Sprawdziany pisemne są obowiązkowe.

7. Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn losowych zobowiązany jest ją napisać w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem. Jeśli nie napisze zaległej pracy pisemnej w terminie, to na lekcji matematyki otrzyma zestaw zadań adekwatny do zestawu z zaległej pracy pisemnej do natychmiastowego wykonania.

8. Niesamodzielna praca ucznia na sprawdzianach i kartkówkach równoznaczna jest z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej.

9. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być zwolniony z kartkówki lub odpowiedzi, ale nie zwalnia go to z obowiązku uzupełnienia wiadomości, które nauczyciel ma prawo skontrolować na najbliższej jednostce lekcyjnej.

10. Za aktywną pracę na lekcji uczeń może otrzymać „+”. 5 plusów jest równoważne ocenie bardzo dobrej.Za ewidentny i celowy brak pracy na lekcji uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną. Punkty dodatnie i ujemne, które przelicza się na stopnie szkolne wg skali:

+ + + + +   bdb,     + + + + –   db,      + + + – –    dst,      + + – – –    dop,   + – – – –     nast.,      – – – – –     ndst

11. Za szczególne osiągnięcia na lekcji, błyskotliwe pomysły, współpracę w  grupie, pomoc kolegom uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą.

12. Kryteria oceniania nauczyciel dostosowuje do potrzeb i możliwości uczniów z trudnościami w uczeniu się. 

Nauczyciel dostosowuje również wymagania do indywidualnych zaleceń zawartych w opiniach Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej.

13. Osiągnięte sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych wpływają na podwyższenie oceny z przedmiotu.

14. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.

15.W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej na semestr obowiązuje procedura zgodna z WSO.

Ocena prac pisemnych i zasady ich poprawiania

1. Prace pisemne, jeżeli oceniane są w punktach przelicza się na ocenę według skali:

0 - 34%     -   maksymalnej ilości punktów niedostateczna

35 - 50%   -   dopuszczająca

51 - 74%   -   dostateczna

75 - 90%   -   dobra

91 - 100% -   bardzo dobra

Powyżej 100% - celująca 

Uczniowie posiadający informację o obniżeniu wymagań edukacyjnych otrzymują ocenę dopuszczającą po uzyskaniu 20 % maksymalnej liczby punktów.

2. Uczeń ma możliwość poprawienia  ocen z prac pisemnych (niższą od dst.) w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania sprawdzonej pracy, przy czym:

- poprawiana może być jedynie ocena niedostateczna, dopuszczającą

- uczeń poprawia pracę tylko raz,

- ponowna taka  sama ocena  nie jest wpisywana do dziennika,

- ocena z poprawy jest wpisywana obok oceny ze sprawdzianu.

3. Nauczyciel matematyki może stworzyć uczniowi możliwość poprawienia dowolnej liczby ocen z pracy pisemnej jeśli:

  • uczeń systematycznie uczęszcza na lekcje
  • wykonuje polecenia nauczyciela
  • bierze aktywny udział na lekcji na miarę swoich możliwości

-  uczeń za celowe utrudnianie prowadzenia lekcji oraz utrudnianie uczenia się innym traci możliwość poprawiania oceny

-  zatrzymanie przez ucznia pracy pisemnej(nie oddanie) jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej

- uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie pisze pracy pisemnej tj. pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki z całą klasą- traci prawo do poprawy

-  ściąganie na pracy pisemnej lub nieusprawiedliwiona nieobecność równoznaczne jest z otrzymaniem 0 punktów bez możliwości zaliczenia pracy w dodatkowym terminie

- pod koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych

-  jeśli nauczyciel ma podstawy przypuszczać, że uczeń „ściągał” na pracy pisemnej, to ma prawo zapytać danego ucznia z materiału obowiązującego na pracy pisemnej(na następnej lekcji lub bezpośrednio przed oddaniem sprawdzianu)

- sprawdzane i oceniane prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotyczące oceniania jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom do końca semestru.

Ustalanie przewidywanej rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej

1. O wymaganiach edukacyjnych nauczyciel informuje uczniów na początku roku szkolnego.

2. Przy wystawianiu oceny semestralnej (rocznej) nauczyciel uwzględnia postępy ucznia.

3. Informacje o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych rocznych (semestralnych) z matematyki przekazuje wychowawca klasy na zebraniu z rodzicami na 1 miesiąc przez Radą Klasyfikacyjną na podstawie zapisu w dzienniku

4. Informacja o przewidywanej semestralnej (rocznej) ocenie niedostatecznej jest przekazywana w formie pisemnej rodzicom nie później niż na 1 miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Powiadomienia dokonuje wychowawca klasy na podstawie notatki w dzienniku szkolnym wypełnionej przez nauczyciela matematyki

5. Ocenę semestralną (roczną) wystawia nauczyciel matematyki najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem kwalifikacyjnej rady pedagogicznej i przekazuje informację o ocenie uczniowi

6.  Jeśli w ciągu semestru uczeń nie próbuje poprawić żadnej oceny cząstkowej oraz oceny ze  sprawdzianów i prac klasowych (najmniej dwie) traci prawo do poprawienia przewidywanej oceny semestralnej (rocznej)

7. Uczeń nie może poprawić oceny niedostatecznej rocznej( semestralnej) jeżeli nie uczęszczał na zajęcia dodatkowe ( wyrównawcze).

8. Ocena śródroczna jest ustalona ze wszystkich ocen cząstkowych z uwzględnieniem   

preferencji ocen:

- najistotniejsze są oceny z: testów sumujących, sprawdzianów, osiągnięć w

konkursach,

- drugą grupę stanowią oceny z kartkówek i odpowiedzi ustnych,

aktywności na lekcjach,

- grupę trzecią zadania domowe i praca w grupach.

Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych przez ucznia w ciągu semestru.

Ocena roczna wystawiana jest na podstawie oceny za I semestr i ocen uzyskanych w ciągu II semestru. 

9. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej uczeń otrzyma ocenę niedostateczną za I semestr to, aby uczeń mógł otrzymać na koniec roku ocenę pozytywną, musi zaliczyć u swojego nauczyciela zaległy materiał. Termin i zasady takiego zaliczenia należy uzgodnić do dwóch tygodni II semestru, a zaliczenie musi się odbyć do końca kwietnia - chyba, że z przyczyn losowych nauczyciel zgodzi się na inny termin zaliczenia.

10. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest oceniany z uwzględnieniem wymagań opracowywanych przez PPP

11. Uczniowie klas VI mogą otrzymać ocenę wyższą od przewidywanej w przypadku uzyskania wysokiego wyniku punktowego z części matematycznej sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI

12. Zasady klasyfikowania laureatów konkursów matematycznych określa się następująco:

  • finalista konkursów z matematyki- otrzymuje ocenę celującą na koniec roku
  • uczeń, który w konkursie matematycznym „Kangur” otrzymał nagrodę z notą bardzo dobry lub dobry               ( wyróżnienie) -uzyskuje cząstkową ocenę celującą.

Podejście do oceniania osiągnięć uczniów:

1. Ocenianie dydaktyczne – to takie, w którym jedynym kryterium są wymagania programowe.

2. Ocenianie społeczno-wychowawcze – w przypadku niektórych uczniów , przy ocenie obok głównego kryterium można uwzględnić inne kryteria: sytuacja rodzinna ucznia , jego warunki życiowe, stan zdrowia.

3. Komentarz do ocen – na prośbę ucznia nauczyciel powinien ustnie uzasadnić otrzymaną przez niego ocenę i wskazać sposób dalszego postępowania.

                                                                                                         Opracowany przez

                                                                                                naucz. Matematyki w SP 2

                                                                                                           mgr Annę Grabiec

                                                                                                           mgr Katarzynę Jarosz

WYMAGANIA EDUKACYJNE

KLASA IV

Uczeń kończący klasę IV powinien umieć:

– biegle wykonywać w pamięci cztery działania w zbiorze liczb naturalnych w zakresie 1000,

– stosować kolejność wykonywania działań,

– odczytywać duże liczby,

– dzielić z resztą,

– zapisywać liczby w systemie rzymskim,

– pisemnie dodawać i odejmować liczby naturalne,

– pisemnie mnożyć i dzielić liczby naturalne przez liczby jednocyfrowe i dwucyfrowe,

– dodawać i odejmować ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach,

– dodawać i odejmować ułamki dziesiętne,

– obliczać wartości prostych wyrażeń arytmetycznych,

– rozpoznawać koła, okręgi, prostokąty, kwadraty, …

– rozpoznawać proste i odcinki równoległe oraz odcinki i proste prostopadłe,

– rozpoznawać kąty ostre, proste i rozwarte,

– rysować prostokąty, kwadraty i okręgi,

– mierzyć odcinki,

– obliczać obwód prostokąta bez konieczności posługiwania się wzorami,

– rozpoznawać skalę powiększającą i zmniejszającą,

– rysować prostokąty i koła w skali,

– rozpoznawać prostopadłościany oraz wyróżniać wierzchołki, krawędzie (prostopadłe i równoległe),

ściany (prostopadłe i równoległe)

– obliczać powierzchnię prostopadłościanu, mając jego siatkę.

 

 

 

KLASA V

Uczeń kończący klasę V powinien umieć:

– pisemnie dodawać i odejmować liczby naturalne,

– stosować cechy podzielności przez 2, 3, 5, 9, 10,100,

– pisemnie mnożyć i dzielić liczby naturalne przez liczby dwucyfrowe i trzycyfrowe,

– porównywać, dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki zwykłe,

– porównywać, dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne,

– używać wzorów w sytuacjach praktycznych,

– obliczać wartości prostych wyrażeń arytmetycznych i algebraicznych,

– rozwiązywać zadania tekstowe umieszczone w praktycznym kontekście, w tym zadania dotyczące drogi, czasu i prędkości (określenie pojęć),

– rozpoznawać figury geometryczne płaskie i określać ich podstawowe własności,

– rozpoznawać kąty wierzchołkowe i przyległe,

– mierzyć kąty i rozpoznawać ich rodzaje,

– odczytywać odległość miast w rzeczywistości, mając daną skalę mapy,

– sporządzać plan, np. pokoju,

– rozpoznawać trójkąty, czworokąty, opisywać ich własności i klasyfikować je,

– konstruować trójkąty w zależności od danych: 3-boków, 2-boków i 1-kąt, 1-bok i 2 katy,

– rysować za pomocą ekierki i linijki figury geometryczne i obliczać ich obwody i pola,

– rozpoznawać graniastosłupy proste,

– projektować i sporządzać modele prostopadłościanów,

– obliczać pole powierzchni prostopadłościanu.

 

 

 

 

 

KLASA VI

Uczeń kończący klasę VI powinien umieć:

– dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby naturalne, ułamki zwykłe oraz ułamki dziesiętne,

– obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych i algebraicznych

– proste przykłady,

– rozwiązywać nieskomplikowane zadania tekstowe za pomocą równań,

– odczytywać dane z diagramów w zakresie posiadanych umiejętności,

– zamieszczać dane na diagramach,

– porównywać liczby naturalne, całkowite, ułamki zwykłe i dziesiętne,

– wykonywać dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie na liczbach całkowitych,

– obliczać drugą i trzecią potęgę liczb naturalnych, całkowitych, ułamków zwykłych i dziesiętnych,

– rozwiązywać zadania tekstowe umieszczone w praktycznym kontekście, szczególnie zadania typu droga – prędkość – czas,

– opisywać sytuacje za pomocą wyrażeń algebraicznych (proste przykłady), wykorzystywać wzory,

– określać podstawowe własności fi gur geometrycznych,

– rozpoznawać kąty wierzchołkowe i przyległe oraz określać ich miary,

– posługiwać się podstawowymi jednostkami: długości, pola i objętości, masy,

– rozpoznawać graniastosłupy proste,

– obliczać pole powierzchni prostopadłościanu,

– rozpoznawać ostrosłupy, opisywać je,

– projektować i sporządzać modele graniastosłupów i ostrosłupów w zakresie posiadanych umiejętności,

– obliczać objętość prostopadłościanu,

– rozpoznawać w sytuacjach praktycznych bryły obrotowe: walce, stożki, kule.

 

OGÓLNE KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI

 

Celujący/6/

a) Uczeń zna definicje, twierdzenia, wzory itp. znacznie wykraczające poza program nauczania.

b) Uczeń umie samodzielnie śledzić rozumowania matematyczne i dowody zawarte w tekście oraz samodzielnie opisywać swoje spostrzeżenia i poczynania matematyczne.

c) Uczeń wykorzystuje posiadane wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań nietypowych.

d) Uczeń potrafi rozwiązać trudny problem praktyczny wymagający metod lub technik matematycznych wynikających z indywidualnych zainteresowań.

e) Uczeń dostrzega zależności między obiektami matematycznymi, dokonuje porównań i uogólnień wykorzystując wiadomości dodatkowe.

f) Uczeń uzasadnia poprawność operacji matematycznych.

g) Uczeń rozwiązuje zamieszczone na stronie internetowej szkoły zadania dodatkowe „ Liga Zadaniowa”

h) Uczeń osiąga sukcesy w konkursach matematycznych na szczeblu co najmniej szkolnym.

Bardzo dobry/5/

a) Uczeń opanował pełen zakres treści określonych programem nauczania na danym szczeblu kształcenia.

b) Właściwie rozumie treści złożone, trudne, ważne do opanowania.

c) Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu zadań praktycznych. Rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności. Zaliczane są najczęściej do najwyższej kategorii celów nauczania.

d) Uczeń jest aktywny na lekcji, systematycznie odrabia prace domowe,

e)   Osiąga oceny bardzo dobre i dobre z prac pisemnych.

 

 

Dobry/4/

a) Uczeń opanował treści o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej.

b) Rozumie treści bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczane do wymagań podstawowych. Rozumie treści istotne w matematyce.

c) Potrafi zdobytą wiedzę stosować w sytuacjach typowych, według wzorów (przykładów) znanych z podręczników lub lekcji, systematycznie odrabia zadania domowe, jest aktywny na lekcji.

d)   Osiąga oceny dobre i dostateczne z prac pisemnych

Dostateczny/3/

a) Rozumie treści określane programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej.

b) Rozumie treści łatwe dla ucznia o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne, często powtarzające się w programie nauczania.

c) Rozwiązuje zadania schematyczne , typowe. Z pomocą nauczyciela dokonuje porównań, analizowania danych.

d) Dokonuje uzasadnienia uogólnień z pomocą nauczyciela. Stosuje podstawową wiedzę w sytuacjach problemowych z pomocą nauczyciela.

e) Uczeń nie systematycznie odrabia prace domowe, posiada luki wiadomościach w materiale bieżącym, nie zawsze bierze aktywny udział na lekcji, przynosi na lekcje potrzebne materiały.

f)     Osiąga oceny dostateczne i dopuszczające z prac pisemnych

 

Dopuszczający/2/

a) Uczeń opanował treści nauczania niezbędne w uczeniu matematyki. Ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a także w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności podstawowych, ale uczestniczy w zajęciach wyrównawczych, nie zawsze odrabia prace domowe

b) Nie rozumie uogólnień i nie umie śledzić podstawowych rozumowań.

c) Uczeń ma problem w rozwiązywaniu zadań schematycznych, typowych.

d) Nie potrafi stosować wiedzy w praktyce.

e) Nie potrafi rozwiązywać zadań schematycznych.

f) Osiąga oceny dopuszczające i niedostateczne z prac pisemnych

Niedostateczny/1/

a) Uczeń wykazuje brak podstawowych wiadomości programowych.

b) Nie rozumie podstawowych wiadomości.

c) Nie umie stosować wiedzy w sytuacjach typowych. Nie potrafi rozwiązywać zadań nawet o najmniejszym stopniu trudności.

d) Nie potrafi rozwiązywać zadań schematycznych.

e) Uczeń nie wykazuje zainteresowania na lekcji, nie odrabia prac domowych, nie wykazuje chęci osiągnięcia podstawowej wiedzy na zajęciach wyrównawczych, nie jest w stanie nawet z pomocą nauczyciela rozwiązać zadań wymagających elementarnych wiadomości z matematyki na poziomie danej klasy.

Dokładne kryteria na poszczególne oceny umieszczone są na tablicy w klasie i w bibliotece szkolnej.

Kryteria powinny być na tyle elastyczne, aby można było uwzględnić zdolności poszczególnych uczniów i odnosić ocenę do danego ucznia, a nie do średniego poziomu klasy.