Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


Informatyka

 Ogólne kryteria ocen z informatyki:

 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 • ·    Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania informatyki w danej klasie;
 • ·    Prowadzi samodzielną i twórczą działalność rozwijającą własne uzdolnienia;
 • ·    Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe
 • ·    Wykonuje prace na konkursy informatyczne;

 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • ·  Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania informatyki;
 • ·  Sprawnie komunikuje się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego i w pełni wykorzystuje jego możliwości;
 • ·  Swobodnie posługuje się omawianym oprogramowaniem użytkowym, umiejętnie dobiera je do wykonywanych zadań;
 • ·   Dobrze zna pojęcia informatyczne, występujące w programie nauczania i swobodnie je stosuje;
 • ·  Posiadaną wiedzę informatyczną stosuje w zadaniach praktycznych i teoretycznych;

 1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • ·    Posiadła niepełny zakres wiedzy i umiejętności z informatyki określonych programem nauczania w danej klasie;
 • ·    Poprawnie stosuje nabyte wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowych zadania teoretycznych i praktyczne;
 • ·    Poprawnie posługuje się omawianym oprogramowaniem użytkowym;
 • ·    Umiejętnie korzysta z pomocy wszelakich środków masowego przekazu
 • ·    Zakres jego wiadomości przekracza wymagania zawarte w podstawie programowej.
 • ·    Sprawnie komunikuje się z systemem operacyjnym;

 1. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • ·    Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania informatyki na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych;
 • ·    Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności i przy pomocy nauczyciela;
 • ·    Stosuje zdobytą wiedzę do celów poznawczych i teoretycznych pod kierunkiem nauczycieli;
 • ·    Umie komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego;
 • ·    Umie uruchomić omawiane oprogramowanie użytkowe;
 • ·     Popełnia liczne błędy merytoryczne;

 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • ·  Posiada braki w opanowaniu podstawy programowej informatyki, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z informatyki;
 • ·  Rozumie pytania i polecenia;
 • ·  Zna pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania;
 • ·   Wie, czym zajmuje się informatyka i jakie programy użytkowe są omawiane;
 • ·  Poprawnie uruchamia komputer i omawiane programy użytkowe;
 • ·  Potrafi zastosować omawiane wiadomości do wykonania bardzo prostych czynności;
 • ·  Popełnia liczne błędy merytoryczne;

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • ·  Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy w zakresie tego przedmiotu;
 • ·  Nie zna pojęć informatycznych występujących w programie nauczania;
 • ·  Nie potrafi zastosować nabytych wiadomości do zadań praktycznych;
 • ·  Nie rozumie poleceń i pytań;
 • ·  Nie wie, czym zajmuję się informatyka i nie wie, jakie są jej metody;
 • ·   Nie potrafi uruchomić omawianego programu użytkowego;
 • ·  Nie potrafi komunikować się z systemem operacyjnym;
 • ·   W wypowiedziach popełnia liczne błędy merytoryczne;

Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie

Na zajęciach informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach:

 1. Aktywność w czasie zajęć;
 2. Stopień opanowania wiadomości i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania informatyki oraz wymagań programowych;
 3. Przygotowanie do zajęć- posiadanie zeszytu;
 4. Udział w konkursach;
 5. Umiejętność pracy w zespole;

Podstawa ustalenia oceny

Oceny osiągnięć uczniów w wymienionych wyżej obszarach dokonuje się na podstawie:

 1. Wyników bieżących sprawdzianów teoretycznych i praktycznych;
 2. Odpowiedzi ucznia w rozmowie z nauczycielem;
 3. Obserwacji działań ucznia w trakcie zajęć;
 4. Analiza samodzielnie wykonanych prac (program komputerowy, referat, prezentacja, praca zaliczeniowa)

mgr inż. Marzena Tworek