Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


Plastyka

KRYTERIA OCEN KONCOWOROCZNYCH Z PLASTYKI W  KL. IV  - VI

  

USTALENIA WSTĘPNE :

1.  Wiadomości i umiejętności uczniów  będą sprawdzane i oceniane za:
       - prace plastyczne wykonane na lekcjach plastyki
       -  wypowiedzi ustne
       -  przygotowanie do lekcji ( materiały, przybory, podręczniki, zeszyt) wg. ustaleń    nauczyciela
        - udział w konkursach plastycznych
        - prace dodatkowe 
2.  Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji 2 razy w semestrze.
      Fakt nieprzygotowania musi zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem  lekcji.
3.  Każde następne nieprzygotowanie skutkuje cząstkową oceną niedostateczną.
4.  Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną w terminie i trybie ustalonym  przez nauczyciela.
 

KRYTERIA OCEN KOŃCOWYCH Z PLASTYKI W KL. IV
 

NA STOPIEŃ BARDZO DOBRY

* uczeń potrafi dokonać podziału barw na podstawowe i pochodne, ciepłe i zimne,  czyste  i złamane oraz kontrastowe. Potrafi je zastosować w określonych  działaniach plastycznych.

* zna takie pojęcia i terminy plastyczne jak : faktura, rytm, kształt

* umie dostrzegać i stosować w praktyce zasady kompozycji zachowując logikę   wypowiedzi plastycznej.

* w rysunkach z natury i wyobraźni potrafi w pełni wykorzystać możliwości
   wyrazowe kreski.
* rozróżnia dziedziny plastyki ( architektura, rzeźba, grafika, malarstwo, sztuka
   użytkowa) .

*  potrafi w sposób celowy stosować  w pracy poznane środki plastyczne.

*  w ćwiczeniach plastycznych stosuje pomysłowe rozwiązania.
 

NA STOPIEŃ DOBRY

*  uczeń rozróżnia kolory zimne i ciepłe, podstawowe i pochodne .
    ( czyste i złamane) , potrafi je stosować w działaniach plastycznych.

*  zna pojęcie faktury i rytmu, kształtu.

*  zna zasady kompozycji - statyka, dynamika, równowaga i symetria.

*  rozróżnia dziedziny plastyki.

*  potrafi celowo stosować poznane środki plastycznego wyrazu.

*  starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne.
 

NA STOPIEŃ DOSTATECZNY

*  uczeń umie dokonać częściowego podziału barw.

*  posiada fragmentaryczne wiadomości z wiedzy o sztuce.

*  zna tylko niektóre pojęcia plastyczne np. faktura, rytm, kształt.

*  potrafi stosować poznane techniki plastyczne wg. typowych wzorców.
 

NA STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY

*  posiada znacznie ograniczone i wyrywkowe wiadomości o barwie i podstawowych
    pojęciach plastycznych

*  prace plastyczne wykonuje niestarannie i w sposób niepełny.

*  środki wyrazu stosowane nieprawidłowo i przypadkowo.

NA STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY

*    uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą oraz nie przejawia żadnego zainteresowania przedmiotem. Ćwiczenia plastyczne wykonuje niechlujnie lub wcale.
 
 

KRYTERIA OCEN KOŃCOWOROCZNYCH Z PLASTYKI W KL.V
 

NA STOPIEŃ BARDZO DOBRY

*  uczeń posiada wiadomości o barwach objęte programem i umie je twórczo
     wykorzystywać w działaniach plastycznych.

*  rozróżnia i uwzględnia w praktyce takie pojęcia z zakresu kompozycji jak :
     kontrast, proporcje, równowaga.

*  pojmuje rolę i funkcję sztuki w życiu człowieka i jego otoczenia.

*  zna omawiane zagadnienia z zakresu historii sztuki ( od prehistorii przez starożytność
     do sztuki starochrześcijańskiej).

*  w pracach plastycznych potrafi w twórczy sposób przedstawić temat i zastosować
     odpowiednie środki wyrazu.
 

NA STOPIEŃ DOBRY

*  uczeń posiada określone wiadomości dotyczące barw i potrafi je wykorzystać w  działaniu.

*  zna i rozumie wybrane zagadnienia plastyczne: kontrast, proporcje, równowaga.

*  zna wybrane zagadnienia wiedzy o sztuce.

*  na lekcjach plastyki przejawia aktywność .

*  prace plastyczne zachowują logikę i typowe rozwiązania.
 

NA STOPIEŃ DOSTATECZNY

*  uczeń posiada fragmentaryczną znajomość omawianych zagadnień z wiedzy o sztuce.

*  posługuje się prostymi technikami plastycznymi w sposób bierny i schematyczny.

*  na lekcjach plastyki nie przejawia większej aktywności .

*  średnie zainteresowanie przedmiotem.
 

NA STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY

*  posiada spore luki w wiadomościach o barwie i podstawowych pojęciach plastycznych.

*  znajomość omawianych zagadnień z zakresu sztuki minimalna.

*  prace plastyczne niestaranne.

*  bierna postawa na lekcjach plastyki.
 

NA STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY

*  uczeń nie spełnia kryteriów na stopień dopuszczający i nie wykazuje żadnego
     zainteresowania przedmiotem.

*  prace plastyczne wykonuje niechlujnie lub nie wykonuje ich wcale.
 
 

KRYTERIA OCEN KOŃCOWOROCZNYCH Z PLASTYKI  W KL. VI
 

NA STOPIEŃ BARDZO DOBRY

*  uczeń potrafi przedstawić przestrzeń na płaszczyźnie przy pomocy różnych środków    plastycznego wyrazu stosując oryginalne pomysły.
*  umie zaprojektować i wykonać płaskie i przestrzenne formy dekoracyjne.

*  zna elementarne kryteria analizy dzieła sztuki.

*  bierze aktywny udział w lekcjach plastyki .

*  posiada pełną wiedzę o wybranych zagadnieniach historii sztuki od średniowiecza do  renesansu.
*  w ćwiczeniach plastycznych stosuje oryginalne pomysły i własna interpretację.

*  zna twórczość wybranych artystów malarzy.

*  zna zabytki swojego miasta i regionu.

*  potrafi korzystać ze słowników i książek o sztuce.

NA STOPIEŃ DOBRY

*  uczeń potrafi przedstawić przestrzeń na płaszczyźnie stosując typowe rozwiązania.

*  potrafi wykonać proste formy dekoracyjne.

*  zna wybrane zagadnienia z wiedzy o sztuce z różnych epok od średniowiecza do  renesansu.
*  zna nazwiska i dzieła najwybitniejszych twórców.

*  prace plastyczne wykonuje starannie i estetycznie zachowując logikę wypowiedzi
          oraz typowe rozwiązania.

*  zna zabytki swojego miasta i regionu.

NA STOPIEŃ DOSTATECZNY

*  uczeń zna niektóre rodzaje perspektywy .

* potrafi wykonać proste formy dekoracyjne.

*  zna zabytki swojego miasta i regionu.

*  posiada znacznie ograniczone wiadomości o sztuce ( od średniowiecza do renesansu).

*  w działaniach plastycznych zachowuje bierny sposób odtwarzania.

*  portali wymienić nazwiska niektórych artystów malarzy.

NA STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY

*  uczeń posiada duże luki w wiadomościach objętych programem.

*  potrafi wykonać proste formy dekoracyjne bez wykorzystania własnych pomysłów.

*  prace plastyczne wykonuje niestarannie przypadkowo wykorzystując pojedyncze  środki wyrazu.
 

NA STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY

*  uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą.

*  luki w wiadomościach objętych programem trudne do uzupełnienia.

*  całkowity brak zainteresowania przedmiotem.
 
 

KRYTERIA OCENY NA STOPIEŃ CELUJĄCY W  KLASACH IV - VI
 

*  uczeń spełnia kryteria wymagane na ocenę bardzo dobrą w danej klasie .

*  jego wiedza wykracza poza wymagania programu.

*  bierze udział w konkursach plastycznych szkolnych, regionalnych i ogólnopolskich.

*  wykonuje prace dodatkowe min 4 w semestrze

*  w swoich działaniach plastycznych wyróżnia się szczególną aktywnością i  kreatywnością.

*  przejawia ogólne i zauważalne zainteresowanie sztuką.

*  bierze udział w zajęciach koła plastycznego.