Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


Klasa I

OCENA BARDZO DOBRA

Edukacja polonistyczna

 • Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują,

 • Komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby i uczucia;
 • W kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy;
 • Zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób;
 • Spójnie i komunikatywnie formułuje udzielane odpowiedzi;
 • Uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, inspirowane również literaturą;

 • Rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji,
 • Odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy; Zna wszystkie litery alfabetu;

Czyta i rozumie proste, krótkie teksty;

 • Pisze proste, krótkie zdania,
 • Przepisuje zdania;
 • Pisze poprawnie z pamięci;
 • Dba o estetykę i poprawność graficzną pisma;

Posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie;

Interesuje się książką i czytaniem, słucha w skupieniu czytanych utworów;

 • Czyta lektury wskazane przez nauczyciela;

Korzysta z pakietów edukacyjnych (zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych);

Uczestniczy w zabawie teatralnej;

Ilustracje mimiką, gestem, zachowanie bohaterów;

Rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence;

Odtwarza w pamięci teksty dla dzieci;

Bardzo dobrze układa zdania z rozsypanek wyrazowych i sylabowych;

 • Zna niektóre skróty;

Edukacja muzyczna

c Powtarza prostą melodię;

© Śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego oraz wykonuje śpiewanki i rymowanki;  Odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych; ® Wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc; e Realizuje proste schematy rytmiczne; « Wie, że muzykę można zapisać i odczytać;

® Świadomie i aktywnie słucha muzyki, a następnie wyraża swe doznanie werbalnie i niewerbalnie;

t Kulturalnie zachowuje się na koncercie i w trakcie śpiewania hymnu narodowego, szkolnego;

Edukacja plastyczna

® Wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni;  Posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura; « Przedstawia zjawiska i wydarzenia z uwzględnieniem postaci ludzkich;  Potrafi przedstawić za pomocą prostych środków wyrazu plastycznego sceny inspirowane przez przeżycia, pory roku, utwory literackie, wyobraźnię, muzykę;

 • Korzysta z narzędzi multimedialnych;
 • Wykonuje proste rekwizyty, np. lalki pa.cyn.ki, które wykorzystuje w małych formach teatralnych;

 • Rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki, architektury, rzeźby, malarstwa i grafiki;
 • Tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w którym mieszka,

Edukacja społeczna

® Potrafi odróżnić co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi;

 • Współpracuje z innymi w zabawie, nauce szkolnej, sytuacjach życiowych;
 • Przestrzega reguły obowiązujące w społeczności dziecięcej i świecie dorosłych;

« Zna wszystkie zagrożenia ze strony ludzi i w jaki sposób w zwrócić się do kogoś o pomoc;

® Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można;

 • Wie, jakiej jest narodowości, gdzie mieszka, zna symbole narodowe, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej;

 • Wie dokładnie czym zajmuje się np. strażak, policjant,.lekarz;
 • Wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi;

Edukacja przyrodnicza

® Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach jak: park, las, pole, sad, ogród;

® Zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku;

® Zna warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt;

o Zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka;

® Zna zagrożenia ze strony zwierząt i roślin; wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia;

 • Wie, jakie znaczenia ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt; ® Wie, że należy segregować śmieci;

® Wie, że ubranie powinno być dostosowane do pogody;

® Nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku;

e Zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych;

 • Obserwuje pogodę i dokładnie prowadzi obrazkowy kalendarz pogody;OCENA ZADOWALAJĄCA

Edukacja polonistyczna:

 • Odpowiada samodzielnie, używając prostych zdań,
 • Czyta poprawnie i płynnie krótkie teksty, czasem popełnia małe pomyłki,
 • Czyta cicho ze zrozumieniem,
 • Potrafi wyodrębnić bohaterów i wydarzenia,
 • Poprawnie pisze litery, zwracając uwagę na połączenia,
 • Prawidłowo rozmieszcza wyrazy w zdaniach, czasem myli liniaturę,
 • Przepisując teksty, popełnia nieliczne błędy,
 • Dzieli wyrazy na głoski, litery, sylaby,
 • Słucha, tego co mówią inni,
 • Uczestniczy w zabawie teatralnej,
 • Układa zdania z rozsypanek wyrazowych,
 • Odtwarza z pamięci krótkie teksty dla dzieci.

Edukacja muzyczna:

« Potrafi śpiewać większość piosenek przewidzianych dla ucznia klasy pierwszej,

 • Recytuje zrytmizowane słowa,
 • Rozpoznaje nastrój słuchanego utworu,

« Potrafi przyjęć właściwą postawę podczas śpiewania hymnu narodowego i szkolnego.

Edukacja społeczna

 • Zna zasady bezpiecznego zachowania się w czasie zajęć i przerw,

« Współpracuje z innymi w zabawie, nauce, przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych,

 • Wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi,

 • Zna zagrożenia ze strony ludzi, wie do kogo zwrócić się o pomoc, ® Potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości,

® Wie, czym zajmuje się policjant, strażak, lekarz, wie, jakiej jest narodowości, zna symbole narodowe,Edukacja matematyczna

 • Układa obiekty, serie rosnące i malejące oraz je numeruje;
 • Klasyfikuje przedmioty według różnych cech; « Wyodrębnia podzbiory;

 • Porównuje liczebność zbiorów bez przeliczania;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące wzajemnego położenia przedmiotów na płaszczyźnie, w przestrzeni oraz kierunków ruchu;

 • Dostrzega symetrię, kontynuuje regularny wzór, np. szlaczek;
 • Potrafi napisać i odczytać liczby w zakresie 20;
 • Porównuje liczby jedno i dwucyfrowe, stosując znaki większości, mniejszości i równości,

 • Zna nazwy jednostki długości (metr, centymetr), masy (kilogram, dekagram);
 • Zna wszystkie będące w obiegu monety i ich wartości;
 • Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10 poprawnie zapisując te działania,
 • Wyznacza sumy i różnice manipulując obiektami,
 • Radzi sobie w życiowych sytuacjach, w których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania;

 • Zna nazwy dni tygodnia i miesięcy;
 • Rozpoznaje czas na zegarze (pełne godziny);
 • Potrafi korzystać z kalendarza;
 • Potrafi mierzyć długość linijką, ważyć przedmioty, odmierzać płyny miarką litrową; ® Rozwiązuje zadania tekstowe;

 • Ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach;

o W sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania;

Zajęcia komputerowe

« Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie;

 • Potrafi uruchomić program, korzystając z myszy i klawiatury;
 • Zdaje sobie sprawę, jak trzeba korzystać z komputera, aby nie narażać swojego zdrowia;
 • Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera;

Zajęcia techniczne

® Umie sprawnie majsterkować;

® Zna ogólne zasady działania urządzeń domowych, np. latarki, zegara;

 • Nie m problemów7 z budowaniem z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, np. szałas, tor przeszkód;

® Utrzymuje porządek wokół siebie, nie bałagani oraz sprząta po sobie; ® Zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych; « Wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze

środków komunikacji; « Zna postępowanie w sytuacji wypadku;
Edukacja a plastyczna

 • Ma problemy z przedstawieniem zjawiska i wydarzenia z uwzględnieniem postaci ludzkich;

 • Nie potrafi przedstawić za pomocą prostych środków wyrazu plastycznego sceny inspirowanej przez przeżycia, pory roku, utwory literackie, wyobraźnię, muzykę,

® Nie korzysta z narzędzi multimedialnych;

 • Ma problemy z wykonywaniem prostych rekwizytów, np. lalki pacynki, które wykorzystuje w małych formach teatralnych;

 • Ma problemy z rozpoznawaniem wybranych dziedzin sztuki, architektury, rzeźby, malarstwa i grafiki;

Edukacja społeczna

 • Nie zawsze potrafi odróżnić co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi;

® Nie zawsze współpracuje z innymi w zabawie, nauce szkolnej, sytuacjach życiowych;

 • Często nie przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i świecie dorosłych;

 • Nie zna wszystkich zagrożeń ze strony ludzi i w jaki sposób w zwrócić się do kogoś o pomoc;

« Nie wie gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można;

 • Wie, jakiej jest narodowości, gdzie mieszka, myli symbole narodowe;

« Nie wie dokładnie czym zajmuje się np. strażak, policjant, lekarz;

Edukacja przyrodnicza

® Błędnie rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach jak: park, las, pole, sad, ogród;

 • Nie zna wszystkich sposobów przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku;
 • Nie zna wszystkich warunków koniecznych do rozwoju roślin i zwierząt;

® Zna kilka zagrożeń dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka;

 • Zna niektóre zagrożenia ze strony zwierząt i roślin; wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia;

® Wie, jakie znaczenia ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt;

® Wie, że należy segregować śmieci;

 • Wie, że ubranie powinno być dostosowane do pogody;

® Nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku;

« Zna niektóre zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych;

® Obserwuje pogodę i niedokładnie pr
OCENA SŁABA

Edukacja polonistyczna

 • Często nie słucha wypowiedzi dzieci i dorosłych i nie zawsze rozumie co przekazują;
 • Komunikuje w niezbyt jasny sposób swoje spostrzeżenia i odczucia;
 • Nie zawsze mówi na temat, odpowiada z pomocą nauczyciela na pytania innych osób, ® Czyta wyrazy, zdania oraz teksty daikowane stosując metodę sylabową;

 • Przy tekstach pisanych głoskuje;
 • Czyta poprawnie dłuższe wyrazy;
 • Czyta cicho ze zrozumieniem proste teksty;
 • Wygłaszając wiersz z pamięci popełnia nieliczne pomyłki,
 • Wypowiada się na dany temat w formie prostych zdań;
 • Odtwarza kształty liter, lecz nie zawsze prawidłowo łączy je w wyrazach;
 • Samodzielnie układa i pisze wyrazy popełniając błędy;
 • Układając podpisy do obrazków, korzysta z rozsypanki wyrazowej i pomocy nauczyciela;

 • Włącza się do pracy przy układaniu tekstów (wyłącznie na polecenie nauczyciela);
 • Przy przepisywaniu popełnia błędy;
 • Z pomocą nauczyciela dzieli proste wyrazy na głoski, litery i sylaby;
 • Popełnia błędy przy różnicowaniu spółgłosek i samogłosek;
 • Wykazuje bierną znajomość słownictwa;

e Układa krótkie zdania, 3-4 wyrazowe z rozsypanki wyrazowej;

 • Nie zawsze uczestniczy w zabawie teatralnej i niechętnie ilustruje mimiką i gestem zachowania bohaterów;

e Nie zawsze umie posłużyć się rekwizytem w odgrywanej scenie;

Edukacja muzyczna

« Błędnie powtarza prostą melodię;

 • Słabo śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego;
 • Błędnie odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych; ® Nie zawsze wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc;

® Z pomocą nauczyciela realizuje proste schematy rytmiczne;

 • Wie, że muzykę można zapisać i odczytać;

® Słucha muzyki, czasami wyraża swe doznania werbalne i niewerbalne;

 • Kulturalnie zachowuje się podczas koncertu oraz podczas śpiewania hymnu szkolnego narodowego;Edukacja matematyczna

 • Błędnie ustała równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach;

 • Układa z pomocą nauczyciela obiekty, serie rosnące i malejące, błędnie je numeruje; ® Klasyfikuje przedmioty według jednej cechy;

® Wyodrębnia podzbiory;

 • Porównuje liczebność zbiorów bez przeliczania;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące wzajemnego położenia przedmiotów na płaszczyźnie, w przestrzeni oraz kierunków mchu;

 • Nie dostrzega symetrii, błędnie kontynuuje regularny wzór, np. szlaczek;
 • Potrafi napisać i odczytać liczby w zakresie 20,
 • Porównuje liczby jedno i dwucyfrowe, stosując znaki większości, mniejszości i równości;

® Myli nazwy jednostki długości (metr, centymetr), masy (kilogram, dekagram);

 • Nie zna wszystkich będących w obiegu monet i ich wartości;
 • Liczy w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego za pomocą konkretów,
 • Popełnia błędy w nazwach dni tygodnia i miesięcy;
 • Błędnie rozpoznaje czas na zegarze (pełne godziny);

® Z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe;

Zajęcia komputerowe

® Słabo posługuje się komputerem w podstawowym zakresie; ® Z pomocą nauczyciela uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury; ® Nie w pełni zdaje sobie sprawę, jak trzeba korzystać z komputera, aby nie narażać swojego zdrowia;

• Rzadko stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera;

Zajęcia techniczne

 • Nie umie sprawnie majsterkować;
 • Nie zna dokładnie ogólnych zasad działania urządzeń domowych, np. latarki, zegara;
 • Ma problemy z budowaniem z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, np. szałas, tor przeszkód;

c Nie zawsze utrzymuje porządek wokół siebie, bałagani i niechętnie sprząta po sobie; ® Zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych

 • Nie wie dokładnie jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji;

© Nie zna dokładnego postępowania w sytuacji wypadku;


Edukacja przyrodnicza

» Nie rozpoznaje roślin i zwierząt w najbliższym otoczeniu; ® Nie zna sposobow przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku; ® Nie zna zagrożeń dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka; ® Nie zna zagrożeń ze strony zwierząt i roślin; nie wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia;

® Nie zna zagrożeń ze strony zjawisk przyrodniczych; Edukacja matematyczna

e Odpowiada na pytania dotyczące wzajemnego położenia przedmiotów na płaszczyźnie,

 • Porównuje przedmioty pod względem cechy wielkościowej; ® Wyodrębnia podzbiory,

© Porównuje liczebność zbiorów bez przeliczania elementów;

® Przelicza w zakresie 20;

 • Nazywa znaki <, >, =, ale ma trudności w ich stosowaniu;

e Z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe;

Zajęcia komputerowe

® Nie potrafi posługiwać się komputerem nawet w podstawowym zakresie;

 • Nie potrafi (nawet z pomocą nauczyciela) uruchomić programu, korzystając z myszy i klawiatury;

» Nie zdaje sobie sprawy, jak trzeba korzystać z komputera, aby nie narażać swojego zdrowia;

 • Nie stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera; Zajęcia techniczne

 • Nie umie majsterkować;

® Nie zna ogólnych zasad działania urządzeń domowych, np. latarki, zegara; © Nie potrafi budować z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, np. szałasu, tom przeszkód;

 • Nie utrzymuje porządku wokół siebie, bałagani i nie sprząta po sobie;

® Nie zna zagrożeń wynikających z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych;

« Nie wie jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać

ze środków komunikacji; © Nie wykonuje form przestrzennych; © Nie stara się, nie podejmuje prób wykonania zadania;
Wychowanie fizyczne:

Wpływ na ocenę będą miały możliwości dziecka, jego zaangażowanie w ćwiczenia i praca na zajęciach.

Ocena bardzo dobra

 • Uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami,
 • Potrafi sprawnie: a.) chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować, b.) pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne, c.) wykonywać ćwiczenia równoważne;

 • Dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole, itp.;
 • Wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną, przestrzeganie higieny; właściwie zachowuje się w sytuacji choroby;

 • Wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych;

® Wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji;

Ocena zadowalająca

 • Często uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami;
 • Potrafi: a.) chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować,

b.) pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne, c.) wykonywać ćwiczenia równoważne; « Stara się prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole, itp.;

« Wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną, przestrzeganie higieny; właściwie zachowuje się w sytuacji choroby;

 • Wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych;
 • Wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji;

Ocena słaba

 • Sporadycznie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami;

 • Ma problemy z: a.) chwytaniem piłki, rzucaniem nią do celu i na odległość, toczeniem jej i kozłowaniem, b.) pokonywaniem przeszkód naturalnych i sztucznych, c.) wykonywaniem ćwiczeń równoważnych;

 • Często nie dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole, itp.;

® Nie zawsze wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną, przestrzeganie higieny;

o Nie zawsze wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych;

® Wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w taidnej sytuacji;


Ocena niewystarczająca

 • Nie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami; ® Nie potrafi: a.) chwytać piłki, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować,

b.) pokonywać przeszkód naturalnych i sztucznych, c.) wykonywać ćwiczeń równoważnych;

 • Nie dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole, itp.,

® Nie wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można irn zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną, przestrzeganie higieny; nie zachowuje się właściwie w sytuacji choroby;

 • Nie wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznyc- e Nie wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji;
Edukacja przyrodnicza

 • Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w parku, lesie, ogrodzie, sadzie,(wymienia co najmniej po trzy nazwy)

® Zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku,

e Wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym,

 • Wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku,
 • Zna zagrożenia ze strony zwierząt i wie, jak się zachować w sytuacji zagrożenia,

 • Zna zagrożenia dla środowiska ze strony człowieka, chroni przyrodę,
 • Wie, że należy oszczędzać wodę, wie, jakie znaczenie ma woda dla człowieka,

 • Obserwuje pogodę,
 • Wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę i stosuje się do podanych informacji,

» Nazywa zjawiska atmosferyczne dla poszczególnych pór roku,

 • Zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych i wie jak się zachować w sytuacji zagrożenia,

Edukacja matematyczna:

 • Określa wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie, w przestrzeni, oraz kierunki ruchu,

 • Porównuje i porządkuje przedmioty pod względem jednej cechy wielkościowej,
 • Porównuje długości boków figur przez ich przykładanie,

® Wyodrębnia podzbiory oraz część wspólną,

 • Porównuje liczebność zbiorów, przelicza elementy,
 • Zapisuje liczby do 20,
 • Porównuje liczby stosując znaki:<, >, =, czasem popełnia nieliczne błędy,
 • Rozumie jednostki długości, masy i pojemności,
 • Zna dni tygodnia i ich kolejność,
 • Odczytuje pełne godziny na zegarze, niekiedy popełnia błędy,

« Liczy w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego, czasem na konkretach z przekroczeniem progu,

» Rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe.

Edukacja plastyczna:

« Chętnie wypowiada się w różnych dziedzinach plastycznych,

® Wykonuje proste rekwizyty i wykorzystuje je w czasie zajęć w zabawie teatralnej,

© Podejmuje próby samodzielnego tworzenia prac,

 • Korzysta z narzędzi medialnych w swojej działalności.


Edukacja techniczna:

« Zna ogóine zasady działania urządzeń domowych,

 • Potrafi wyjaśnić, jak ludzie wykorzystują siły przyrody,
 • Wie, jak bezpiecznie poruszać się po drogach,
 • Orientuje się , jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia,
 • Zna telefony alarmowe,
 • Stara się utrzymywać porządek wokół siebie.

Edukacja komputerowa:

 • Zna elementy budowy stanowiska komputerowego,
 • Wie, jak korzystać z klawiatury i myszki,
 • Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

® Wykonuje ćwiczenia pod kierunkiem nauczyciela, czasem prosi o pomoc.