Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


Technika

ZAJĘCIA TECHNICZNE

I.                  PODSTAWY PRAWNE DO TWORZENIA SYSTEMU OCENIANIA

 • Rozporządzenia MEN z dnia 21.03.2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 29, poz. 3232) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 26.02.2002r. (Dz. U. z 2002r. Nr 51, poz. 458) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 19.02.2002r. (Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 225) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania.

II.               CELE OCENIANIA

1.     Rozpoznanie poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania.

2.     Informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie w stosunku do wymagań programowych.

3.     Pomaga uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

4.     Motywuje ucznia do dalszej pracy.

5.     Informuje o skuteczności wybranych metod uczenia się.

6.     Informuje o jakości pracy związanej ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności.

7.     Dostarcza rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, efektywności procesu nauczania i uczenia się, wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem.

8.     Pomaga w wystawianiu ocen.

9.     Umożliwia doskonalenie nauczycielowi organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

10. Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji technicznej.

11. Sprawdzenie umiejętności posługiwania się wiedzą techniczną w sytuacjach typowych i problemowych.

III.           OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Na lekcjach techniki nauczyciel oceniając ucznia uwzględnia:

-       osiągnięcia dydaktyczne ucznia,

-       poczynione postępy w wiadomościach i umiejętnościach,

-       aktywność w czasie lekcji,

-       ćwiczenia praktyczne,

-       aktywność twórczą – rozwiązywanie stawianych problemów, stosowanie wiedzy technicznej do formułowania wniosków,

-       staranność, dokładność i estetykę wykonywanych zadań,

-       prawidłowość stosowanych norm technicznych.

-     przygotowanie do zajęć i zaangażowanie

Kryteria oceny uczniów uwzględniają:

 • przestrzeganie przepisów BHP,
 • przestrzeganie przepisów i zasad w ruchu drogowym,
 • organizację miejsca pracy,
 • czystość i estetykę,
 • samodzielność w rozwiązywaniu zadań i stawianych problemów,
 • inwencję twórczą,
 • dobór i wybór zadań na miarę możliwości ucznia,
 • oryginalność rozwiązań technicznych,
 • życzliwość wobec koleżanek lub kolegów mniej uzdolnionych technicznie,
 • współdziałanie w zespole uczniowskim,
 • umiejętność korzystania z informacji technicznej, literatury technicznej, encyklopedii i innych zasobów wiedzy,
 • poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę.

IV.            PODSTAWOWE ZASADY OCENIANIA

      1.     Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

2.     Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych przez ucznia ocen w ciągu semestru.

3.     Przy ocenianiu końcoworocznym pod uwagę bierze się stopnie cząstkowe z drugiego półrocza i ocenę z pierwszego semestru.

skala ocen:

-       dopuszczający (2) – otrzymuje uczeń, który opanował około 50% treści nauczania zawartych na poziomie podstawowym,

-       dostateczny (3) – otrzymuje uczeń, który opanował około 75% treści nauczania zawartych na poziomie podstawowym,

-       dobry (4) – otrzymuje uczeń, który zaliczył poziom podstawowy oraz 50% treści nauczania zawartych w poziomie ponadpodstawowym,

-       bardzo dobry (5) – otrzymuje uczeń, który zaliczył poziom podstawowy oraz 75% poziomu ponadpodstawowego.

-       celujący (6) – otrzymuje uczeń, który swoją wiedzą potrafi rozwiązać zadanie wykraczające poza obowiązujące wymagania programowe, i otrzymał ocenę bdb z poziomu ponadpodstawowego.

7.     Uczniowie posiadają:

-       zeszyt przedmiotowy,

-       przybory kreślarskie,

-       arkusze rysunkowe (czyste kartki formatu A4).

-  materiały do wykonania zadań praktycznych

V.               WYMAGANIA WOBEC UCZNIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • inicjuje akcje wykraczające poza ramy programowe,
 • sporządza materiały pomocne przy prowadzeniu lekcji z własnej inicjatywy,
 • jego wiedza wykracza poza materiał omawiany na lekcji,
 • posługuje się bardzo bogatym słownictwem,
 • wykonuje prace dodatkowe min.4 w semestrze
 • wypełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • ma pomysły i chętnie się nimi dzieli,
 • pobudza innych do aktywności,
 • przejmuje inicjatywę innych i ją realizuje,
 • zna i rozumie wszystkie pojęcia wprowadzone na lekcji,
 • zna i rozumie wszystkie zagadnienia poruszane na lekcji,
 • potrafi samodzielnie argumentować swoje zdanie, stosując wielkość i różnorodność argumentów,
 • w sposób jasny i precyzyjny prezentuje swoje myśli,
 • dostrzega i formułuje problemy samodzielnie,
 • samodzielnie tworzy uogólnienia i wyciąga wnioski,
 • skutecznie stosuje zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu,
 • właściwie stosuje normy techniczne, szczególnie w rysunku technicznym.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • czynnie uczestniczy w lekcji,
 • wykonuje polecenia nauczyciela,
 • zna i rozumie większość pojęć,
 • zna i rozumie większość zagadnień poruszanych na lekcji,
 • potrafi samodzielni: znaleźć argument uzasadniający swoją wypowiedź; opisać sytuację problemową; wnioskować; stosować zdobytą wiedzę w praktyce,
 • rysunek techniczny nie budzi zastrzeżeń.

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • współpracuje z grupą w realizacji zadania przy wsparciu kolegów i nauczyciela,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia,
 • zna i rozumie podstawowe zagadnienia omawiane na lekcji,
 • pod kierunkiem nauczyciela potrafi: podać argument uzasadniający zdanie; czasami prezentować swoje myśli; opisać sytuację problemową; zastosować zdobytą wiedzę, odwzorowując poprzednie doświadczenia,
 • wykonuje proste rysunki techniczne.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • jest biernym uczestnikiem zajęć i nie przeszkadza w ich prowadzeniu,
 • przy pomocy nauczyciela potrafi wyjaśnić znaczenie najprostszych pojęć,
 • w minimalnym stopniu opanował zagadnienia poruszane na lekcji,
 • przy dużej pomocy nauczyciela potrafi: odtworzyć argumenty podane przez innych; odwzorować zaprezentowane przez innych praktyczne zastosowania wiedzy; wykonać prosty, nieskomplikowany rysunek techniczny,
 • nie zawsze stosuje normy techniczne.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie włącza się w realizację zadań,
 • przeszkadza innym w pracy,
 • blokuje aktywność innych – np. ośmiesza innych,
 • nie zna podstawowych pojęć,
 • nie opanował w stopniu minimalnym zagadnień poruszanych na lekcji,
 • nawet przy dużej pomocy nauczyciela nie potrafi: powtórzyć użytego przez innych argumentu; opisać sytuacji problemowych; odwzorować zaprezentowanych przez innych praktycznych zastosowań wiedzy; wykonać prostych rysunków technicznych,
 • nie wykonuje ćwiczeń zadanych jako praca domowa.

Skala ocen

1.     Uczniowie na lekcjach techniki mogą otrzymywać następujące oceny: celującą (6), bardzo dobrą (5), dobrą (4), dostateczną (3), dopuszczającą (2), niedostateczną (1).

2.     Do wymienionych ocen (poza celującą) mogą być dopisane znaki + lub -.

VI.            FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PRZEZ UCZNIÓW

1.     Kartkówki – prace pisemne niekoniecznie zapowiedziane, sprawdzające wiedzę z trzech ostatnich lekcji, trwające 10 – 15 minut.

2.     Odpowiedzi ustne – sprawdzające wiedzę z trzech ostatnich lekcji; mogą być połączone z posługiwaniem się przyrządami, rozpoznawaniem elementów elektronicznych, wykonywaniem nieskomplikowanych technicznych obliczeń.

3.     Praca na lekcji – (indywidualna lub w grupie) polegająca na wykonaniu zadań dotyczących omawianych kwestii na zajęciach.

4.     Prace domowe – przy ich ocenianiu nauczyciel bierze pod uwagę poprawność technicznego wykonania i estetykę pracy.

5.   Przygotowanie do zajęć