Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


Religia

            PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA
      NA RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
      IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZIĘBICACH
                                     KLASY IV
                      ROK SZKOLNY 2011/2012


   

            Opracowała katechetka: mgr Renata Ziółkowska

ELEMENTY WCHODZĄCE W ZAKRE OCENY Z RELIGII:


 1. Ilość i  jakość prezentowanych wiadomości.
 2. Zainteresowanie przedmiotem.
 3. Stosunek do przedmiotu.
 4. Pilność i systematyczność.
 5. Umiejętność zastosowania poznawanych wiadomości w życiu.
 6. Postawa ucznia.


OCENIE PODLEGAJĄ:

 1. Pisemne prace kontrolne dwa razy w ciągu semestru, obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne, zapowiedziane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez nauczyciela do dwóch tygodni. Ponadto kartkówki; zakres ich materiału nie może obejmować więcej niż trzy jednostki lekcyjne, które nauczyciel sprawdza w ciągu tygodnia. Nauczyciel nie musi zapowiadać kartkówki, ale może to uczynić. Prace pisemne są do wglądu uczniów, uczniów rodziców na ich zapotrzebowanie.


 1. Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału obejmujące zakres trzech jednostek lekcyjnych.


 1. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia.


 1. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na bieżąco.


 1. Pacierz: ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej.


 1. Zeszyt: sprawdzany według ustaleń nauczyciela; przynajmniej jeden raz w semestrze kompleksowa ocena zeszytu. Nauczyciel zastrzega sobie prawo zebrania zeszytów do sprawdzenia bez wcześniejszego uprzedzenia w trakcie semestru. Raz w semestrze uczeń otrzymuje ocenę cyfrową za prowadzenie zeszytu.


 1. Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych.


 1. Pilność, systematyczność, umiejętności, osiągnięcia zapisywane w postaci „+” lub „-‘’. Uczeń po zdobyciu trzech „+” otrzymuje ocenę bardzo dobrą, a po osiągnięciu trzech „-‘’ – ocenę niedostateczną.


 1. O przedmiotowym systemie oceniania i kryteriach oceniania na religii uczniowie zapoznawani są na początku każdego roku szkolnego i własnoręcznym podpisem potwierdzają ten fakt.


 1. KONTARKT Z UCZNIEM1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości według znanych kryteriów.

2. Sprawdziany są obowiązkowe:
    - Ich termin zapowiedziany jest co najmniej z  tygodniowym wyprzedzeniem

         (dokonany wpis w dzienniku informujący) i podany jest zakres sprawdzanych    

               umiejętności i wiedzy.

- Sprawdzian poprzedzony jest lekcją powtórzeniową.              

        - Przed rozpoczęciem sprawdzianu uczniowie znają zasady oceniania.

           - Sprawdzone i ocenione sprawdziany i kartkówki po rozdaniu uczniom są                                              

            omawiane, poprawę rozpoczyna się od najsłabiej napisanego punktu.

          - Uczeń nieobecny na sprawdzianie powinien go napisać w ciągu dwóch tygodni od  

            dnia powrotu do szkoły.

          - Ocena niedostateczna, którą uczeń otrzymał ze sprawdzianu zostaje wpisana do  

            dziennika.

         - Każdy sprawdzian, kartkówkę uczeń ma prawo poprawić w ciągu jednego tygodnia  

           od daty jej otrzymania. Uczeń poprawia pracę tylko raz.

        -  Sprawdzian lub kartkówkę uczeń poprawia na zajęciach konsultingowych, które  

           nauczyciel prowadzi raz w tygodniu.

        -  Przy ocenianiu pracy poprawkowej stosowane są takie same kryteria. Do dziennika

           zostaje wpisana ocena pozytywna obok wcześniejszej oceny niedostatecznej.

           Ocena niedostateczna nie może być skreślona, jednak za ocenę ostateczną nauczyciel  

            uznaje ocenę poprawioną.

          - Kartkówki mogą obejmować materiał z trzech ostatnich tematów. Nie muszą być  

         zapowiadane i jeżeli uczeń nie wyraża chęci poprawy to nie poprawia.


       3. Po dłuższej nieobecności (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany  

          przez tydzień.

  

       4. Uczeń ma prawo skorzystać z pomocy nauczyciela, aby uzupełnić zaległy materiał

          realizowany podczas jego nieobecności w szkole.


       5. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów      

          zaliczeniowych.

 

       6. Każda zadana praca domowa jest przez nauczyciela sprawdzona, jednak nie musi   

          być oceniona.


7. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.


8. Zadawane prace domowe są o różnym stopniu trudności, nauczyciel bierze pod   

 uwagę uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.


9. Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić brak przygotowania do lekcji (brak zeszytu, katechizmu, zadania domowego); w dzienniku jest to zaznaczone kropką; trzecia kropka powoduje wpis oceny niedostatecznej. Nie dotyczy to jednak sprawdzianów.


 1. Nie przygotowanie  uczeń ma obowiązek zgłosić przed lekcją.

 


 1. W  przypadku, gdy uczeń przeszkadza w prowadzeniu lekcji, nie uważa i nie potrafi udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, nauczyciel ma prawo wpisać

    „-‘’ w rubryce „Aktywność”.
II. ZA CO BĘDĘ OCENIAĆ ?


OCENIE PODLEGAJĄ:


- wiadomości: sprawdziany

                        kartkówki

                        odpowiedzi ustne

                        znajomość podstawowych prawd wiary

                        prace domowe


- postawa:       praca w grupach

                        praca samodzielna

                        aktywność na lekcji

                        przygotowanie do lekcji

                        prowadzenie zeszytu przedmiotowego (ocenie podlega  

                        ortografia, pismo, systematyczność zapisu daty,  

                        numeru katechezy, tematu i notatki)

                        pilność, systematyczność, umiejętności

uczniowie ze stwierdzoną dysgrafią i dysortografią nie podlegają ocenie za ortografię, pismo


- prace dodatkowe: aktywne uczestnictwo w życiu małych grup  

                                 formacyjnych np. służba ołtarza, schola dziecięca,  

                                 koła religijne – ocena cząstkowa celująca (6),

                                 ponadto nauczyciel wpisuje punkty dodatnie za  

                                 zadania dodatkowe,

                                 

                                 udział w konkursach religijnych – ocena

                                 cząstkowa celująca (6),


        

                             zaangażowanie w prace pozalekcyjne np. montaże                  

                         sceniczne, redagowanie gazetek – ocena cząstkowa  

                         celująca (6)


             wykonanie pomocy religijnych – ocena cząstkowa  

               celująca (6)


               przygotowanie dodatkowych wiadomości

               dotyczących tematu lekcji – ocena cząstkowa  

               celująca (6)


                             przygotowanie prezentacji multimedialnej o

               tematyce religijnej – ocena cząstkowa celująca (6)OBSZARY AKTYWNOŚCI CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU W SEMESTRZE SPOSÓB POMIARU
Sprawdziany co najmniej 2 razy ocena cyfrowa
Kartkówki według uznania n-la ocena cyfrowa
Odpowiedzi ustne na bieżąco ocena cyfrowa
Podstawowe prawdy wiary na bieżąco ocena cyfrowa
Prace domowe na bieżąco: co najmniej 2 razy na ocenę „+”i „.” na bieżąco
co najmniej 2 razy ocena cyfrowa
Praca samodzielna na bieżąco „+” i „.” na bieżąco
Aktywność na lekcji na bieżąco 3 „+” ocena bdb (5)
Przygotowanie do lekcji na bieżąco „.”, jeśli uczeń nie ma kropki może otrzymać ocenę bdb (5)
Prowadzenie zeszytu 1 raz kompleksowo 1 raz ocena cyfrowa
Prace dodatkowe na bieżąco ocena cząstkowa w rubryce „ dodatkowe”
III. JAK BĘDĘ OCENIAĆ ?


 1. Wiadomości ucznia nauczyciel ocenia na bieżąco oceną cyfrową, którą wpisuje do dziennika.


 1. W ocenianiu nauczyciel stosuje zasady oceniania zgodnie z WSO i kryteriami na lekcjach religii.


 1. Za trzy „+” uczeń otrzymuje ocenę bdb (5), za trzy „-‘’ uczeń otrzymuje ocenę nast. (1).


 1. W ciągu semestru uczeń powinien zdobyć ocenę cząstkową z każdego obszaru. Jeśli jej nie otrzyma, w dzienniku pozostaje puste miejsce.


 1. Nauczyciel nie ocenia za udział w niedzielnej Mszy świętej.
 IV. JAK WYSTAWIĘ OCENĘ PÓŁROCZNĄ

                 I  KOŃCOWOROCZNĄ ?


 1. Ocena półroczna i końcoworoczna wynika z osiągnięć, którymi  

    uczeń wykazał się w ciągu semestru.


 1. Nauczyciel może wystawić ocenę półroczną i końcoworoczną na podstawie nie mniej niż 4 ocen cząstkowych (ze sprawdzianu, zadania domowego, odpowiedzi ustnej, kartkówki). Dobrze byłoby, aby uczeń ocen tych zdobył więcej.                                                                           Opracowała katechetka:
                                                                           mgr Renata Ziółkowska