Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


Klasa II

Kryteria oceniania klasa druga

A-     uczeń uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce z poszczególnych edukacji, a ponadto:

Z  własnej inicjatywy gromadzi materiały dotyczące poszczególnych edukacji:

Posiada bogaty zasób  słownictwa, swobodnie i poprawnie wypowiada się na poszczególne tematy, potrafi sprecyzować  swoje potrzeby czytelnicze, wybrać dla siebie lekturę.

Czyta książki o różnej tematyce, na podstawie których przygotowuje się do zajęć.

Biegle posługuje się symbolem znaków i językiem matematycznym, biegle rozwiązuje zadania złożone. Bierze udział w konkursach matematycznych.

Wykazuje się twórczym podejściem do tematu i oryginalnością wykonania prac konkursowych.

Przygotowuje do zajęć materiały plastyczno-techniczne.

Przygotowuje materiały wykraczające poza podręcznik, potrafi zaplanować własna pracę i współdziałać w grupie.

Bierze udział  w konkursach ogłoszonych  przez szkołę i inne placówki.

wiadomości i umiejętności

B – wiedza i umiejętności poszerzone o treści fakultatywne, wyróżniające ucznia na forum klasy;

C – wiedza i umiejętności w pełni opanowane;

D – wiedza i umiejętności opanowane w stopniu wymagającym utrwalenia i doskonalenia;

E – wiedza i umiejętności opanowanie w stopniu wymagającym wsparcia.

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

B

 • ·         tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym i gramatycznym; używa bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo-skutkowe;
 • ·         poprawnie pisze i łączy litery; zachowuje poprawność ortograficzną przy przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu,  oraz w pracach samodzielnych; samodzielnie układa i pisze zdania; redaguje opis, życzenia, list;
 • ·         •             czyta płynnie, biegle, wyraziście i ze zrozumieniem; wyszukuje informacje w tekście; wciela się w role, odtwarza różne teksty z pamięci.
 • ·         wypowiada się w formie kilku logicznych zdań, poprawnych pod względem gramatycznym; dostrzega związki przyczynowo-skutkowe; systematycznie bogaci słownictwo;
 • ·         poprawnie odtwarza kształt liter; popełnia tylko nieliczne błędy przy przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu; potrafi z niewielką pomocą układać i zapisywać zdania oraz zredagować życzenia, list, opis;
 • ·         czyta poprawnie, płynnie i ze zrozumieniem; wyszukuje wskazane fragmenty tekstu; recytuje wiersze z pamięci.
 • ·         wypowiada się, odpowiadając na pytania krótkimi, prostymi zdaniami; wymienia zdarzenia bez powiązań przyczynowo-skutkowych;
 • ·         poprawnie odtwarza kształt większości liter; popełnia błędy przy przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu, bezbłędnie pisze często używane wyrazy, potrafi dodać podpisy do ilustracji; włącza się w zbiorowe redagowanie form użytkowych;
 • ·         czyta poprawnie, płynnie i zwykle ze zrozumieniem krótkie teksty po uprzednim przygotowaniu; odtwarza z pamięci teksty wierszy.
 • ·         konstruuje  wypowiedzi z pomocą nauczyciela; odpowiada na pytania pojedynczymi wyrazami; związki przyczynowo-skutkowe dostrzega jedynie z pomocą nauczyciela;
 • ·         ma trudności z odtwarzaniem prawidłowego kształtu liter i przepisuje poprawnie tylko z pomocą nauczyciela; pisze poprawnie tylko wyrazy bez trudności ortograficznych;

C

D

E

czyta poprawnie krótkie zdania, zwykle sylabami z syntezą, nie zawsze rozumie czytany tekst; odtwarza z pamięci krótkie wiersze.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

B

 • ·         biegle dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego; sprawnie oblicza sumy i różnice w zakresie 100, oblicza działania z okienkami, sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 30;
 • ·         samodzielnie analizuje, rozwiązuje, przekształca i układa zadania z treścią o różnym stopniu trudności, także na porównywanie różnicowe;
 • ·         sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach praktycznych.
 • ·         dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego; zna zapis liczb do 100 i radzi sobie z obliczeniem sum i różnic, mnoży i dzieli w zakresie 30;
 • ·         samodzielnie rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe, także na porównywanie różnicowe;
 • ·         potrafi posługiwać się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach praktycznych.
 • ·         poprawnie dodaje i odejmuje  w zakresie 20, w tym z przekroczeniem progu dziesiątkowego; dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 100, oblicza niektóre przykłady mnożenia w zakresie 30;
 • ·         rozwiązuje proste zadania tekstowe;
 • ·         potrafi posługiwać się niektórymi zdobytymi wiadomościami w sytuacjach praktycznych.
 • ·         dodaje i odejmuje w zakresie 20, ale popełnia błędy; dodaje i odejmuje dziesiątkami w zakresie 100; wie, że dodawanie tych samych liczb można zastąpić mnożeniem;
 • ·         rozwiązuje zadania tekstowe tylko z pomocą nauczyciela;
 • ·         zdobył/a niektóre wiadomości, ale ma trudności z ich zastosowaniem w sytuacjach praktycznych.

C

D

E

 

 

 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA

B

 • ·         aktywnie uczestniczy w poznawaniu świata, prowadzi obserwacje i doświadczenia, wyciąga wnioski; zna zagrożenia ze strony  zjawisk przyrodniczych, wie, jak należy się zachować w sytuacjach takiego zagrożenia;
 • ·         ma bogatą wiedzę o roślinach i zwierzętach;
 • ·         rozumie wzajemne zależności między człowiekiem a środowiskiem; rozumie potrzebę ochrony środowiska i wie, jakie działania praktyczne służą jego ochronie;
 • ·         interesuje się środowiskiem przyrodniczym, prowadzi obserwacje, podejmuje próby wnioskowania; zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych;
 • ·         ma wiedzę na temat wybranych roślin i zwierząt;
 • ·         zna zależności zachodzące między człowiekiem a środowiskiem; rozumie potrzebę dbania o przyrodę.
 • ·         wie, w jaki sposób można poznawać przyrodę, prowadzi proste obserwacje, dostrzega zmiany zachodzące w otoczeniu, wymienia cechy pór roku; podaje przykłady zagrożeń przyrodniczych;
 • ·         zna wybrane wiadomości na temat roślin i zwierząt;
 • ·         wie, że istnieją wzajemne zależności między człowiekiem a przyrodą; orientuje się w skutkach niewłaściwych działań człowieka.
 • ·         dostrzega istotne zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku; nie zawsze rozumie istotę zjawisk przyrodniczych, prowadzi proste obserwacje pod kierunkiem nauczyciela;
 • ·         ma podstawowe wiadomości o roślinach i zwierzętach;
 • ·         wie, że należy dbać o przyrodę, ale nie zawsze rozumie znaczenie przyrody dla człowieka.

C

D

E

 

EDUKACJA PLASTYCZNA I ZAJĘCIA TECHNICZNE

B

 • ·         ma twórcze podejście do zadań plastyczno-technicznych i wykonuje je estetycznie; rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki;
 • ·         samodzielnie czyta instrukcję i pracuje zgodnie z nią; wycina, majsterkuje, łączy ze sobą różne materiały, eksperymentuje z kolorem;
 • ·         przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i zabawy; zna i stosuje zasady ruchu drogowego.
 • ·         wypowiada się w różnych technikach plastycznych, stosuje różne środki ekspresji; zna wybrane dziedziny sztuki;
 • ·         potrafi pracować zgodnie z instrukcją, łączy barwy, potrafi majsterkować;
 • ·         zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i zabawy, orientuje się w zasadach ruchu drogowego.
 • ·         w pracach plastyczno-technicznych stosuje ulubione techniki; rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki;
 • ·         pracuje zgodnie z instrukcją po jej objaśnieniu przez nauczyciela, potrzebuje dodatkowej motywacji, żeby doprowadzić pracę do końca;
 • ·         zna zasady bezpieczeństwa pracy i zabawy i stara się je stosować w praktyce; potrafi bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym.
  • ·         prace plastyczno-techniczne wykonuje według prostych schematów, zdarza się, że estetyka prac budzi zastrzeżenia; nie zawsze właściwie rozpoznaje dziedziny sztuki;
  • ·         wykonuje proste prace plastyczno-techniczne pod kierunkiem nauczyciela;
  • ·         zna zasady bezpieczeństwa pracy i zabawy, ale nie zawsze ich przestrzega; zna podstawowe zasady z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

C

D

E

 

 

EDUKACJA MUZYCZNA

B

 • ·         chętnie śpiewa, tańczy, zna kroki wybranego tańca ludowego; gra proste melodie na wybranym instrumencie; odtwarza i tworzy rytmy oraz akompaniament na instrumentach perkusyjnych; twórczo uczestniczy w zabawach przy muzyce; potrafi zapisać i odczytać gamę; rozpoznaje instrumenty muzyczne należące do różnych grup.
 • ·         śpiewa piosenki; gra gamę i proste układy dźwięków na wybranym instrumencie; odtwarza rytmy i akompaniuje na instrumentach perkusyjnych; aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; wie, że muzykę można zapisać i odczytać; zna wybrane instrumenty muzyczne.

C

 

 

D

 • ·         śpiewa piosenki; gra gamę i pojedyncze dźwięki na wybranym instrumencie; pod kierunkiem nauczyciela odtwarza układy rytmiczne i proste akompaniamenty; bawi się przy muzyce; rozpoznaje niektóre instrumenty muzyczne.
 • ·         śpiewa kilka poznanych piosenek i gra pojedyncze dźwięki na wybranym instrumencie; odtwarza proste rytmy; potrafi poruszać się rytmicznie, ale wymaga zachęty do zabaw przy muzyce; zna podstawowe instrumenty muzyczne, wykorzystywane podczas zajęć.

E

 

WYCHOWANIE I FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA

B

 • ·         jest bardzo sprawny/a fizycznie, zwinnie i szybko pokonuje przeszkody, rzuca i chwyta piłkę; bezbłędnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne; chętnie i aktywnie uczestniczy w zabawach, grach zespołowych i ćwiczeniach terenowych;
 • ·         rozumie wpływ ruchu, higieny i odżywiania na zdrowie człowieka, przestrzega poznanych zasad higieny zdrowotnej.
 • ·         jest sprawny/a fizycznie, zręcznie i szybko realizuje zadania sportowe, poprawnie wykonuje ćwiczenia z przyborami i bez przyborów; wykazuje dużą aktywność w wykonywaniu zadań ruchowych, współpracuje z partnerem i drużyną;
 • ·         wie, jaki wpływ mają ruch, higiena i odżywianie na zdrowie człowieka, stara się przestrzegać poznanych zasad higieny zdrowotnej.
 • ·         sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne; dobrze radzi sobie z pokonywaniem torów przeszkód; chętnie uczestniczy w zabawach i grach ruchowych;
 • ·         wie, co ma wpływ na zdrowie człowieka; stara się korzystać z aktywnych form wypoczynku.
 • ·         wykonuje podstawowe ćwiczenia gimnastyczne; uczestniczy w zabawach i grach ruchowych, ale szybko się zniechęca i wycofuje z zabawy;
 • ·         wie, że należy dbać o zdrowie, ale nie zawsze stosuje się do zasad higieny zdrowotnej.

C

D

E

 

 

 

EDUKACJA SPOŁECZNA Z ELEMENTAMI ETYKI – ZACHOWANIE

B

 • ·         zawsze odpowiedzialnie wywiązuje się ze swoich obowiązków;
 • ·         nie zraża się trudnościami, wytrwale dąży do celu;
 • ·         zgodnie współpracuje w zespole i bawi się w grupie, aktywnie i twórczo uczestniczy w życiu klasy;
 • ·         jest kulturalny/a, prawdomówny/a, troskliwy/a, koleżeński/a, szanuje innych; używa form grzecznościowych;
 • ·         panuje nad emocjami;
 • ·         dotrzymuje umów i zobowiązań;
 • ·         identyfikuje się z rodziną, szkołą, miastem, krajem;
 • ·         zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa;
 • ·         samodzielnie radzi sobie z wieloma problemami, chętnie pomaga innym;
 • ·         potrafi dokonać obiektywnej samooceny i oceny innych.
 • ·         dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków;
 • ·         nie zraża się napotkanymi trudnościami;
 • ·         potrafi współpracować w zespole i bawić się w grupie; uczestniczy w życiu klasy;
 • ·         jest prawdomówny/a, koleżeński/a; używa form grzecznościowych;
 • ·         zazwyczaj panuje nad emocjami;
 • ·         zazwyczaj dotrzymuje umów i zobowiązań;
 • ·         rozumie więzi rodzinne i koleżeńskie,
 • ·         zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa;
 • ·         radzi sobie z niektórymi problemami życiowymi, pomaga innym;
 • ·         potrafi dokonać samooceny i ocenić zachowania innych.
  • ·         zwykle wywiązuje się ze swoich obowiązków,
  • ·         nie zawsze doprowadza pracę do końca, często wymaga dodatkowej motywacji;
  • ·         stara się zgodnie współpracować w zespole i bawić się w grupie;
  • ·         zna formy grzecznościowe, ale nie zawsze je stosuje;
  • ·         stara się kulturalnie nawiązywać kontakty z dorosłymi i rówieśnikami;
  • ·         zwykle radzi sobie z emocjami;
  • ·         czasami dotrzymuje umów i zobowiązań;
  • ·         wie, jakie znaczenie ma rodzina w życiu człowieka;
  • ·         stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa;
  • ·         próbuje radzić sobie z problemami;
  • ·         próbuje dokonać samooceny i ocenić zachowania innych.

C

D

 

E

 • ·         nie zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków;
 • ·         przerywa pracę, ma trudności z doprowadzeniem wykonywanego zadania do końca;
 • ·         rozumie, na czym polega koleżeństwo, ale ma trudności w utrzymywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami;
 • ·         zna formy grzecznościowe, ale rzadko je stosuje;
 • ·         nie zawsze panuje nad emocjami;
 • ·         zna obowiązujące zasady, ale ma trudności z ich przestrzeganiem;
 • ·         niektóre zachowania budzą zastrzeżenia;
 • ·         ma trudności z dokonaniem samooceny i oceny zachowania innych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena Doskonała

Uczeń uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce z poszczególnych edukacji, a ponadto:

 • Ø Z własnej inicjatywy gromadzi materiały dotyczące poszczególnych edukacji.
 • Ø Posiada bogaty zasób słownictwa, swobodnie i poprawnie wypowiada się na poszczególne tematy, potrafi sprecyzować swoje potrzeby czytelnicze, wybrać dla siebie lekturę.
 • Ø Czyta książki o różnej tematyce, na podstawie których przygotowuje się do zajęć.
 • Ø Biegle posługuje się symbolem znaków symbolicznych i językiem matematycznym biegle rozwiązuje złożone zadania matematyczne.
 • Ø Wykazuje się twórczym podejściem do tematu i oryginalnością wykonania prac konkursowych.
 • Ø Przygotowuje do zajęć materiały plastyczno- techniczne.
 • Ø Przygotowuje materiały wykraczające poza podręcznik, potrafi zaplanować własną pracę i współdziałać w grupie.
 • Ø Bierze udział w konkursach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYTERIA OCENANIA W KLASIE DRUGIEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. H. SIENKIEWICZA

W ZIĘBICACH

mgr Katarzyna Stąporek