Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


Regulamin oceny pracy nauczycieli.

REGULAMIN

OCENY PRACY  NAUCZYCIELA

OBOWIĄZUJĄCY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. H. SIENKIEWICZA 

W ZIĘBICACH 

 

Regulamin opracowano na podstawie:

 1. Rozporządzenia MEN z 2.11.2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1066 z późn. zm.);
 2. Art. 6 ustawy z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 56 z 1997 r. poz. 357 tekst ujednolicony z późn. zm.,Dz. U.z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póź. zm.);
 3. Art. 4 Ustawy o systemie oświaty z 7.09.1991 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i nr 106, poz. 496 tekst ujednolicony z późn. zm.);
 4. Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach.

§1

Nauczyciele podlegający ocenie.

 1. Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela (art. 6a ust. 1 w zw. z art. 3 pkt 1 w zw. z art. 1 ust. ocenie podlega praca nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli.
 2. Ocenie podlegają wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole za wyjątkiem nauczycieli stażystów. Ocenie podlega praca nauczycieli posiadających stopnie awansu: nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.
 3. Praca nauczyciela podlega ocenie bez względu na wymiar czasu pracy, w jakim zatrudniony jest nauczyciel.
 4. Każdy nauczyciel szkoły będzie oceniany nie rzadziej niż raz na pięć lat.

 

§2

Cel dokonywania oceny pracy nauczyciela.

 

 1. Dokonywanie oceny pracy nauczyciela ma na celu kontrolę tego, w jakim stopniu nauczyciel realizuje powierzone mu obowiązki.
 2. Dokonywanie oceny pracy nauczyciela jest czynnością z zakresu nadzoru pedagogicznego.

 

§3

Wystąpienie z inicjatywą dokonania oceny pracy.

 1.  Pierwszą i drugą ocenę w życiu zawodowym nauczyciela uruchamia:
a) obligatoryjnie dyrektor szkoły,
b) sam nauczyciel, jeśli nie został oceniony zgodnie z terminami obligatoryjnymi.
        2.   Oceny pracy nauczyciela może dokonać z własnej inicjatywy dyrektor szkoły - jako organ dokonujący oceny pracy.
 • Pisemne powiadomienie nauczyciela o rozpoczęciu procedury oceniania z jednoczesną informacją o kryteriach ustalonych w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
        3.  Ponadto, wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela mogą zgłosić do dyrektora:
                  a)  sam nauczyciel, którego praca ma być oceniana
                  b)  organ sprawujący nadzór pedagogiczny
                  c)  organ prowadzący szkołę
                  d) rada rodziców
 • Należy wpisać wniosek do księgi korespondencji, nadać mu numer, wpisać datę wpływu, pisemnie powiadomić nauczyciela o rozpoczęciu procedury oceniania.
 1. Ilekroć któryś z uprawnionych organów złoży stosowny wniosek, to dyrektor zobowiązany jest do dokonania oceny pracy nauczyciela.

§4

Terminy.

 1. Pierwsza ocena pracy nauczyciela zatrudnionego po raz pierwszy w szkole – po odbyciu stażu dla nauczyciela stażysty – nie później niż do końca pierwszego półrocza w drugim roku pracy.
 2. W pozostałych przypadkach dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 3. Jeśli ocena nie zostanie dokonana w ciągu trzech miesięcy, wyznacza się nowy termin i podaje przyczynę.
 4. W przypadku dokonywania oceny na wniosek uprawnionych podmiotów przy obliczaniu tego 3 - miesięcznego okresu nie uwzględnia się okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela trwającej dłużej niż jeden miesiąc i okresów ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego (§ 3 ust. 2 rozporządzenia).
 5. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego.

§5

Organ dokonujący oceny pracy.

 1. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel, po zasięgnięciu opinii wicedyrektora szkoły, który również sprawuje nadzór pedagogiczny.
 2. W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć na podstawie art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela - oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć.
 3. Nauczyciel po otrzymaniu pisemnej informacji nt. oceny pracy, może wnioskować o zasięgnięcie opinii na temat jego pracy właściwego doradcy metodycznego.
 4. Jeżeli zasięgnięcie opinii następuje z inicjatywy dyrektora, informuje on o tym fakcie w formie pisemnej nauczyciela.

§6

Obowiązek informowania nauczyciela.

 1. Dyrektor szkoły ma obowiązek poinformowania nauczyciela o dokonywaniu oceny jego pracy w każdym przypadku, gdy ocena pracy nauczyciela następuje:
a) z inicjatywy dyrektora szkoły
b) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny
c) na wniosek organu prowadzącego szkołę
d) na wniosek rady rodziców
 1. Obowiązek informowania o dokonywaniu oceny nie istnieje - z oczywistych powodów - jeśli ocena pracy dokonywana jest na wniosek nauczyciela.
 2. Dyrektor planuje ocenę pracy nauczycieli w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny.
 3. Dyrektor szkoły zapoznaje w/w nauczycieli z Procedurą dokonywania oceny pracy.
 4. O dokonywaniu oceny pracy dyrektor zawiadamia nauczyciela w formie pisemnej, w terminie co najmniej miesięcznym przed dokonaniem oceny.

§7

Kryteria oceny pracy.

 1. Ocena pracy nauczyciela dokonywana jest pod kątem realizacji przez nauczyciela obowiązków wynikających z przepisów Karty Nauczyciela oraz przepisów statutu szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest - ustalony w ramach nadzoru pedagogicznego - stopień realizacji wskazanych zadań. I tak, przy ocenie pracy nauczyciela brana jest pod uwagę:
a) rzetelność w realizacji zadań związanych z powierzonym nauczycielowi stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
b) stopień realizacji obowiązku wspierania każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążenia do pełni własnego rozwoju osobowego;
c) stopień realizacji obowiązku kształcenia i wychowywania młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
d) stopień realizacji dbałości o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów (powyższe obowiązki określa art. 6 ustawy)
e) stopień realizacji obowiązku kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia (art. 4 ustawy)

f) stopień realizacji w ramach ustalonego czasu pracy (art. 42 ust. 2 ustawy):

     -  zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,

     -  innych czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów,

    -   zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

 1. Nauczyciel, u którego rozpoczęto procedurę oceny pracy, wypełnia arkusz samooceny –  zał. 1.
 2. W szkole obowiązują standardy jakości pracy nauczyciela, według których dokonuje się oceny pracy nauczyciela.
 3. Standardy jakości pracy nauczyciela wraz ze wskaźnikami określającymi stopień ich realizacji są podstawowym kryterium oceny pracy - zał. 2
 4. Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu:
a) przekonania religijne.
b) poglądy polityczne.
c) fakt odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynika z uzasadnionego przekonania nauczyciela, iż wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia, dobrem służby albo dobrem publicznym.

§8

Tryb dokonywania oceny pracy:

 1. Dyrektor gromadzi informacje o pracy nauczyciela poprzez:
a) badanie dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela,
b) bezpośrednią obserwację pracy nauczyciela,
c) analizę efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela,
d) analizę uczestnictwa nauczyciela w różnych formach doskonalenia,
e) analizę arkuszy samooceny nauczyciela.
 1. Dyrektor może zasięgnąć opinii właściwego doradcy metodycznego (z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela).
 2. Dyrektor sporządza projekt oceny.
 3. Na specjalnym spotkaniu, o którym nauczyciel zostaje powiadomiony na tydzień przed planowanym terminem, dyrektor zapoznaje nauczyciela z projektem oceny pracy. (Nauczyciel ma prawo zgłosić pisemny wniosek na 5 dni przed planowanym spotkaniem o obecność na spotkaniu przedstawiciela organizacji związkowej). Nauczyciel otrzymuje od dyrektora kopię projektu oceny na piśmie i potwierdza otrzymanie własnoręcznym podpisem.
 4. Dyrektor informuje nauczyciela, że ma prawo do pisemnego zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektu oceny, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zapoznania się z projektem oceny.
 5. Dyrektor, po dokonaniu oceny pracy, wręcza nauczycielowi Kartę oceny pracy, a odpis załącza do akt osobowych.
 6. Nauczyciel może odwołać się od dokonanej oceny pracy do Kuratora Oświaty.

§9

Dokumentacja związana z oceną pracy nauczycieli gromadzona przez dyrektora

 1. Wniosek o dokonanie oceny pracy lub kopia pisma dyrektora, skierowanego do nauczyciela, jeżeli ocena pracy dokonywana jest z inicjatywy dyrektora.
 2. Projekt oceny pracy.
 3. Uwagi nauczyciela wniesione do projektu.
 4. Opinia doradcy metodycznego (jeżeli była zaciągana).
 5. Wnioski nauczyciela (jeżeli były złożone).
 6. Inna dokumentacja związana z dokonywaniem oceny pracy.

§10

Pisemne dowody realizacji zadań statutowych szkoły oraz obowiązków nauczyciela

 1. Arkusze hospitacji.
 2. Dzienniki lekcyjne i arkusze ocen.
 3. Protokoły Rad Pedagogicznych i protokoły zespołu samokształceniowego nauczycieli.
 4. Ankiety o pracy nauczyciela.
 5. Dokumentacja innowacji pedagogicznych.
 6. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych.
 7. Dokumentacja pracy z uczniem słabym i zdolnym.
 8. Dokumentacja pracy wychowawcy klasowego.
 9. Protokoły zebrań z rodzicami.
 10. Dokumentacja świadcząca o współpracy ze środowiskiem lokalnym i organizacjami działającymi na rzecz uczniów i oświaty.
 11. Dokumentacja potwierdzająca udział uczniów w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych.
 12. Scenariusze organizowanych imprez szkolnych i wycieczek.
 13. Świadectwa i dyplomy potwierdzające dokształcanie i doskonalenie, dokumentacja uzyskiwania stopni awansu zawodowego.

§11

Opinia doradcy metodycznego.

 1. W czasie dokonywania oceny pracy istnieje możliwość zasięgnięcia przez dyrektora opinii na temat pracy ocenianego nauczyciela. O opinię w przedmiotowej sprawie dyrektor może zwrócić się do doradcy metodycznego. Dopiero, gdy zasięgnięcie opinii doradcy metodycznego jest niemożliwe, o opinię można zwrócić się do innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
 2. Oceniany nauczyciel posiada prawo zgłoszenia wniosku o sporządzenie przez doradcę metodycznego (nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, opiekuna naukowo-dydaktycznego) opinii w przedmiocie pracy tego nauczyciela. Wniosek taki dyrektor obowiązany jest uwzględnić, tzn. w przypadku zgłoszenia wniosku przez ocenianego nauczyciela, dyrektor bezwzględnie musi zwrócić się do właściwego podmiotu o tę opinię.
 3. Opinia dotycząca pracy nauczyciela, sporządzona przez doradcę metodycznego (nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, opiekuna naukowo-dydaktycznego) powinna mieć formę pisemną.

§12

Opinia samorządu uczniowskiego.

 1. Przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego. Decyzja co do zasięgnięcia opinii samorządu uczniowskiego zależy wyłącznie od dyrektora dokonującego oceny. Nie jest ona obowiązkowa.

I. Samorząd uczniowski powinien powołać zespół opiniujący.

 1. Zadaniem zespołu opiniującego jest zebranie – w imieniu władz samorządu uczniowskiego – opinii uczniów nauczanych przez danego nauczyciela.
 2. Zespół opiniujący decyduje w ilu klasach, w których uczy nauczyciel, należy przeprowadzić badanie ankietowe.
 3. Zespół na wzorcu ankiety wpisuje imię i nazwisko opiniowanego nauczyciela i przygotowuje ankietę w odpowiedniej ilości egzemplarzy.

II. Poinformowanie uczniów o celach ankietowania.

 1. Ankietowanych uczniów należy poinformować o celu i sposobie ankietowania.
 2. Ankieta ma dostarczyć nauczycielowi informacji zwrotnych, aby pomogły mu one w zmodyfikowaniu sposobu nauczania i kontaktowania się z uczniami.
 3. Uczniowie powinni poznać cel ankiety i go zaakceptować.
 4. Na ankiecie uczniowie wpisują imię i nazwisko ankietowanego nauczyciela.
 5. Należy przygotować odpowiednią ilość ankiet.
 6. Ważne jest, aby cele ankiety były dobrze zrozumiane zarówno przez uczniów jak i przez nauczycieli.
 7. Uczniowie powinni wiedzieć, że to dyrektor przeprowadzi ocenę pracy nauczyciela.
 8. Ankietowanie ma posłużyć nauczycielowi w doskonaleniu swojej pracy.

III. Przebieg ankietowania

 1. Informacje o przebiegu ankietowania należy wywiesić w gablocie samorządu uczniowskiego /data, godzina, jakie klasy obejmuje/.
 2. Ankietowanie powinno odbyć się na zasadach ustalonych z opiekunem SU i dyrektorem.
 3. Sposób wypełniania ankiet oraz ich zbierania powinien zapewnić uczniom anonimowość.

IV. Opracowanie wyników ankiety.

 1. Zebrane ankiety opracowuje zespół opiniujący.
 2. Opracowanie wyników może obywać się dla poszczególnych klas lub dla całej szkoły.
 3. Opracowanie powinno polegać na podsumowaniu wszystkich odpowiedzi na kolejne pytania dotyczące pracy danego nauczyciela i obliczaniu procentów uczniów wybierających każdą z odpowiedzi.
 4. Jeśli ankieta zawierała pytanie otwarte, to można dołączyć listę najbardziej typowych odpowiedzi.
 5. Władze samorządu szkolnego przekazują dyrektorowi szkoły wyniki.
 6. Następnie informują ankietowanych uczniów o jej wynikach /sposób przekazania informacji uzgodniony z opiekunem SU i dyrektorem/.

§13

Zapoznanie nauczyciela z projektem oceny pracy.

 1. Dyrektor szkoły sporządza pisemny projekt oceny pracy nauczyciela i przedstawia go nauczycielowi. Na tym etapie nauczyciel, po zapoznaniu się z projektem oceny, może zgłosić dyrektorowi swoje uwagi i zastrzeżenia.
 2. Termin do zgłoszenia uwag, o których mowa ust.1. wynosi 3 dni licząc od daty zapoznania się nauczyciela z projektem oceny. Uwagi powinny zostać zgłoszone na piśmie.
 3. Przy zapoznawaniu nauczyciela z projektem oceny i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.
 4. Dopiero po zapoznaniu nauczyciela z projektem oceny oraz po wysłuchaniu uwag i zastrzeżeń nauczyciela - możliwe jest ustalenie oceny pracy nauczyciela.

 

§14

Ustalenie oceny pracy.

 1. Ocena pracy ma formę opisową oraz powinna ustosunkować się do realizacji przez nauczyciela zadań, stanowiących punkt wyjścia do dokonywania oceny. W ocenie powinny być zawarte szczegółowe informacje co do kwestii określonych w standardach jakości pracy nauczyciela.
 2. Opisowa ocena pracy zakończona jest stwierdzeniem uogólniającym, którym może być:
 • ocena wyróżniająca
 • ocena dobra
 • ocena negatywna.
 1. Przepisy nie przewidują innych ocen uogólniających, zatem ocenę uogólniającą musi stanowić jedna ze wskazanych ocen.

§15

Doręczenie karty oceny pracy.

 1. Po upłynięciu 3-dniowego okresu od daty zapoznania nauczyciela z projektem oceny dyrektor szkoły wręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy. Kopia karty oceny pracy włączana jest do akt osobowych nauczyciela.
 2. Ocena pracy nauczyciela nie jest decyzją administracyjną. Nie znajdą wobec tego zastosowania do tej oceny przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

§16

Odwołanie od oceny.

 1. Nauczyciel ma możliwość odwołania się od ustalonej przez dyrektora oceny pracy do organu sprawującego nadzór pedagogiczny czyli Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
 2. Termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia nauczycielowi karty oceny pracy.
 3. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora szkoły.

§17

Ocena pracy nauczycieli religii - uregulowania odrębne.

 1. Przepisy dotyczące dokonywania oceny pracy stosuje się również do nauczycieli religii.
 2. Dyrektor szkoły, dokonując oceny pracy nauczyciela religii, bierze pod uwagę ocenę merytoryczną nauczyciela religii ustaloną przez właściwą władzę kościelną.

§18 

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ziębicach z dniem 9 X 2007 r.
 2. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane w formie aneksów po uprzednim zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.