Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


zał. 1 - Arkusz samooceny nauczyciela

                                                                                                                                     Zał. nr 1

do Regulaminu oceny  pracy nauczyciela

 

Arkusz samooceny nauczyciela

 

I. Wykorzystanie książek, zeszytów i zeszytów do ćwiczeń.

 • Jaki procent moich uczniów systematycznie przynosi książki i zeszyty?

……………………………………………………………………………………………………………………………...............

 • Jak postępuję z uczniami, którzy nie przynieśli ze sobą książek i zeszytów?

…………………………………………………………………………………………………………………………….………….………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Czy mają oni książki i zeszyty na następnej lekcji?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Czy zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń zostały uzupełnione?

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Czy wymagam, aby zeszyty były prowadzone w określony sposób?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Jak są one prowadzone?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Jaki charakter mają moje uwagi w zeszytach?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Czy jestem „na bieżąco” z ocenianiem zadań domowych i zeszytów?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Czy stosuję konsekwentną politykę oceniania? W jaki sposób?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. Pilność

 • Czy uczniowie przychodzą na moje zajęcia punktualnie?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Jak postępuję ze spóźnialskimi?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Czy klasa rozumie cel lekcji i wie, jak zamierzamy go osiągnąć? W jaki sposób to sprawdzam?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Czy w pełni wykorzystuję cały czas lekcji?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Czy uczniowie dobrze wykorzystują czas przeznaczony na pracę grupową/indywidualną podczas lekcji?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Czy uczniowie słuchają, gdy udzielam wyjaśnień? W jaki sposób to osiągam?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Czy pracujemy do dzwonka?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Czy uczniowie zaczynają się pakować przed końcem lekcji albo zanim ich o to poproszę?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

III. Efektywność wykorzystania planów wynikowych

 • Czy dokonuję ewaluacji swoich planów nauczania? Kiedy? W jaki sposób?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Czy moje plany w pełni obejmują program przedmiotu?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Skąd wiem, że uczniowie osiągają pożądany poziom?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • W jaki sposób to oceniam?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Czy znam koncepcję pracy zespołu klasowego i czy realizuję ją w praktyce np. w odniesieniu do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych itd.? W jaki sposób ją realizuję?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

IV. Ciągłość i postęp

 • Co biorę pod uwagę,  planując zajęcia z daną grupą uczniów? W jaki sposób wykorzystuję ich wiedzę i umiejętności rozwinięte podczas poprzedniej lekcji?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Czy planując lekcję biorę pod uwagę trudności/oceny, jakie wystąpiły podczas poprzedniej lekcji? W jaki sposób to wykorzystuję?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V. Jakość planowania zajęć

 • Czy planuję zajęcia z uczniami? W jaki sposób?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Czy moje lekcje mają sprecyzowane cele?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Czy są one dosyć jasne i osiągalne?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Czy występuje związek celów obecnych zajęć z poprzednimi lekcjami?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Czy przemyślałem/am proponowane uczniom działania praktyczne, na przykład charakter przewidywanych trudności, niezbędne pomoce naukowe?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Skąd wiem, że moje cele zostały osiągnięte?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VI. Jakość nauczania

 • Czy stosuję różnorodne techniki nauczania podczas lekcji? Jakie?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Czy zdaję sobie sprawę z faktu, że niektóre zabiegi przyniosły korzystne skutki, a inne nie? W jaki sposób modyfikuję swoje postępowanie?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Co robię, aby sprawnie kierować przebiegiem lekcji? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Czy moje wyjaśnienia są klarowne? Skąd o tym wiem?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Czy nawiązany z uczniami dialog oceniam jako: bardzo dobry, dobry, zadowalający, niezadowalający? Dlaczego tak uważam?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Co biorę pod uwagę, zadając pracę domową?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • W jaki sposób dostosowuję zadania i ćwiczenia odpowiednio do możliwości i doświadczenia uczniów?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VII. Techniki (metody) nauczania

 • Jakimi technikami nauczania się posługuję?

-        ……………………………………………………………………………………………………....................................

-        ……………………………………………………………………………………………………………………………………

-        ……………………………………………………………………………………………………………………………………

-        ……………………………………………………………………………………………………………………………………

VIII. Tok lekcji

 • Z jakich części składają się moje lekcje?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IX. Urozmaicenie

 • Jakich rozmaitych form aktywności doświadczają uczniowie podczas lekcji?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Czy w serii lekcji planuję różnorodne formy aktywności uczniów, czy też polegam tylko na jednej z nich?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

X. Indywidualizacja

 • Czy umożliwiam wybór zadań/aktywności, aby zapewnić osiągnięcie odpowiednich celów przez wszystkich uczniów? W jaki sposób to robię?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Czy zapewniam właściwy zestaw pomocy dla wszystkich? Podać przykład.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Czy różnicuję zadania na sprawdzianach, testach i pracach klasowych w zależności od możliwości uczniów? W jaki sposób?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Proszę podać przykład zadania domowego zróżnicowanego w zależności od możliwości i poziomu uczniów?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

XI. Pomoce dydaktyczne

 • Z jakich pomocy dydaktycznych korzystam?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Czy są one łatwo dostępne dla moich uczniów?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Czy poziom zdolności uczniów umożliwia im efektywne wykorzystanie pomocy dydaktycznych? Podać przykłady.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Czy zestaw pomocy, z którego korzystam pozwala na realizację podstawy programowej?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Czy wykorzystuję je właściwie? Podąć dwa przykłady wykorzystania odpowiednich pomocy na konkretnej lekcji.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

XII. Osiągnięcia moich uczniów  w ostatnich dwóch latach.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………….                                                                       …………………………………

     (miejscowość, data)                                                                                                                                 (podpis)