Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin

 

Rady Pedagogicznej

 

Szkoły Podstawowej nr 2

 im. H. Sienkiewicza

w Ziębicach

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w regulaminie jest mowa bez określenia o:

 1. szkole - należy rozumieć Szkołę Podstawową nr 2 im. H. Sienkiewicza                w Ziębicach,
 2. statucie - należy rozumieć Statut Szkoły,
 3. dyrektorze - należy rozumieć Dyrektora Szkoły,
 4. radzie - należy rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 2                w Ziębicach,
 5. przewodniczącym - należy rozumieć przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
 6. komisji - należy rozumieć komisję Rady Pedagogicznej,
 7. regulaminie - należy rozumieć niniejszy Regulamin Rady Pedagogicznej,
 8. organ prowadzący – należy rozumieć Gminę Ziębice,
 9. organ nadzorujący – Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

§ 2

Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły.

§3

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające z niniejszego regulaminu, ze statutu oraz innych regulaminów wewnątrzszkolnych w zakresie zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Rozdział II

Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej

§ 4

Rada w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych    z działalnością  dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną szkoły.

§ 5

 1. Do podstawowych zadań rady należy:

1)   planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej                 i opiekuńczej szkoły,

2)   okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania         i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły,

3)   kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych członków zgodnie konstytucją RP i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka,

4)   organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego,

5)   współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów.

§ 6

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)   zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2)   zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5)   podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,

6)   zatwierdzenie zmian w statucie szkoły,

7)   powołanie komisji stałych i doraźnych,

8)   zatwierdzanie wniosków komisji lub zespołów powołanych przez Radę Pedagogiczną.

9)   zatwierdzanie regulaminów o charakterze wewnętrznym,

10)               zatwierdzanie wniosków wychowawców i innych nauczycieli             w sprawie przyznania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar,

11)               podejmowanie uchwał upoważniających dyrektora szkoły               do wystąpienia  do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem              w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły podstawowej,

12)               podejmowanie uchwał w sprawie programu i warunków prowadzenia, na wniosek rodziców, zajęć nadobowiązkowych,

13)               podejmowanie uchwał w sprawach wynikających z odrębnych przepisów.

§ 7

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)   organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)   projekt planu finansowego szkoły, oparty na przyznanych szkole limitach,

3)   wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród, wyróżnień oraz innych form uznania,

4)   propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5)   kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych w szkole,

6)   przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły,

7)   decyzje dyrektora o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole,

8)   wniosek o indywidualny program lub tok nauki,

9)   przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,

10) dodatkowe zajęcia edukacyjne z puli godzin do dyspozycji dyrektora (języki obce itp.),

11)   program nauczania opracowany i włączony do szkolnego zestawu programów,

12) propozycję organu prowadzącego Szkołę o przedłużeniu powierzenia funkcji dyrektora nauczycielowi pełniącemu tę funkcję po upływie pięciu lat szkolnych.

                                                    § 8

 1. Rada pedagogiczna zapoznaje się z:

1)   programem wizytacji przedstawionym przez osobę prowadzącą wizytację,

2)   wynikami wizytacji oraz propozycją wniosków i zaleceń powizytacyjnych,

3)   planem nadzoru pedagogicznego na nowy rok szkolny,

4)   informacją o realizacji planu nadzoru.

§ 9

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.

§ 10

 1. Rada Pedagogiczna ma prawo:

1)   wystąpić do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole (organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku),

2)   występowania do dyrektora o dokonanie zmian w strukturze szkoły, zmian personalnych, usprawniających działalność szkoły,

3)   wystąpienia z wnioskami w sprawach doskonalenia organizacji nauczania, wychowania i opieki w szkole, a także w sprawach oceny pracy nauczyciela do dyrektora szkoły oraz za jego pośrednictwem do organu prowadzącego szkołę,

4)   proponowania wyeliminowania z programów nauczania zbędnej wiedzy faktograficznej oraz haseł programowych o charakterze uzupełniającym
i pomocniczym,

5)   proponowania zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć dotyczących realizacji treści kształcenia danego przedmiotu przez zwiększenie  lub zmniejszenie tygodniowego wymiaru godzin z tego przedmiotu (m. in. z powodu okresowej nieobecności nauczyciela), przy czym ogólny tygodniowy wymiar godzin nauczania w danej klasie musi być zgodny             z obowiązującym planem nauczania w cyklu okresowym,

6)   wyrażania zgody na powtarzanie klasy przez ucznia, który nie uzyskał promocji. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w tej sprawie  na ostatniej konferencji w czerwcu oraz konferencji zatwierdzającej wyniki egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych. W przypadku nie wyrażenia zgody na powtarzanie klasy decyzja zostaje przekazana na piśmie uczniowi i jego rodzicom łącznie z uzasadnieniem,

7)   zgłosić w formie uchwały do dyrektora szkoły wotum nieufności w stosunku do każdego nauczyciela, jeżeli narusza on obowiązujące przepisy lub zaniedbuje swoje obowiązki.

§ 11

Rada, po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, ustala szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady ustalania oraz tryb odwoławczy.

§ 12

Rada może ustanowić odznaki dla uczniów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w określonej dziedzinie, ustalając wzór odznaki oraz warunki jej uzyskania.

§ 13

Rada jest zobowiązana zmienić swoją uchwałę dotyczącą niepromowania uczniów (ukończenia szkoły przez ucznia), jeżeli po przeprowadzeniu powtórnego egzaminu sprawdzającego powołana przez organ bezpośrednio nadzorujący szkołę komisja ustaliła ocenę wyższą niż niedostateczny.

 

 

§ 14

 1. Rada może zgłosić, spośród swoich członków pełnozatrudnionych, kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole.
 2. Rada może wystąpić z wnioskiem do organu bezpośrednio nadzorującego,      o ogłoszenie konkursu na dyrektora.
 3. Zasady przeprowadzania konkursu na dyrektora uzgadniane są z radą.

§ 15

 1. Rada może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.
 2. Organ bezpośrednio nadzorujący szkołę po otrzymaniu uchwały w sprawie wotum nieufności wobec dyrektora wraz z pismem uzasadniającym, przeprowadza postępowanie wyjaśniające, którego wyniki przedstawia radzie pedagogicznej na zebraniu plenarnym.

§ 16

 1. Ponadto Rada Pedagogiczna:

1)   rozpatruje skierowane do niej wnioski, dotyczące w szczególności organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

2)   rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców, dotyczące wszystkich spraw szkoły,

3)   rozpatruje skierowane do niej wnioski i opinie samorządu szkolnego dotyczące wszystkich spraw szkoły, a w szczególności realizacji podstawowych praw ucznia,

4)   ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,

5)   w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników,

6)    może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi      z rzędu ustalono naganną ocenę kwalifikacyjną z zachowania,

7)   może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności,

8)   może w wyjątkowych przypadkach wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

9)   może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego          z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

10)                uchwala w porozumieniu z radą rodziców program wychowawczy      i program profilaktyki szkoły,

11)               deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym, rozpatrującym odwołanie od oceny nauczyciela,

12)                ustala wspólnie z dyrektorem, które dni wypadające między dniami świątecznymi są wolne od pracy,

13)               współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów szkoły,

14)               wydaje opinię o pracy dyrektora szkoły w ramach procedury związanej z dokonywaniem oceny jego pracy przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę,

15)               wydaje opinię w sprawach związanych ze zmianą wychowawcy klasy,

16)               wydaje opinię w sprawach przeniesienia ucznia do równoległej klasy w szkole.

Rozdział III

Zadania przewodniczącego i członków Rady Pedagogicznej

§ 17

 1. Przewodniczącym rady jest z urzędu dyrektor szkoły, który jest zobowiązany do:

1)   realizacji uchwał rady,

2)   wstrzymania wykonania uchwały rady, jeżeli uzna ją za niezgodną             z przepisami prawa lub przeciwną dobru szkoły. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia organy nadzorujący i prowadzący szkołę. Decyzja organów jest ostateczna.

3)   tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego    i opiekuńczego szkoły,

4)   oddziaływania na postawę nauczyciela, pobudzania go do twórczej pracy      i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

5)   dbania o autorytet rady, ochrony praw i godności nauczycieli,

6)   zapoznania rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji,

7)   analizowania stopnia realizacji uchwał rady.

§ 18

 1. Przewodniczący Rady Pedagogicznej w szczególności:

 

1)   opracowuje roczny plan pracy Rady Pedagogicznej,

2)    przygotowuje, zwołuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej,

3)   podpisuje uchwały Rady Pedagogicznej,

4)   podpisuje protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej,

5)   jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie       i porządku zebrania,

6)   dba o należyte wypełnianie przez radę pedagogiczną jej zadań,

7)   umożliwia członkom rady pedagogicznej wcześniejsze zapoznanie się            z materiałami i projektami uchwał w sprawach będących przedmiotem rady pedagogicznej,

8)   udziela radzie pedagogicznej wyjaśnień we wszelkich rozpatrywanych przez nią sprawach dotyczących działalności szkoły i przedstawia w tych sprawach uzasadnione stanowisko dyrekcji szkoły,

9)   przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

§ 19

Prawa i obowiązki członka Rady Pedagogicznej

 1. Członek Rady Pedagogicznej ma prawo do:

1)   czynnego udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej,

2)   składania wniosków i projektów uchwał,

3)   udziału w pracach stałych lub doraźnych zespołów i komisji powołanych przez radę,

4)   zgłoszenia do protokołu swoich zastrzeżeń co do postanowień uchwały zapadłej wbrew jego głosowi.

 1. Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:

1)   czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach rady i jej komisjach lub zespołach, do których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu,

2)   nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,

3)   współtworzenia na zebraniach Rady Pedagogicznej atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,

4)   realizacji i przestrzegania uchwał oraz postanowień rady,

5)   przestrzegania prawa szkolnego oraz zarządzeń dyrektora,

6)   realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

7)   doskonalenia własnych umiejętności zawodowych,

8)   składania sprawozdań z wykonania powierzonych zdań.

Rozdział IV

Ogólne zasady działania Rady Pedagogicznej

§ 20

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który prowadzi      i przygotowuje zebrania  rady, czuwa nad prawidłowym przebiegiem obrad, udziela i odbiera głos w dyskusji a także - nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym przedstawia ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, informacje o funkcjonowaniu szkoły oraz na bieżąco zapoznaje radę z obowiązującymi w oświacie przepisami.
 2. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły, przewodniczącym rady zostaje jego zastępca.
 3. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

§ 21

 1. W zebraniach rady może brać udział przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.
 2. W zebraniach rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Osoby, o których mowa w ust. 1-2 uczestniczą w tej części zebrania rady, która dotyczy ich zakresu spraw.
 4. Osoby zaproszone, nie będące członkami rady, nie biorą udziału                    w głosowaniach. Nie są obecne na sali obrad w chwili podejmowania decyzji.

§ 22

 1. Członkowie Rady Pedagogicznej pracują w następujących stałych zespołach:

1)   Zespół Wychowawczy,

2)   Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych,

3)   Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno - Przyrodniczych,

4)   Zespół Nauczycieli Kształcenia Zintegrowanego

5)   Zespół ds. Zdrowia

 1. Rada Pedagogiczna powołuje zespół ds. Statutu Szkoły.

1)   Zespół tworzy 3 członków Rady Pedagogicznej.

2)   Wybór członków zespołu odbywa się wg ogólnie przyjętych zasad przez Radę Pedagogiczną.

3)   Członkowie zespołu wybierają przewodniczącego, którego zadaniem jest kierowanie pracami, zwoływanie zebrań, przedstawianie bieżących informacji i sprawozdania z prac zespołu Radzie Pedagogicznej.

4)   Zespół na bieżąco śledzi proces legislacyjny dotyczący prawa oświatowego, wnosząc stosowne poprawki do Statutu Szkoły i Regulaminów obowiązujących w szkole.

5)   Propozycje poprawek zespół przedstawia Radzie Pedagogicznej w postaci projektów uchwał.

6)   Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do zaznajomienia się
z propozycjami zmian, ich uzasadnieniem i potwierdzeniem na piśmie zapoznania się z proponowanymi zmianami.

7)   Czas trwania konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni.

8)   Konsultacje przeprowadza się z Radą Rodziców i Radą Samorządu Uczniowskiego. Opinie tych Rad należy przedstawić na posiedzeniu Rady Pedagogicznej rozpatrującym zmiany w Statucie Szkoły.

9)   Głosowanie nad projektami uchwał w tej sprawie odbywa się                   na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej po zakończeniu konsultacji.

10)               W razie potrzeby do realizacji doraźnych zadań, powołuje się komisje i zespoły, pracujące do określonego terminu. Komisje i zespoły powołane w tym trybie, składają sprawozdanie ze swej działalności            na każdym posiedzeniu rady aż do wykonania zadań.

 1. Pracą zespołu, komisji kieruje przewodniczący powołany przez radę lub komisję na wniosek przewodniczącego rady.
 2. Komisje pracują wg opracowanych przez siebie planów działania, których zadania zgodne są z ogólnym planem pracy szkoły.
 3. Przewodniczący komisji i zespołów, członkowie Rady Pedagogicznej, którym przydzielono zadania wynikające z przydziału obowiązków, do 10 stycznia         i 5 czerwca każdego roku składają na ręce dyrektora pisemne sprawozdanie     z działalności i do 15 września każdego roku projekt planu pracy na dany rok szkolny.
 4. Dyrektor w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Pedagogicznej przewiduje przedstawianie planów, składanie sprawozdań, analiz i wniosków przez komisje, zespoły robocze, doraźne i członków Rady Pedagogicznej          w celu przyjęcia do akceptacji, zatwierdzenia i wdrożenia.
 5. Nie zaakceptowany plan lub sprawozdanie należy poprawić do 7 dni, przedstawiając nowe wersje dyrektorowi, który przedstawia je Radzie Pedagogicznej na kolejnym posiedzeniu.

§ 23

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym na początku roku szkolnego harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb.
 2. Rada Pedagogiczna odbywa zebrania plenarne i obraduje w komisjach stałych       i doraźnych do rozstrzygnięcia lub omówienia określonego problemu.
 3. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są:

1)   przed rozpoczęciem roku szkolnego - w ostatnim tygodniu ferii letnich,

2)   w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów - w ostatnim tygodniu zajęć w semestrze,

3)   przed Dniem Edukacji, 

4)   po zakończeniu pierwszego okresu oraz rocznych zajęć szkolnych w celu przedstawienia przez dyrektora szkoły ogólnych wniosków wynikających             ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

5)   w miarę bieżących potrzeb.

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane również w trybie nadzwyczajnym na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz z inicjatywy:

1)   przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

2)   organu prowadzącego szkołę,

3)   co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 1. Wystąpienia o organizację zebrania rady w trybie nadzwyczajnym kierowane są w formie pisemnej do przewodniczącego.
 2. Wystąpienia o organizację zebrania rady w trybie nadzwyczajnym powinny określać przyczynę zorganizowania zebrania oraz określać pożądany termin jego przeprowadzenia.
 3. Zebrania rady prowadzi jej przewodniczący.
 4. W szczególnych przypadkach przewodniczący Rady Pedagogicznej może powierzyć prowadzenie zebrania innemu nauczycielowi zatrudnionemu w szkole.
 5. W przypadku długotrwałej choroby dyrektora szkoły, funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej pełni zastępca lub członek rady wskazany przez organ prowadzący.
 6. W przypadku nagłej choroby dyrektora szkoły, gdy nie ma możliwości przełożenia zebrania rady, prowadzenie zebrania można powierzyć wybranemu członkowi rady. Wyboru dokonuje się w drodze glosowania.
 7. Propozycję kandydatury na przewodniczącego zebrania może zgłosić każdy         z członków rady. Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyska największą liczbę głosów w głosowaniu.
 8. Pod nieobecność dyrektora szkoły z powodu nagłej choroby, Rada Pedagogiczna nie podejmuje innych uchwał, niż te, które zostały ujęte w propozycji porządku obrad, z wyjątkiem uchwały dotyczącej wystąpienia z wnioskiem o odwołanie dyrektora ze stanowiska, gdy dyrektor szkoły wyraźnie uniemożliwia Radzie Pedagogicznej podjęcie uchwały w tej sprawie.
 9. Przewodniczący o terminie i proponowanym porządku zebrania powiadamia wszystkich członków rady przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.             W przypadkach wyjątkowych ustalony termin nie musi być przestrzegany.
 10. Nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej może być zorganizowane w dniu powiadomienia.
 11. Zarządzenie o posiedzeniu Rady Pedagogicznej, każdy z członków rady podpisuje.

Rozdział IV

Organizacja pracy Rady Pedagogicznej

§ 24

 1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.
 2. Rada obraduje na zebraniach plenarnych i powołanych przez siebie komisjach nadzwyczajnych.
 3. Zebrania Rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym (w dniu, w którym odbywa się plenarne posiedzenie Rady, dyrektor szkoły może zarządzić skrócenie lekcji).
 4. Informacje o terminie i porządku rady pedagogicznej przekazuje nauczycielom w „Księdze zarządzeń” dyrektor lub wicedyrektor, a nauczyciel potwierdza każdorazowo własnoręcznym podpisem w w/w księdze fakt powiadomienia.
 5. Obecność na posiedzeniu rady członkowie odnotowują podpisem na liście obecności pod wskazaną datą.
 6. Za sprawny i zgodny z porządkiem dziennym przebieg obrad odpowiedzialny jest przewodniczący Rady Pedagogicznej (komisji).
 7. Do zadań przewodniczącego zebrania należy dbanie o:

1)   przestrzeganie zatwierdzonego porządku obrad,

2)   sprawny przebieg obrad.

§ 25

Przebieg obrad Rady Pedagogicznej

 1. Posiedzenie rady otwiera przewodniczący.
 2. Przewodniczący rady celem zagwarantowania sprawnego przebiegu obrad przygotowuje m.in. listę członków Rady Pedagogicznej, projekty proponowanych uchwał wraz z uzasadnieniem i podstawą prawną, zapewnia niezbędne materiały i środki, w tym karty do głosowań.
 3. Przewodniczący, otwierając obrady, na podstawie listy obecności członków rady ogłasza aktualną frekwencję i określa zdolność zebranych                   do podejmowania uchwał.
 4. W przypadku zgłoszenia zmian do poprzedniego protokołu przez członków rady przewodniczący podaje je i wprowadza do porządku obrad.
 5. Przewodniczący zebrania przedstawia zebranym proponowany porządek obrad.
 6. Zebrani mogą przez akt głosowania dokonać zmian w proponowanym porządku zebrania.
 7. Po zatwierdzeniu porządku obrad nie ma możliwości dokonania zmian          w przyjętym porządku obrad.
 8. Przewodniczący powołuje protokolanta, którego zadaniem jest stworzenie protokołu zebrania oraz komisję uchwał i wniosków (trzech członków, w tym jednym jest protokolant), której zadaniem jest:

1)   nadawanie właściwej formy projektom uchwał rady pedagogicznej              i zgłoszonych poprawek do uchwał,

2)   odnotowywanie podjętych uchwał i nadawanie im numerów porządkowych, zebranie wniosków zgłoszonych przez członków rady pedagogicznej, przedstawienie radzie wniosków nt. wykonywania uchwał, pomoc przewodniczącemu w prowadzeniu zebrania, zwłaszcza w kwestiach związanych z właściwym uwzględnieniem wniosków i prawidłowym przeprowadzeniem głosowań.

 1. Przed przystąpieniem do rozpatrywania porządku obrad zebrani zapoznają się z uchwałami podjętymi na poprzednim zebraniu Rady Pedagogicznej         i wysłuchują relacji i wyjaśnień dotyczących ich realizacji. Gdy zgłoszono uwagi do zapisów w protokole z przebiegu ostatniego posiedzenia, rada wysłuchuje uwag i w głosowaniu przyjmuje lub odrzuca przedstawione propozycje zmian w protokole.
 2. Na tym samym posiedzeniu rady nie można powtórnie głosować w tej samej sprawie.
 3. Zabierający głos podczas obrad przedstawiają projekty uchwał i wniosków na piśmie, uzasadniając potrzebę takiej treści zgłoszenia i wskazując podstawę prawną.
 4. Przewodniczący zebrania nie może zabronić dyskusji nad zgłoszonym wnioskiem.

§ 26

Wybór członka Rady do Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata    na dyrektora szkoły.

 1. Rada wybiera do Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły dwóch przedstawicieli.
 2. Na karcie do głosowania kandydaci umieszczeni są alfabetycznie. Głosowanie jest tajne.
 3. Przedstawicielami zostają ci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów.
 4. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów             na pozycjach uprawniających do udziału w pracach Komisji Konkursowej, zarządza się powtórne głosowanie, pomiędzy tymi kandydatami.
 5. W przypadku, gdy powtórne głosowanie nie wyłoni kandydata, rada informuje organ prowadzący o nie wyłonieniu kandydata.

§ 27

Wybór przedstawiciela Rady do udziału w pracach zespołu oceniającego, rozpatrującego odwołania od oceny pracy nauczyciela.

 1. Rada wybiera do pracy w zespole oceniającym rozpatrującym odwołanie     od oceny pracy nauczyciela jednego przedstawiciela.
 2. Głosowanie jest tajne. Na karcie do głosowania kandydaci umieszczeni są alfabetycznie.
 3. Przedstawicielem zostaje ten kandydat, który uzyska największą liczbę głosów.
 4. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów - będących na pierwszej pozycji - zarządza się powtórne głosowanie, jedynie pomiędzy tymi kandydatami.
 5. W przypadku, gdy powtórne głosowanie nie wyłoni kandydata, wybory uzupełniające zarządza się na kolejnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

§ 28

Nieobecność na posiedzeniu rady

 1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowy.
 2. W szczególnych przypadkach losowych członek Rady Pedagogicznej może być zwolniony z udziału w zebraniu, za zgodą dyrektora szkoły.
 3. Od udziału w posiedzeniach rady zwolnieni są nauczyciele:

1)   przebywający na zwolnieniach lekarskich i urlopach,

2)   sprawujący w czasie jej trwania opiekę nad uczniami lub wykonujący inne czynności zlecone przez dyrektora,

3)   zwolnieni z udziału w posiedzeniu przez dyrektora z powodu sytuacji losowej.

 1. Dyrektor może zwolnić członka rady z udziału w posiedzeniu na jego prośbę złożoną najpóźniej na 1 dzień przed jej terminem.
 2. Ubiegający się o zwolnienie powinien podać istotną przyczynę (w miarę możliwości udokumentowaną) uniemożliwiającą mu udział w posiedzeniu rady.
 3. Jeżeli z ważnych powodów, których nie dało się przewidzieć, nauczyciel nie może wziąć udziału w posiedzeniu rady, jest zobowiązany usprawiedliwić swą nieobecność w pierwszym dniu swej obecności w pracy po terminie rady, podając przyczynę absencji (w miarę możliwości udokumentowaną).
 4. Nieobecny na zebraniu członek Rady Pedagogicznej, zobowiązany jest         do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu          i potwierdzenia znajomości postanowień własnoręcznym podpisem.
 5. Każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona tak jak nieobecność         w pracy.
 6. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej posiedzeniu należy traktować jako nieobecność w pracy z wszystkimi tego konsekwencjami.

Rozdział V

Zasady i tryb podejmowania uchwał

§ 29

 1. Rada w formie uchwał zatwierdza, wnioskuje i wydaje opinie w sprawach związanych z kompetencjami rady zawartymi w Statucie Szkoły.
 2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

1)   dyrektorowi szkoły,

2)   komisjom rady,

3)   członkom rady,

4)   przedstawicielom Samorządu Szkolnego i Rady Rodziców.

 1. Projekt uchwały przygotowuje osoba lub organ występujący z inicjatywą uchwałodawczą.
 2. Wszystkie projekty uchwał, które mają zostać podjęte przez radę muszą zostać rozpatrzone i zaopiniowane przez odpowiednie komisje rady             co najmniej na 3 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Każdy projekt uchwały musi zawierać uzasadnienie.
 3. Projekt uchwały winien być doręczony dyrektorowi na piśmie. Członkowie rady mogą też zgłaszać projekt uchwały ustnie podczas zebrania plenarnego rady.
 4. Uchwały rady podejmowane są w drodze głosowania, w którym biorą udział jedynie jej członkowie.
 5. Wnioski Rady Pedagogicznej przyjmowane są w drodze uchwał.
 6. Uchwały rady obowiązują wszystkich uczniów oraz wszystkich pracowników szkoły.

§ 30

 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane w głosowaniu jawnym lub tajnym.
 2. Uchwały podjęte na posiedzeniach rady są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej ½ liczby członków rady.
 3. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się".
 4. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 5. Na życzenie większości obecnych członków rady pedagogicznej może odbywać się głosowanie imienne. W tym przypadku w protokóle należy zamieścić nazwiska głosujących za lub przeciw oraz wstrzymujących się       od głosu.

§ 31

 1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Pedagogicznej.
 2. W głosowaniu jawnym członkowie rady głosują przez podniesienie ręki.
 3. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

§ 32

 1. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawach personalnych lub na wniosek członka Rady Pedagogicznej, przyjęty w głosowaniu jawnym.
 2. Głosowanie tajne odbywa się na kartkach.
 3. Przeprowadza je powołana przez radę komisja skrutacyjna.
 4. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach:

1)   opiniowania osób powołanych na funkcje kierownicze w szkole,

2)   udzielenia dyrektorowi i zastępcy wotum zaufania,

3)   wyrażenia wotum nieufności dla dyrektora lub innego członka rady, gdy tak ustali rada.

§ 33

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej numeruje się cyframi arabskimi.
 2. Przyjęte uchwały podlegają ewidencji narastająco począwszy od posiedzenia plenarnego organizującego nowy rok szkolny do podsumowującego dany rok szkolny tj. "01/ rok szkolny".
 3. Numery i sprawy uchwał odnotowywane są w księdze protokołów.
 4. Treści uchwał zamieszczane są w aktach i ewidencjonowane narastająco.

§ 34

 1. O wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 2. Wstrzymując wykonanie uchwały dyrektor informuje członków rady.
 3. Gdy decyzja o wstrzymaniu uchwały Rady Pedagogicznej zostaje podjęta       w trakcie trwania obrad rady, dyrektor informuje Radę przedstawiając uzasadnienie i informując o dalszym toku postępowania.
 4. Uzasadnienie pisemne zostaje członkom rady przedstawione do 5 dni.
 5. Gdy decyzja o wstrzymaniu uchwały zapadła po zakończeniu obrad Rady Pedagogicznej, dyrektor informuje na piśmie radę do 7 dni, licząc od dnia zakończenia obrad.
 6. Rada otrzymuje również wystąpienie dyrektora do organów nadzorującego
  i prowadzącego, informujące o wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.

 

Rozdział VI

Dokumentowanie zebrań

§ 35

 1. Z zebrania rady oraz zebrania zespołu lub komisji sporządza się protokół          i w terminie 7 dni od daty zebrania, wpisuje się go do księgi protokołów rady lub księgi protokołów komisji, zespołu.
 2. Członkowie Rady Pedagogicznej dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.
 3. Za przechowywanie protokołów z zebrań rady, komisji i zespołów odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
 4. Protokół zebrania rady podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.
 5. Członkowie rady zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenie ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad. Rada na następnym zebraniu decyduje     o wprowadzeniu ewentualnych poprawek do protokołu .
 6. Nieobecni na posiedzeniu rady, zobowiązani są do zaznajomienia się               z protokołem i uchwałami przyjętymi na posiedzeniu i potwierdzenia znajomości postanowień własnoręcznym podpisem do 14 dni, licząc od dnia zaniku przyczyny nieobecności.

§ 36

 1. Protokół z poprzedniego zebrania rady jest zatwierdzany na kolejnym posiedzeniu rady, po odczytaniu przyjętych uchwał i wniosków.
 2. Przyjęte przez Radę Pedagogiczną poprawki i uzupełnienia do protokołu          z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.
 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.
 4. Ewentualne zastrzeżenia do protokołu z poprzedniego zebrania mogą dotyczyć wyłącznie własnych wypowiedzi osoby zgłaszającej takie zastrzeżenia.

§ 37

 1. Protokół sporządza protokolant.
 2. Protokolanta zebrania wybiera Rada Pedagogiczna spośród swoich członków.
 3. Rada Pedagogiczna może wybrać protokolanta stałego lub na okres roku szkolnego.

§ 38

 1. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien zawierać:

1)   datę zebrania,

2)   numery podjętych uchwał,

3)   stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,

4)   wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),

5)   zatwierdzony porządek zebrania,

6)   stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

7)   przebieg zebrania,

8)   treść zgłoszonych wniosków,

9)   podjęte uchwały i wnioski,

10)   podpisy przewodniczącego i protokolanta.

 1. Protokół należy sporządzić wg poniższej struktury:

1)   tytuł - np. protokół z plenarnego posiedzenia rady pedagogicznej w dniu .......

2)   ustalenia formalne - np. " W posiedzeniu brało udział ........ członków Rady Pedagogicznej według listy obecności, a także zaproszeni goście              w osobach ........ Ustalono, że quorum do podejmowania prawomocnych decyzji, wynoszące ....... członków, zostało przekroczone. Zwykła większość głosów do podejmowania ważnych uchwał wynosi ..........

3)   przebieg obrad :

a)   osoba prowadząca obrady,

b)   przyjęto następujący porządek obrad (odnotować na czyj wniosek          i o jaki punkt rozszerzono lub zmniejszono porządek obrad),

c)   zapis treści obrad i przyjętych rozstrzygnięć, jak: wnioski, uchwały         i oceny - kolejno według punktów porządku obrad, np. Ad 1 :…... Ad 2: ...... Ad 3 :......itd.

d)   odnotowanie przebiegu zebrania po wyczerpaniu porządku obrad (wolne wnioski),

e)   zapis końcowy (np. „Na tym przewodniczący obrad zakończył zebranie", ewentualnie wpisać godzinę zakończenia obrad),

f)    podpisy.

 1. Treść obrad zapisuje się wg powyższych zasad:

1)   po dyskusji ustalono, że..................

2)   po dyskusji, w której zabrało głos ............. osób, ustalono, że................

3)   po dyskusji, w której głos zabrali ............. ustalono , że.............

4)   dyskusja nad ........ przebiegała w następujący sposób: pan A.... powiedział, że ........, Pan B......... powiedział, że ..............itd. aż            do wyczerpania listy mówców .

5)   Po czym na podstawie głosowania jawnego, ustalono, że .....  Wynik głosowania: ........ osób "za", osób "przeciw" .......... osób wstrzymało się od głosu.

§ 39

 1. Podstawowym dokumentem działalności rady pedagogicznej jest księga protokołów, która ma formę zbioru protokołów pisanych technologią komputerową.
 2. Załącznikami do niej są listy obecności nauczycieli na posiedzeniach rady pedagogicznej oraz zbiór uchwał rady pedagogicznej.
 3. Księgę corocznie oprawia się, binduje (sznuruje), pieczętuje (jeżeli jest sznurowana to pieczętuje się pieczęcią lakową) i podpisuje przez dyrektora szkoły oraz zaopatruje się w klauzulę: „Księga zawiera stron..... i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej od dnia....... do dnia.......”,.
 4. Układ strony przyjmuje następującą formę: marginesy 2,5 cm z każdej strony, czcionka 12, (Times New Roman), obowiązuje numeracja stron, wyjustowanie.

§ 40

 1. Dokumentacja Rady Pedagogicznej przechowywana jest i dostępna              dla członków rady w sekretariacie szkoły.
 2. Księga protokołów nie może być wynoszona poza budynek szkoły.
 3. Książka protokołów znajduje się pod nadzorem dyrektora i może być udostępniona do wglądu wyłącznie na terenie szkoły:

1)   członkom rady pedagogicznej,

2)   upoważnionym pracownikom organu sprawującemu nadzór pedagogiczny lub prowadzącemu szkołę,

3)   upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

(jedynie w zakresie wynikającym z upoważnienia i przepisów prawa)

§ 41

 1. Wyciągi z protokołów tych posiedzeń Rady Pedagogicznej na których:

1)   zgłoszono wnioski, dezyderaty, postulaty pod adresem organu prowadzącego szkołę, władz szkolnych,

2)   powzięto uchwały:

a)   wymagające zatwierdzenia przez władze szkolne,

b)   zawieszone przez dyrektora szkoły

przesyła się organowi prowadzącemu szkołę lub właściwemu Kuratorowi

Oświaty.

 1. Rozstrzygnięcie Kuratora Oświaty, w razie stwierdzenia, że uchwała Rady Pedagogicznej narusza prawo, jest ostateczne. Art.41 ust.3 ustawy.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 42

 1. Rada Pedagogiczna po opracowaniu regulaminu działania przyjmuje go          w drodze uchwały.
 2. Nowelizację regulaminu działania Rady Pedagogicznej wprowadza się aneksem    w drodze uchwały.
 3. Nowelizacja regulaminu może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych zapisów.
 4. Jeżeli liczba zmian w regulaminie działania Rady Pedagogicznej jest znaczna, przewodniczący opracowuje i przedkłada Radzie Pedagogicznej tekst jednolity.

§ 43

 1. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych                  na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 2. Nie stosowanie się do postanowień ust. 1 może być przyczyną wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i karnego.

§ 44

Za przestrzeganie niniejszego regulaminu odpowiedzialni są przewodniczący         i członkowie Rady Pedagogicznej.

§ 45

 1. Na podstawie uchwały nr 18/2007/2008 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2    im. H. Sienkiewicza w Ziębicach z dnia 23 stycznia 2008 r. zatwierdza się Regulamin Rady Pedagogicznej.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia.