Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


zał.1 - Arkusz samooceny nauczyciela wychowania fizycznego.

                                                                                                                              Zał. nr 1

do Regulaminu oceny  pracy nauczyciela

 

Arkusz samooceny nauczyciela wychowania fizycznego

 

I. Wykorzystanie sprzętu sportowego. Przygotowanie uczniów do zajęć.

 • Jaki procent moich uczniów systematycznie przynosi ustalony strój sportowy?

……………………………………………………………………………………………………………………………...............

 • Czy wymagam, aby uczniowie przynosili określony strój sportowy? Jeżeli tak, to jakie to są wymagania?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Jak postępuję z uczniami, którzy nie przynieśli ze sobą stroju sportowego?

…………………………………………………………………………………………………………………………….………….………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Czy mają oni strój na następnej lekcji?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Jaki procent moich uczniów systematycznie ćwiczy na lekcjach wychowania fizycznego?

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • W jaki sposób postępuję z uczniami, którzy nie ćwiczą na danej lekcji?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • W jaki sposób wykorzystuję dostępny sprzęt sportowy?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Czy dostępny sprzęt pozwala na realizację podstawy programowej? Jeżeli nie, to proszę wskazać przyczyny.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Czy stosuję konsekwentną politykę oceniania? W jaki sposób?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. Pilność

 • Czy moje klasy przychodzą punktualnie?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Jak postępuję ze spóźnialskimi?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Czy klasa rozumie cel lekcji i wie, jak zamierzam go osiągnąć? W jaki sposób to sprawdzam?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Czy w pełni wykorzystuję cały czas lekcji?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Czy uczniowie dobrze wykorzystują czas przeznaczony na pracę grupową/indywidualną podczas lekcji?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Czy uczniowie słuchają, gdy udzielam wyjaśnień? W jaki sposób to osiągam?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Efektywność wykorzystania planów wynikowych

 • Czy dokonuję ewaluacji swoich planów nauczania? W jaki sposób?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Czy moje plany w pełni obejmują program przedmiotu?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Skąd wiem, że uczniowie osiągają pożądany poziom?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • W jaki sposób to oceniam?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Czy znam koncepcję pracy zespołu klasowego i czy realizuję ją w praktyce np. w odniesieniu do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, o potrzebach zdrowotnych, itd.? W jaki sposób ją realizuję?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

IV. Ciągłość i postęp

 • Co biorę pod uwagę, planując zajęcia z daną grupą uczniów?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Czy planując lekcję biorę pod uwagę trudności/oceny, jakie wystąpiły podczas poprzedniej lekcji? W jaki sposób to wykorzystuję?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V. Jakość planowania zajęć

 • Czy planuję zajęcia z uczniami? W jaki sposób?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Czy moje lekcje mają sprecyzowane cele?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Czy są one dosyć jasne i osiągalne?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Czy występuje związek celów obecnych zajęć z poprzednimi lekcjami?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Czy przemyślałem proponowane uczniom działania praktyczne, na przykład charakter przewidywanych trudności, niezbędne pomoce naukowe?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Skąd wiem, że moje cele zostały osiągnięte?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VI. Jakość nauczania

 • Czy stosuję różnorodne techniki prowadzenia zajęć? Jakie?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Czy zdaję sobie sprawę z faktu, że niektóre zabiegi przyniosły korzystne skutki, a inne nie? W jaki sposób modyfikuję swoje postępowanie?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Co robię, aby sprawnie kierować przebiegiem lekcji?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Czy moje wyjaśnienia są klarowne? Skąd o tym wiem?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Czy nawiązany z uczniami dialog oceniam jako: bardzo dobry, dobry, zadowalający, niezadowalający? Dlaczego tak uważam?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • W jaki sposób dostosowuję ćwiczenia odpowiednio do możliwości uczniów?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VII. Tok lekcji

 • Z jakich części składają się moje lekcje?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VIII. Urozmaicenie

 • Jakich rozmaitych form aktywności doświadczają uczniowie podczas lekcji?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Czy w serii lekcji planuję różnorodne formy aktywności uczniów, czy też polegam tylko na jednej z nich?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

IX. Indywidualizacja

 • Czy umożliwiam wybór zadań/aktywności, aby zapewnić osiągnięcie odpowiednich celów przez wszystkich uczniów? W jaki sposób to robię?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Czy zapewniam właściwy zestaw pomocy dla wszystkich?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Czy różnicuję zadania, ćwiczenia w zależności od możliwości uczniów? W jaki sposób?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

X. Pomoce dydaktyczne (sprzęt)

 • Z jakich pomocy dydaktycznych/sprzętu korzystam?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Czy są one łatwo dostępne dla moich uczniów?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Czy poziom zdolności/umiejętności uczniów umożliwia im efektywne wykorzystanie pomocy dydaktycznych/sprzętu?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Czy zestaw pomocy, z którego korzystam pozwala na realizację podstawy programowej?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Czy wykorzystuję je właściwie?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

XI. Osiągnięcia moich uczniów w ostatnich dwóch latach

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………….                                                                       …………………………………

     (miejscowość, data)                                                                                                                                 (podpis)