Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


Regulamin przyznawania dyplomów „Henryczek” i statuetek „Henryk dla Prymusa”

Regulamin przyznawania
dyplomów „Henryczek”
 i statuetek „Henryk dla Prymusa”
w  Szkole Podstawowej nr 2
 im. Henryka Sienkiewicza
w Ziębicach
 

§1

1.      W Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Ziębicach przyznawana jest na zakończenie roku szkolnego nagroda – dyplom „Henryczek” dla uczniów klas III oraz statuetka „Henryk dla Prymusa” dla uczniów klas IV-VI

klasa IV – statuetka brązowa

klasa V – srebrna

klasa VI – złota

 

§2

 

 1. Nazwa „Henryczek” i „Henryk dla Prymusa” nawiązuje do osoby patrona szkoły – Henryka Sienkiewicza i jest najwyższym wyróżnieniem dla ucznia za osiągnięcia w nauce i pracę na rzecz szkoły oraz wzorową postawę uczniowską.
 2. Statuetka przechodzi na własność ucznia.
 3. Jest ona finansowana z funduszy Rady Rodziców.
 4. Decyzję o przyznaniu statuetki podejmuje Rada Pedagogiczna.
 5. Decyzja podjęta przez Radę Pedagogiczną jest ostateczna

 

§3

 

 1. Celem przyznawania nagrody jest promowanie w środowisku szkolnym postaw uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadania uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników w nauce, wyróżniają się nienaganną postawą, biorą udział w różnorodnych konkursach, podejmują aktywną działalność społeczną oraz artystyczną na rzecz szkoły.
 2. Dyplom lub statuetka jest formą wyróżnienia, docenienia oraz podziękowania za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności.
 3. Nagroda jest formą motywacji uczniów do osiągania jak najwyższych wyników w nauce.

 

§4

 

 Kryteria przyznawania dyplomów „Henryczek”

 1. Nominowany może być każdy uczeń klasy III, który:

a)      osiągał doskonały poziom wiedzy i umiejętności przez trzy lata (w klasie I, II i III)

b)      cechuje go duże zaangażowanie w życie klasy

c)      jest wzorem do naśladowania dla innych w sferach zachowania

d)     bierze udział w konkursach o różnym zasięgu

e)      godnie reprezentuje szkołę w środowisku, biorąc udział w akademiach okolicznościowych i innych imprezach

 

   Kryteria przyznawania statuetek „Henryk dla Prymusa” 

 1. Nominowany  może być każdy uczeń klas IV – VI, który:

a)      osiąga najwyższe wyniki w nauce na swoim poziomie wiekowym

b)      otrzymał ocenę wzorową z zachowania

c)      wykracza poza obowiązujący poziom wymagań

d)     bierze udział w konkursach o różnym zasięgu

e)      szanuje tradycje szkolne oraz narodowe

f)       samodzielnie rozwija swoje zainteresowania poprzez korzystanie
z różnych źródeł informacji

g)      jest laureatem bądź finalistą konkursów na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym,

h)      godnie reprezentuje szkołę w środowisku, biorąc udział w akademiach okolicznościowych i innych imprezach,

i)        prezentuje swoje osiągnięcia na terenie szkoły i jest zaangażowany w działalność pozalekcyjną.

 

 1. Uczeń, który otrzymał dyplom „Henryczek”, a następnie przez 3 lata statuetki (brązową, srebrną i złotą) na zakończenie klasy VI otrzymuje statuetkę „Super Absolwent”.

 

§5

 

 1. Wręczenie dyplomów i statuetek odbywać się będzie podczas uroczystej akademii na zakończenie roku szkolnego w obecności uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości.
 2. Listy laureatów będą umieszczane na oficjalnej stronie internetowej szkoły.