Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


Misja i wizja szkoły

Wizja

Nasza szkoła jest szkołą uczącą się i ustawicznie doskonaloną, innowacyjną, dobrze zorganizowaną i aprobowaną społecznie.
Edukacja w naszej szkole oparta jest na czterech filarach nauczania i wychowania:

 1. Uczyć się, aby wiedzieć (wiedza)
 2. Uczyć się, aby działać (umiejętności)
 3. Uczyć się, aby być (system wartości i postaw)
 4. Uczyć się, aby żyć wspólnie z innymi (pokojowe współistnienie i współdziałanie)

Nasza szkoła:

 • jest bardzo dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne,
 • zatrudnia wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, którzy systematycznie korzystają z wielu form doskonalenia zawodowego dostosowanych do potrzeb i oczekiwań klientów,
 • prezentuje wysoki poziom pracy dydaktyczno – wychowawczej,
 • bardzo dobrze przygotowuje wychowanków do kontynuowania nauki w gimnazjum, umożliwiając osiągnięcie sukcesu,
 • zapewnia opiekę i możliwość rozwoju dzieciom o specyficznych trudnościach w nauce,
 • dysponuje szeroką ofertą zajęć dodatkowych,
 • ma wielu przyjaciół – sponsorów,
 • szeroko współpracuje ze środowiskiem,
 • ma prężnie działającą Radę Rodziców,
 • ma uznanie i dobrą opinię w środowisku – zaspokaja oczekiwania klientów placówki,
 • wspiera rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej,
 • rozwija talenty wszystkich uczniów.

Społeczność naszej szkoły jest aktywna społecznie, współpracuje ze środowiskiem i lokalnymi instytucjami na rzecz rozwoju edukacji, wychowania, oraz aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej.

Absolwent naszej szkoły spełnia standardy edukacyjne określone przepisami prawa oświatowego.

Rodzice uczniów naszej szkoły współdziałają i wspierają szkołę w jej działaniach         i pełnią rolę strażnika sukcesu edukacyjnego i życiowego swojego dziecka. Współpracują ze szkołą w sprawach dotyczących problemów wychowawczych               i rozwojowych dzieci oraz przy realizacji zadań związanych z tworzeniem bezpiecznej   i przyjaznej szkoły.

 Nauczyciele w naszej szkole są twórczy, innowacyjni, stale rozwijający                        i doskonalący się. W naszej szkole wymaga się od nauczycieli ustawicznego samokształcenia i zdobywania nowych  kompetencji.

 Jesteśmy szkołą równych szans i odkrywania własnych talentów, rozwijającą się, doskonaloną, tworzącą coraz lepsze warunki dla rozwoju ucznia i rozwoju zawodowego nauczycieli, w zakresie rozwoju programowego, jakościowego, organizacyjnego i w sferze infrastruktury materialnej.

Misja

Nasza szkoła to instytucja edukacyjno - wychowawcza, w której robimy wszystko,                co możliwe dla stworzenia i wykorzystania w najwyższym stopniu optymalnych warunków i szans rozwoju oraz sukcesu każdego ucznia. Priorytetem każdego nauczyciela  w naszej szkole  jest dobro  dziecka.

Jesteśmy szkołą:

 • stwarzającą optymalne warunki rozwoju ucznia,
 • wspomagającą ucznia w rozwoju jego talentów,
 • wspierającą rodziców w wychowaniu swoich dzieci,
 • zapewniającą pełny komfort psychiczny i fizyczny uczniom,
 • dającą równość szans i sprawiedliwość społeczną,
 • prowadzącą atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne i ścieżki międzyprzedmiotowe,
 • zapewniającą naukę języków obcych i informatyki od klasy I,
 • kształtującą właściwe postawy patriotyczne i obywatelskie uczniów,
 • promującą edukację ratowniczą, zdrowie i bezpieczeństwo,
 • prowadzącą szeroką działalność popularyzującą twórczość naszego patrona,
 • współpracującą ze szkołami z innych państw w ramach wymiany międzynarodowej młodzieży.

Naszej misji przyświeca głęboko humanistyczna, ukierunkowująca na wysiłek rozwojowy każdego ucznia i prawdziwą misję nauczycieli, myśl M. Gandhi`ego:

 „Nie jest ważne, abyś był lepszy od innych, ważne jest,

abyś był lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego”

                                                                                                                             M. Gandhi

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Ziębicach jest placówką publiczną. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Ziębice. 

   

MODEL NASZEGO ABSOLWENTA

 

-        zna języki obce,

-        sprawnie posługuje się komputerem,

-        potrafi uczyć się samodzielnie i wyraża ustawiczną chęć samokształcenia,

-        ma poczucie odpowiedzialności za siebie, rodzinę i grupę społeczna oraz pracę,

-        jest zdolny do szybkiego reagowania, prezentuje twórczy sposób myślenia,

-        jest przedsiębiorczy, zdolny do inicjatywy,

-        posiada bogata wiedzę ogólną,

-        rozróżnia dobro od zła, jest wrażliwy na inność drugiego człowieka,

-        szanuje siebie i innych,

-        dba o kulturę języka,

-        jest współodpowiedzialny za stan środowiska naturalnego,

-        zna dziedzictwo kultury narodowej w perspektywie kultury europejskiej.