Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


Język angielski - klasy IV-VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

DLA KLAS IV-VI

Rok szkolny 2011/2012

 

                

Klasa IV

 

OCENA CELUJĄCA

 

Umiejętności i osiągnięcia wykraczają poza program nauczania. Udział w konkursach i kołach zainteresowań

 

Mówienie

Uczeń:

-potrafi posługiwać się zwrotami grzecznościowymi

-posiada bogaty zasób słownictwa, sprawnie się nim posługuje

-można go zrozumieć bez żadnych trudności

-wyraźnie wymawia poznane słownictwo

Czytanie

Uczeń:

-sprawnie i bez pomocy nauczyciela odszukuje w tekstach wymagane informacje

-bezbłędnie czyta podany tekst

-bez pomocy nauczyciela bezbłędnie posługuje się słownikiem dwujęzycznym

Pisanie

Uczeń:

-tworzy krótkie dialogi bez pomocy nauczyciela

-aktywnie uczestniczy w redagowaniu wypowiedzi

-pisząc bezbłędnie używa pisowni i interpunkcji

Rozumienie

Uczeń:

-doskonale wyodrębnia nazwy i fakty z treści

-bezbłędnie rozróżnia dźwięki

-zawsze rozumie wypowiedzi nauczyciela i odpowiednio na nie reaguje

OCENA BARDZO DOBRA

Mówienie

Uczeń:

-posiada bogaty zasób słownictwa

-bardzo dobrze wymawia poznane wyrazy

-można zrozumieć go bez trudności

Czytanie

Uczeń:

-czyta teksty ze zrozumieniem

-sprawnie odszukuje wymagane informacje

-z niewielkimi błędami korzysta ze słownika dwujęzycznego

Pisanie

Uczeń:

-używa prawidłowej pisowni i interpunkcji

-dobrze redaguje podane treści, opinie etc

-tworzy z niewielką pomocą nauczyciela krótkie dialogi

Rozumienie

Uczeń:

-dobrze opowiada wysłuchane treści

-z łatwością rozróżnia usłyszane dźwięki

-trafnie odpowiada na pytania oraz sam umiejętnie tworzy zdania pytające

 

OCENA DOBRA

 

Mówienie

Uczeń:

-posiada zadowalający zasób słownictwa

-poprawnie wymawia wyrazy i konstrukcje gramatyczne

-przy wypowiedzi z łatwością się go rozumie

Czytanie

Uczeń:

-odszukuje w tekstach wymagane informacje

-umiejętnie posługuje się słownikiem dwujęzycznym

-czytając nie rozumie wszystkich wyrazów

Pisanie

Uczeń:

-używa dobrej pisowni i interpunkcji

-czasami włącza się w redagowaniu opinii, życzeń etc

-tworzy dialogi z pomocą nauczyciela

Rozumienie

Uczeń:

-rozróżnia usłyszane dźwięki

-nie zawsze potrafi streścić wysłuchaną treść

-układa krótkie pytania i sprawnie na nie odpowiada

OCENA DOSTATECZNA

Mówienie

Uczeń:

-przy wymowie popełnia błędy

-można go zazwyczaj zrozumie

-popełnia wiele błędów przy  wypowiedziach

-zna niektóre zwroty grzecznościowe

Czytanie

Uczeń:

-czytając rozumie tylko niektóre zwroty

-odszukuje w tekstach tylko niektóre informacje

-posługuje się słownikiem dwujęzycznym zawartym  w podręczniku

Pisanie

Uczeń:

-używa często nieprawidłowej wymowy i interpunkcji

-włącza się do pracy w redagowaniu wypowiedzi

-przy pisaniu dialogów popełnia wiele błędów

Rozumienie

Uczeń:

-nie zawsze trafnie układa pytania i odpowiada na nie

-rozróżnia niewiele dźwięków

-rozumie pojedyncze zdania zawarte w podręczniku

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie

Uczeń:

-przy wymowie popełnia wiele błędów

-można go zrozumieć ale z wielką trudnością

-posiada bardzo mały zasób słownictwa

Czytanie

Uczeń:

-odszukuje w tekstach niewiele wymaganych informacji

-w tempie bardzo wolnym posługuje się słownikiem dwujęzycznym

-dzieli przy czytaniu wyrazy na głoski, sylaby z pomocą nauczyciela

 

Pisanie

Uczeń:

-bardzo rzadko włącza się do pracy w redagowaniu wypowiedzi

-nie pisze dialogów

Rozumienie

Uczeń:

-rozumie pojedyncze wyrazy składające się na zdania

-tylko z pomocą nauczyciela układa pytania i odpowiedzi

-nie rozumie poleceń nauczyciela  po jego wyjaśnieniach

OCENA NIEDOSTATECZNA

 

Mówienie

Uczeń:

-powtarza za nauczycielem i popełnia liczne błędy

- przy wypowiedziach popełnia wiele błędów

- nie zna podstawowego słownictwa

- nie zna podstawowych zwrotów grzecznościowych

Czytanie

Uczeń:

-nigdy nie odszukuje w tekstach wymaganych informacji

-czytając tekst rozumie tylko pojedyncze wyrazy

-nie potrafi posługiwać się słownikiem dwujęzycznym

Pisanie

Uczeń:

-używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji

-nie pisze dialogów

-niechętnie włącza się do pracy w redagowaniu opinii, życzeń, wypowiedzi

Rozumienie

Uczeń:

-nie układa pytań i odpowiedzi bez pomocy nauczyciela

-nie potrafi opowiedzieć wysłuchanej treści

-nie stara się przy pomocy nauczyciela zrozumieć polecenia

-nie rozumie pojedynczych słów zawartych w zdaniach

 

 

Klasa V

 

OCENA CELUJĄCA

 

Umiejętności i osiągnięcia wykraczają poza program nauczania. Udział w konkursach i kołach zainteresowań

 

Mówienie

Uczeń:

-potrafi posługiwać się zwrotami grzecznościowymi, wie kiedy je stosować

-posiada bardzo bogaty zasób słownictwa, sprawnie się nim posługuje

-można go zrozumieć bez żadnych trudności

-wyraźnie wymawia poznane słownictwo

Czytanie

Uczeń:

-sprawnie i bez pomocy nauczyciela odszukuje w tekstach wymagane informacje

-bezbłędnie czyta podany tekst

-bez pomocy nauczyciela bezbłędnie posługuje się słownikiem dwujęzycznym

Pisanie

Uczeń:

-tworzy dłuższe dialogi bez pomocy nauczyciela

-aktywnie uczestniczy w redagowaniu wypowiedzi

-pisząc, bezbłędnie używa pisowni i interpunkcji

Rozumienie

Uczeń:

-doskonale wyodrębnia nazwy i fakty z treści

-bezbłędnie rozróżnia dźwięki

-zawsze rozumie wypowiedzi nauczyciela i odpowiednio na nie reaguje

 

OCENA BARDZO DOBRA

Mówienie

Uczeń:

-posiada bogaty zasób słownictwa

-bardzo dobrze wymawia poznane wyrazy

-można zrozumieć go bez trudności

Czytanie

Uczeń:

-czyta wszystkie teksty ze zrozumieniem

-sprawnie odszukuje wymagane informacje

-sprawnie korzysta ze słownika dwujęzycznego

Pisanie

Uczeń:

-używa prawidłowej pisowni i interpunkcji

-dobrze redaguje podane treści, opinie etc

-tworzy z niewielką pomocą nauczyciela dłuższe dialogi

Rozumienie

Uczeń:

-dobrze opowiada wysłuchane treści

-z łatwością rozróżnia usłyszane dźwięki

-trafnie odpowiada na pytania całym zdaniem oraz sam umiejętnie tworzy zdania pytające

OCENA DOBRA

 

Mówienie

Uczeń:

-posiada zadowalający zasób słownictwa

-poprawnie wymawia wyrazy i konstrukcje gramatyczne

-przy wypowiedzi z łatwością się go rozumie

Czytanie

Uczeń:

-odszukuje w tekstach większość wymaganych informacji

-umiejętnie posługuje się słownikiem dwujęzycznym

-czytając rozumie większość wyrazów

Pisanie

Uczeń:

-używa dobrej pisowni i interpunkcji, pisze logiczny ciąg zdań

-czasami włącza się w redagowaniu opinii, życzeń etc

-tworzy dialogi z drobną pomocą nauczyciela

Rozumienie

Uczeń:

-rozróżnia usłyszane dźwięki

-przeważnie potrafi streścić wysłuchaną treść

-układa krótkie pytania i sprawnie na nie odpowiada

OCENA DOSTATECZNA

Mówienie

Uczeń:

-przy wymowie popełnia błędy, stara się je poprawiać

-jest przeważnie rozumiany

-popełnia błędy przy wypowiedziach

-zna niektóre zwroty grzecznościowe

Czytanie

Uczeń:

-czytając rozumie globalny sens, ma problemy z jego dokładnym zrozumieniem

-odszukuje w tekstach niektóre informacje

-posługuje się słownikiem dwujęzycznym zawartym  w podręczniku

Pisanie

Uczeń:

-rzadko używa prawidłowej wymowy i interpunkcji

-włącza się do pracy w redagowaniu wypowiedzi

-przy pisaniu dialogów robi wiele błędów

Rozumienie

Uczeń:

-nie zawsze trafnie układa pytania i odpowiada na nie

-rozróżnia niewiele dźwięków

-rozumie tylko zdania proste zawarte w podręczniku

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie

Uczeń:

-przy wymowie popełnia liczne błędy

-można go zrozumieć ale z wielką trudnością

-posiada bardzo mały zasób słownictwa, nie zna synonimów

Czytanie

Uczeń:

-bardzo rzadko odszukuje w tekstach wymagane informacje

-w tempie bardzo wolnym posługuje się słownikiem dwujęzycznym

-często dzieli przy czytaniu wyrazy na głoski, sylaby, czyta z pomocą nauczyciela

 

Pisanie

Uczeń:

-bardzo rzadko włącza się do pracy w redagowaniu wypowiedzi

-nie pisze dialogów, układa tylko zdania proste, robi błędy

Rozumienie

Uczeń:

-rozumie tylko pojedyncze wyrazy składające się na zdania

-z pomocą nauczyciela układa pytania i odpowiedzi

-rozumie polecenia nauczyciela dopiero po jego wyjaśnieniach

OCENA NIEDOSTATECZNA

 

Mówienie

Uczeń:

- powtarza za nauczycielem i popełnia liczne błędy

- przy wypowiedziach popełnia wiele błędów

- nie zna podstawowego słownictwa

- nie zna podstawowych zwrotów grzecznościowych

Czytanie

Uczeń:

-nigdy nie odszukuje w tekstach wymaganych informacji

-czytając tekst rozumie tylko pojedyncze wyrazy

-nie potrafi posługiwać się słownikiem dwujęzycznym

Pisanie

Uczeń:

-używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji

-nie pisze dialogów

-niechętnie włącza się do pracy w redagowaniu opinii, życzeń, wypowiedzi

Rozumienie

Uczeń:

-nie układa pytań i odpowiedzi bez pomocy nauczyciela

-nie potrafi w ogóle opowiedzieć wysłuchanej treści

-nie stara się przy pomocy nauczyciela zrozumieć polecenia

-nie rozumie pojedynczych słów zawartych w zdaniach

Klasa VI

 

OCENA CELUJĄCA

 

Umiejętności i osiągnięcia wykraczają poza program nauczania. Udział w konkursach i kołach zainteresowań

 

Mówienie

Uczeń:

-potrafi bardzo dobrze posługiwać się zwrotami grzecznościowymi, wie kiedy je 

 stosować

-posiada bardzo bogaty zasób słownictwa, sprawnie się nim posługuje

-można go zrozumieć bez żadnych trudności

-wyraźnie wymawia poznane słownictwo

Czytanie

Uczeń:

-bardzo sprawnie i bez pomocy nauczyciela odszukuje w tekstach wymagane informacje

-bezbłędnie czyta podany tekst

-bez pomocy nauczyciela bezbłędnie posługuje się słownikiem dwujęzycznym

Pisanie

Uczeń:

-tworzy dłuższe dialogi bez pomocy nauczyciela

-aktywnie uczestniczy w redagowaniu wypowiedzi

-pisząc, bezbłędnie używa pisowni i interpunkcji

Rozumienie

Uczeń:

-doskonale wyodrębnia nazwy i fakty z treści

-bezbłędnie rozróżnia dźwięki

-zawsze rozumie wypowiedzi nauczyciela i odpowiednio na nie reaguje

OCENA BARDZO DOBRA

Mówienie

Uczeń:

-posiada dość bogaty zasób słownictwa, zna synonimy

-bardzo dobrze wymawia poznane wyrazy, akcentuje je

-można zrozumieć go bez trudności

Czytanie

Uczeń:

-czyta wszystkie teksty ze zrozumieniem, płynnie

-sprawnie odszukuje wymagane informacje

-bardzo sprawnie korzysta ze słownika dwujęzycznego

Pisanie

Uczeń:

-używa zawsze prawidłowej pisowni i interpunkcji

-dobrze redaguje podane treści, opinie etc

-tworzy samodzielnie dłuższe dialogi i zdania złożone

Rozumienie

Uczeń:

- bardzo dobrze opowiada wysłuchane treści

- bez problemów rozróżnia usłyszane dźwięki

- trafnie odpowiada na pytania całym zdaniem oraz sam umiejętnie tworzy zdania pytające

OCENA DOBRA

Mówienie

Uczeń:

-posiada zadowalający zasób słownictwa

-poprawnie wymawia wyrazy i konstrukcje gramatyczne

-przy wypowiedzi bez problemów się go rozumie, nie robi błędów

Czytanie

Uczeń:

-odszukuje samodzielnie w tekstach większość wymaganych informacji

-dobrze posługuje się słownikiem dwujęzycznym

-czytając rozumie większość wyrazów i tym samym sens tekstu

Pisanie

Uczeń:

-używa dobrej pisowni i interpunkcji, pisze logiczny ciąg zdań

-czasami włącza się w redagowaniu opinii, życzeń etc

-tworzy dialogi samodzielnie, pisze też dłuższe zdania.

Rozumienie

Uczeń:

-w większości rozróżnia usłyszane dźwięki

-potrafi streścić wysłuchaną treść

-układa krótsze i dłuższe pytania i sprawnie na nie odpowiada

OCENA DOSTATECZNA

Mówienie

Uczeń:

-przy wymowie popełnia błędy ale stara się je poprawiać

-jest przeważnie rozumiany

-popełnia błędy przy wypowiedziach, poprawia je

-zna zwroty grzecznościowe i niektóre synonimy

Czytanie

Uczeń:

-czytając rozumie ogólny sens, ma tylko problemy z jego dokładnym zrozumieniem

-odszukuje w tekstach potrzebne informacje z drobną pomocą nauczyciela

-potrafi posługiwać się słownikiem dwujęzycznym zawartym  w podręczniku

Pisanie

Uczeń:

-niezbyt często używa prawidłowej wymowy i interpunkcji

-włącza się do pracy w redagowaniu wypowiedzi

-przy pisaniu dialogów robi błędy

Rozumienie

Uczeń:

-nie zawsze trafnie układa pytania i odpowiada na nie

-rozróżnia niewiele dźwięków

-rozumie zdania proste zawarte w podręczniku

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie

Uczeń:

-przy wymowie popełnia bardzo częste błędy

-można go zrozumieć ale z wielką trudnością

-posiada bardzo zbyt mały zasób słownictwa, nie zna synonimów

Czytanie

Uczeń:

-rzadko odszukuje w tekstach wymagane informacje

-w tempie wolnym posługuje się słownikiem dwujęzycznym

-dzieli przy czytaniu wyrazy na głoski, sylaby, czyta z pomocą nauczyciela

 

Pisanie

Uczeń:

-bardzo rzadko włącza się do pracy w redagowaniu wypowiedzi

-nie pisze dialogów, układa tylko zdania proste

Rozumienie

Uczeń:

-rozumie pojedyncze wyrazy składające się na zdania

-z pomocą nauczyciela układa pytania i odpowiedzi

-rozumie polecenia nauczyciela ale dopiero po jego wyjaśnieniach

OCENA NIEDOSTATECZNA

 

Mówienie

Uczeń:

- powtarza za nauczycielem i popełnia mnóstwo błędów

- przy wypowiedziach popełnia wiele błędów

- nie zna podstawowego słownictwa, myli słowa

- nie zna podstawowych zwrotów grzecznościowych

Czytanie

Uczeń:

-nigdy nie odszukuje w tekstach wymaganych informacji

-czytając tekst rozumie tylko pojedyncze wyrazy, nie zna i nie kojarzy sensu tekstu

-nie potrafi posługiwać się słownikiem dwujęzycznym,

Pisanie

Uczeń:

-używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji

-nie pisze dialogów, jest pasywny

-niechętnie włącza się do pracy w redagowaniu opinii, życzeń, wypowiedzi

Rozumienie

Uczeń:

-nie układa pytań i odpowiedzi bez pomocy nauczyciela

-nie potrafi w ogóle opowiedzieć wysłuchanej treści

-nie stara się przy pomocy nauczyciela zrozumieć polecenia

-w ogóle nie rozumie pojedynczych słów zawartych w zdaniach