Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


Język angielski - klasy I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza w Ziębicach

Podręcznik: New Sparks 1

Liczba godzin tygodniowo: 2

Nauczyciel prowadzący: Angelika Gniewczyńska-Kasprzyk

KLASA I

OCENA UCZEŃ
Doskonale -  uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela,

- potrafi powtórzyć  za nauczycielem, nagraniem,

- wypowiada się pełnymi słowami/zdaniami, udziela odpowiedzi na pytania,

- przepisuje poprawnie,

- rozpoznaje znaczenie słów, gdy je usłyszy i zobaczy,

- potrafi nazwać przedmioty, rzeczy zwierzęta, których nazwy były wprowadzane i utrwalane na lekcjach.

Bardzo dobrze - słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela

- wypowiada się pełnymi słowami,

- wypowiada się zdaniami przy pomocy nauczyciela,

- udziela odpowiedzi na pytania przy pomocy nauczyciela,

- przepisuje z nielicznymi błędami,

- rozpoznaje znaczenie słów, gdy je zobaczy i usłyszy,

- potrafi nazwać przedmioty, rzeczy, zwierzęta.

Zadowalająco - niezbyt uważnie słucha innych uczniów i nauczyciela, ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela,

- potrafi powtórzyć  za nauczycielem,

- ma kłopoty z wypowiadaniem się pełnymi słowami lub zdaniami,

- przepisuje poprawnie,

- ma kłopoty z rozpoznaniem słów, gdy je usłyszy lub zobaczy.

Słabo - sporadycznie słucha wypowiedzi innych uczniów i  nauczyciela,

- nie rozumie poleceń  nauczyciela,

- potrafi powtórzyć  za nauczycielem/nagraniem z błędami,

Niewystarczająco - nie potrafi powiedzieć  słów lub całych zdań,

- nie potrafi pisać poprawnie,

- ma kłopoty z rozpoznaniem słów gdy je usłyszy lub zobaczy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza w Ziębicach

Podręcznik: New Sparks 2

Liczba godzin tygodniowo: 2

Nauczyciel prowadzący: Angelika Gniewczyńska- Kasprzyk

KLASA II

OCENA UCZEŃ
Doskonale -  uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela,

- rozumie polecenia nauczyciela,

- potrafi powtórzyć  za nauczycielem, nagraniem,

- wypowiada się pełnymi słowami/zdaniami, udziela odpowiedzi na pytania,

- przepisuje poprawnie,

- rozpoznaje znaczenie słów, gdy je usłyszy i zobaczy,

- potrafi nazwać przedmioty, rzeczy zwierzęta, których nazwy były wprowadzane i utrwalane na lekcjach,

- płynnie czyta bez pomocy nauczyciela.

Bardzo dobrze słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela,

- rozumie polecenia nauczyciela,

- wypowiada się pełnymi słowami,

- wypowiada się zdaniami przy pomocy nauczyciela,

- udziela odpowiedzi na pytania przy pomocy nauczyciela,

- przepisuje z nielicznymi błędami,

- rozpoznaje znaczenie słów, gdy je zobaczy i usłyszy,

- potrafi nazwać przedmioty, rzeczy, zwierzęta,

- czyta samodzielnie, ale robi nieliczne błędy.

Zadowalająco - niezbyt uważnie słucha innych uczniów i nauczyciela, ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela,

- potrafi powtórzyć  za nauczycielem,

- ma kłopoty z wypowiadaniem się pełnymi słowami lub zdaniami,

Słabo - przepisuje poprawnie,

- ma kłopoty z rozpoznaniem słów, gdy je usłyszy lub zobaczy,

- ma kłopoty z czytaniem.

Niewystarczająco - sporadycznie słucha wypowiedzi innych uczniów i  nauczyciela,

- nie rozumie poleceń  nauczyciela,

- potrafi powtórzyć  za nauczycielem/nagraniem z błędami,

- nie potrafi powiedzieć  słów lub całych zdań,

- nie potrafi pisać poprawnie,

- ma kłopoty z rozpoznaniem słów gdy je usłyszy lub zobaczy,

- czyta powtarzając po nauczycielu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza w Ziębicach

Podręcznik: New Sparks 3

Liczba godzin tygodniowo: 2

Nauczyciel prowadzący: Angelika Gniewczyńska- Kaprzyk

KLASA III

OCENA UCZEŃ
Doskonale -  uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela,

- rozumie polecenia nauczyciela,

- potrafi powtórzyć  za nauczycielem, nagraniem,

- wypowiada się pełnymi słowami/zdaniami, udziela odpowiedzi na pytania,

- posługuje się słownictwem poznanym na lekcji,

- samodzielnie zadaje pytania,

- czyta całymi zdaniami,

- czyta głośno ze zrozumieniem,

-potrafi napisać zdania,

- rozpoznaje znaczenie słów, gdy je usłyszy i zobaczy,

- przypomina sobie dawno poznane słowa.

Bardzo dobrze 
 
 
 
 

Zadowalająco

słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela,

- rozumie polecenia nauczyciela,

- wypowiada się zdaniami,

- posługuje się słownictwem poznanym na lekcjach,

- udziela odpowiedzi na pytania,

- czyta zdaniami ze zrozumieniem,

- przepisuje poprawnie,

- potrafi napisać zdania wg wzoru

- rozpoznaje znaczenie słów, gdy je zobaczy i usłyszy.

- czyta głośno z błędami,

- nie potrafi pisać poprawnie.

   
   
Słabo -potrafi powtórzyć za nauczycielem,

- odpowiada na pytania przy pomocy nauczyciela,

- zadaje pytania przy pomocy nauczyciela,

- czyta pojedynczymi wyrazami,

- przepisuje poprawnie,

- stara się rozpoznać  znaczenie wyrazów, gdy je usłyszy lub zobaczy.

Niewystarczająco - powtarza za wzorem, ale robi błędy,

- nie rozumie poleceń  nauczyciela,

- odpowiada na pytania, ale robi błędy,

-ma kłopoty ze zrozumieniem polecenia,