Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Ziębicach

 1. 1.      Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły.
 2. 2.      Samorząd działa w oparciu o prawa (art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. – Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.) oraz  zasady niniejszego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 3. 3.      Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. 4.      Działalność samorządu wspiera i nadzoruje opiekun tj. nauczyciel  wybrany przez uczniów.

§ 1

Cele i zadania:

 1. Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego
  kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do
  identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia odpowiedzialności.
 2. Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

§ 2

Zadania samorządu:

 1. Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych.
 2. Przedstawianie dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.
 3. Współdziałanie z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.
 4. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
 5. Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym (za przebieg
  dyskotek, spotkań na terenie szkoły odpowiedzialny jest samorząd).
 6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku uczniowskim.
 7. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między
  uczniami i nauczycielami.
 8. Ponoszenie współodpowiedzialności za pracę nad kształceniem  i wychowaniem:
  1. wyrabianie potrzeb poznawczych,
  2. wyzwalanie twórczej aktywności,
  3. wdrażanie do samodzielnych poszukiwań,
  4. zaszczepianie i pielęgnowanie pozytywnych cech charakteru:
   • odpowiedzialność,
   • obowiązkowość,
   • samodzielność,
   • uczciwość,
   • godność,
   • wrażliwość
  5. wyrabianie nawyków i umiejętności:
   • organizowania własnego czasu,
   • samokontroli,
   • pracy nad doskonaleniem własnej osoby,
   • rozumieniem własnego życia i życia innych ludzi,
   • zachowania swojej indywidualności przy systematycznym jej
    doskonaleniu,
   • samooceny efektów swej sprawności i skuteczności działania,
   • prezentowania poczucia tożsamości narodowej i kulturowej,
  6. wdrażanie do:
   • życia w prawdzie,
   • cenienia wolności i dobra,
   • dostrzegania piękna świata,
   • ćwiczenia woli,
   • kierowania własnym rozwojem intelektualnym i moralnym,
   • kształtowania własnego charakteru
  7. Organizowanie kontaktów z samorządami uczniowskimi i społecznościami
   uczniowskimi innych szkół.
  8. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami spoza
   szkoły prezydium może zaprosić na swoje posiedzenie przedstawicieli
   samorządów uczniowskich innych szkół.

§ 3

Uprawnienia

 Samorząd Uczniowski może przedstawić dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców opinie i wnioski we wszystkich sprawach szkoły, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

- Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi.

- Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

- Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

- Prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, miejsca na gazetkę ścienną.

- Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

- Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

- Prawo do tworzenia własnych funduszy i dysponowania nimi w porozumieniu z opiekunem samorządu.

- Prawo do udzielania w uzasadnionym przypadku poręczenia za ucznia, któremu grozi kara dyscyplinarna.

§ 4

Organami  Samorządu  Uczniowskiego są:

1.     ogólne zebranie uczniów,

2.     uczniowska rada szkolna (prezydium samorządu uczniowskiego),

3.     ogólne zebrania klasowe,

4.     uczniowska rada klasowa,

5.     komisja rewizyjna.

Prezydium opracowuje plan pracy, który powinien być rejestrem prac do wykonania i załatwienia.

Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ samorządu uwzględnia się tylko trzy głosy oddane „za” lub „przeciw” uchwale.

Ogólne zebranie uczniów jest największą władzą samorządu. Prawo uczestnictwa w tym zebraniu mają wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły.

W ogólnym zebraniu szkolnym mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor szkoły i nauczyciele.

Ogólne zebranie szkolne zwołuje prezydium wraz z opiekunem samorządu, ogłaszając termin jego odbycia z dwudniowym wyprzedzeniem.

O czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad zawiadamia się wszystkich uczniów przez pisemne ogłoszenie umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz w formie komunikatów podanych w klasach.

Posiedzenia prezydium może organizować zarówno prezydium, jak i opiekun samorządu.

Ogólne zebranie uczniów może być połączone z apelem szkolnym.

                                                   § 5

Zasady i tryb wyborów Rady Samorządu Uczniowskiego

Kadencja organów samorządu trwa jeden rok od momentu wybrania. Tę samą funkcję pochodzącą z wyboru uczeń może pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.

Po upływie roku odchodzące prezydium zobowiązane jest rozpisać nowe wybory.

Rada samorządu (prezydium) składa się z:

przewodniczącego,

zastępcy przewodniczącego,

skarbnika,

sekretarza.

Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły i nie sprawiający kłopotów wychowawczych.

Kandydaci są wybierani z poszczególnych klas w ilości dwóch osób  mogą to być również członkowie rady klasowej.

Członkowie komisji wyborczej i komisji skrutacyjnej wybierani są przez ustępującą Radę Samorządu Uczniowskiego oraz opiekuna samorządu.
W skład obu komisji mogą wchodzić uczniowie szkoły oraz pedagodzy.
Ilość członków komisji zależna jest od potrzeb. Po wyznaczeniu składu komisji ich członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

Zadaniem komisji wyborczej jest przygotowanie kart do głosowania oraz przeprowadzenie wyborów.

Zadaniem komisji skrutacyjnej jest przeliczenie głosów.

Wybory powinny zostać poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden tydzień, podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu działania w strukturach samorządu uczniowskiego.

Wybory są przeprowadzane w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na kartach do głosowania dokonują wyboru przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego (poprzez napisanie imienia i nazwiska kandydata).

Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcą, sekretarzem, skarbnikiem kolejni. Po zajęciu przez kandydatów w/w funkcji pozostali pretendenci, jako członkowie, wchodzą w skład rady samorządu uczniowskiego. Kandydaci, za obustronną zgodą, mogą zamieniać się funkcjami. Zamiana ta może być dokonana tylko i wyłącznie w ciągu dwóch dni po wyborach.

Akcję wyborczą na terenie szkoły przeprowadza ustępująca Rada Samorządu Uczniowskiego i podaje wyniki do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie nowego składu na tablicy ogłoszeń w ciągu kolejnych 24 godzin.

W przypadku niekompetencji członka Rady Samorządu Uczniowskiego pozostali członkowie wraz z opiekunem mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji, co jednak nie oznacza równoczesnego pozbawienia członkostwa w radzie.

Niekompetencją jest m.in. niewypełnienie obowiązków i zadań  wynikających z pełnienia danej funkcji, działanie niezgodne z regulaminem samorządu, ośmieszanie pełnionej przez siebie funkcji, działanie na szkodę społeczności uczniowskiej, Rady Samorządu
Uczniowskiego i innych organów szkolnych, a także zachowanie niegodne
ucznia.

Członek, któremu zarzuca się niekompetencję, ma prawo odwołać się do ogólnego zebrania uczniów. Po przedstawieniu przez niego odpowiednich argumentów zebranie może odwołać decyzję rady.

 

                                                                 § 6

Obowiązki ogólnego zebrania uczniów

- Uchwalenie regulaminu samorządu.

- Uchwalenie ewentualnych zmian i uzupełnień regulaminu.

- Uchwalenie głównych elementów programu działania samorządu.

- Decydowanie w innych ważnych sprawach przedstawionych przez prezydium przy obecności co najmniej połowy uczniów szkoły.

- Ogólne zebranie uczniów obraduje przynamniej raz w ciągu roku szkolnego. Zebraniu przewodniczy przewodniczący prezydium, a obrady protokołuje sekretarz.

- W przypadku nieobecności w/w osób obradom przewodniczy zastępca przewodniczącego rady a zebranie protokołuje wskazana przez niego osoba.

§ 7


Zadania poszczególnych organów uczniowskiej rady szkolnej:

- Uczniowska rada szkolna jest organem wykonawczym Samorządu Uczniowskiego. Zakres jej działania obejmuje wszelkie sprawy należące do właściwości samorządu z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości ogólnego zebrania szkolnego oraz komisji rewizyjnej.

- Uczniowska rada szkolna między innymi:

* przygotowuje projekty dokumentów do uchwalenia przez ogólne zebranie uczniów,

* reprezentuje samorząd wobec dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

* reprezentuje społeczność uczniowską w kontaktach z Samorządem Uczniowskim innych szkół.

-Samorząd Uczniowski dla wykonania określonych zadań może powołać stałe lub doraźne komisje spośród swoich członków oraz osób spoza szkoły współdziałających z nimi.

- Prezydium ma prawo tworzyć różne sekcje w ramach pracy samorządu, aby dać uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju.

- Ogólne zebranie klasowe jest organem skupiającym wszystkich uczniów klasy szkolnej.

- Ogólne zebranie klasowe wysuwa propozycje zmian w regulaminie i harmonogramie pracy Samorządu Uczniowskiego.

- Uczniowska Rada klasowa składa się z trzech osób: przewodniczącego klasy, zastępcy przewodniczącego i skarbnika.

- Wyboru uczniowskiej rady klasowej dokonuje w głosowaniu tajnym lub jawnym ogólne zebranie klasowe.

- Uczniowska Rada klasowa jest organem wykonawczym samorządu klasowego. Zakres jej działania obejmuje wszelkie sprawy należące do właściwości samorządu klasowego z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości ogólnego zebrania klasowego.

- Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym samorządu.

- Członkowie komisji rewizyjnej są wybierani spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy klasowe. Wyboru dokonuje uczniowska rada szkolna.

- Komisja rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

- Komisja kontroluje działalność organów Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych we wszystkich dziedzinach, szczególnie zaś w dziedzinie finansowej.

- Komisja rewizyjna przedstawia wyniki swoich kontroli ogólnemu zebraniu szkolnemu oraz właściwym ogólnym zebraniom klasowym.

§ 8


Fundusze:

Samorząd Uczniowski posiada własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności. Dysponentem funduszy jest Rada Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z opiekunem. Fundusze samorządów mogą być tworzone:
- z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych,
- z dochodów organizowanych przez samorząd imprez,

- ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, sponsorów indywidualnych.


§ 9


Przepisy końcowe

- Samorząd Uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień statutowych w społeczności uczniowskiej.

- Szkoła powinna być wspólnym dziełem nauczycieli i uczniów, w której mają miejsce wzajemna życzliwość, tolerancja, zrozumienie, zaufanie i skuteczna komunikacja pomiędzy uczniami a nauczycielami.

- Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez dyrektora szkoły.