Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


Standardy jakości pracy nauczycieli

Zał. nr 2

 

STANDARDY JAKOŚCI PRACY NAUCZYCIELI

 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach

 

OBSZAR I

 

ETYKA ZAWODOWA

 

STANDARD

OCENA

NEGATYWNA

(praca poniżej standardu)

DOBRA

(wskaźniki podstawowe)

WYRÓŻNIAJĄCA

(wskaźniki ponadpodstawowe)

STANDARD I

Nauczyciel postępuje zgodnie z etyką zawodową

 

 1. Nauczyciel wywołuje konflikty w zespole.
 2. Nauczyciel lekceważy problemy swoich uczniów.
 3. Rodzice skarżą się na lekceważenie ze strony nauczyciela i niemożność współpracy z nim(jest to uzasadnione).
 4. Nauczyciel krzywdzi psychicznie, emocjonalnie lub fizycznie uczniów.
 1. Nauczyciel darzy szacunkiem wszystkich pracowników szkoły i dostrzega ich pozytywnąrolę w działaniu szkoły.
 2. Nauczyciel dba o bezpieczeństwo uczniów i nigdy nie zaniedbuje wymogówbezpieczeństwa.
 3. Nauczyciel akceptuje i realizuje uchwały RP.
 4. Nauczyciel troszczy się o uczniów, stara się zapobiegać sytuacjom konfliktowym.
 5. Nauczyciel współtworzy przyjazny klimat w szkole.
 6. Nauczyciel buduje autorytet szkoły w środowisku, godnie ją reprezentuje na zewnątrz.
 7. Przebywając z uczniami, nauczyciel zawsze zachowuje się wzorowo.
 8. Rodzice wyrażają dobrą opinię o współpracy z nauczycielem.
 9. Nauczyciel wykazuje staranność w pracy, terminowo wywiązuje się ze swych działań.
 1. Nauczyciel daje przykład pracy na bardzo wysokim poziomie (jest samodzielny, refleksyjny, dokonuje bieżącej samooceny swych działań).
 2. Nauczyciel łagodzi i rozwiązuje konflikty w zespole nauczycielskim.
 3. Nauczyciel pomaga innym nauczycielom, zwłaszcza początkującym.
 4. Uczniowie nauczyciela deklarują zaufanie i sympatię do niego.
 5. Rodzice uczniów wyrażają się o pracy nauczyciela z dużym uznaniem.
 6.  Nauczyciel cieszy się autorytetem w szkole i środowisku.

 

STANDARD II - Nauczyciel zna i stosuje prawo oświatowe oraz regulacje wewnątrzszkolne

 

 1. Nauczyciel lekceważy podstawowe akty prawne w oświacie, a także statut szkoły i innedokumenty wewnątrzszkolne i nie wykazuje ich znajomości w praktyce.
 1. Nauczyciel zna ustawy oraz najważniejsze rozporządzenia oświatowe i w swoimdziałaniu stosuje się do nich.
 2. Nauczyciel przestrzega zasad ustalonych w wewnątrzszkolnym prawie.
 3. Nauczyciel realizuje program rozwoju szkoły.
 4. Nauczyciel respektuje statut szkoły i wewnętrzne regulaminy.

 

 1. Nauczyciel wykazuje znajomość przepisów dotyczących pomocy społecznej lubpostępowania w sprawach nieletnich.
 2. Nauczyciel uczestniczy w tworzeniu wewnątrzszkolnych uregulowań.
 3. Nauczyciel wnosi wkład w program rozwoju szkoły.
 4. Nauczyciel kieruje realizowaniem programu rozwoju szkoły.

STANDARD III - Nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach rady pedagogicznej

 

 1. Nauczyciel nie uczestniczy w obradach rady pedagog.
 2. Nauczyciel nie wykazuje zainteresowania rozwiązywaniem problemówwewnątrzszkolnych.
 3. Nauczyciel unika wykonywania zadań podejmowanych przez radę pedagogiczną.
 1. Nauczyciel uczestniczy w pracach zespołów powołanych przez radę pedagogiczną.
 2. Nauczyciel wykazuje zaangażowanie w rozwiązywanie pojawiających się problemówpedagogicznych i organizacyjnych w szkole.
 3. Nauczyciel w razie zaistniałej potrzeby współpracuje ze strukturami samorządowymi lubinnymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lubpostępowania w sprawach nieletnich.

 

 1. Nauczyciel kieruje pracą zespołu powołanego przez radę pedagogiczną.
 2. Nauczyciel współuczestniczy w organizowaniu, przeprowadzaniu i dokonywaniuewaluacji oraz współtworzy narzędzia badawcze.
 3. Nauczyciel wnosi trafne i ważne dla działania szkoły propozycje podczas posiedzeń radypedagogicznej.

STANDARD IV - Nauczyciel jest zdyscyplinowanym pracownikiem, przestrzega porządku pracy.

 

 1. Nauczyciel lekkomyślnie doprowadza do strat materialnych.
 2. Nauczyciel nie rozlicza się z zaliczek i innych powierzonych mu środków finansowych.
 3. Nauczyciel odmawia wykonywania dodatkowych zadań związanych z funkcjonowaniem szkoły.
 4. Nauczyciel opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia.
 5. Nauczyciel często spóźnia się na lekcje, zwłaszcza na pierwsze.
 6. Zapomina o wyznaczonych dyżurach, bo nie dostrzega konieczności dyżurowania.
 7. Niestaranne i z opóźnieniami prowadzi podstawową dokumentację szkolną.
 8. Nie respektuje z zasady czasu trwania lekcji.
 9. Nie potrafi zdyscyplinować uczniów w grupie.
 10. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów.
 11. Nie przywiązuje wagi do estetyki miejsca pracy, nie motywuje uczniów do utrzymania porządku. 
 1. Nauczyciel zna i przestrzega przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych ihigienicznych warunków pracy, ukończył szkolenie BHP.
 2. Nauczyciel dba o majątek szkoły, w terminie i bez zastrzeżeń rozlicza się z powierzonychmu środków finansowych.
 3. Nauczyciel rozpoczyna i kończy punktualnie lekcje.
 4. Nauczyciel pełni dyżury, sprawuje opiekę nad uczniem w czasie imprez, wycieczek itp.
 5. Nauczyciel prawidłowo prowadzi obowiązującą go dokumentację.
 6. Respektuje zalecenia dyrekcji w zakresie wypełniania dokumentacji.
 7. Planuje zajęcia i umiejętnie wykorzystuje czas przeznaczony na realizację lekcji.
 8. W klasie podczas lekcji panuje należyta dyscyplina.
 9. Dba o porządek w sali lekcyjnej. Szczególnie tej, którą się opiekuje w ramach dodatkowych obowiąz
 1. Nauczyciel przyjmuje dodatkowe zadania związane z funkcjonowaniem szkoły, np. z organizowaniem konkursów, uroczystości itp.
 2. Nauczyciel wspomaga dyrekcję szkoły w różnych działaniach, pełni w szkole określone role kierownicze.
 3. Nauczyciel doprowadza do sukcesu nauczycieli (zdobycia kolejnego stopnia awansu), wobec których pełni funkcję opiekuna stażu.
 4. Terminowo i rzetelnie prowadzi dokumentację szkolną. Jest ona wyczerpującym źródłem informacji o uczniu i jego postępach w szkole.
 5. Jest punktualny wymaga punktualności od uczniów.
 6. Wzorowo gospodaruje czasem lekcji, zawsze jest przygotowany do realizacji zajęć dodatkowych.
 7. Tak umiejętnie  motywuje uczniów do pracy, że oni sami troszczą się o dyscyplinę na zajęciach, rozumieją konieczność przestrzegania zasad bhp.
 8. Przestrzega ustalonych reguł dot. utrzymania wszystkich sal lekcyjnych w należytym porządku. Uczniowie dyżurni pamiętają o swoich obowiązkach.
 9. Pełni rzetelnie dyżury również za nieobecnych nauczycieli z własnej inicjatywy.

STANDARD IV – Nauczyciel prowadzi

działania na rzecz promocji szkoły w środowisku lokalnym.

 1. Nie jest zainteresowany rozwojem szkoły i jej  promowaniem w środowisku.
1. Poprzez przykładne prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, udział z zespołem klasowym w ważnych wydarzeniach prezentuje pozytywny wizerunek szkoły.

1. Podejmuje inicjatywy, które prowadzą do:

 • wykonania prac społecznie użytecznych,
 •  wysokich wyników szkoły i uczniów we współzawodnictwie.

2. Opracowuje oferty promujące szkołę.

3. Dba o należytą oprawę uroczystości szkolnych.

4. Przygotowuje uczniów do występów na uroczystościach pozaszkolnych.  

 

OBSZAR II

 

DYDAKTYKA

 

 

STANDARD

OCENA

NEGATYWNA

(praca poniżej standardu)

DOBRA

(wskaźniki podstawowe)

WYRÓŻNIAJĄCA

(wskaźniki ponadpodstawowe)

STANDARD I - Nauczyciel różnicuje wymagania programowe

 

 1. Nauczyciel nie realizuje podstawy programowej ze swego przedmiotu.
 2. Nauczyciel lekceważy szkolne standardy edukacyjne w wizji ucznia- absolwenta.
 3. Uczniowie nauczyciela osiągają bardzo słabe wyniki.

 

 1. Nauczyciel realizuje program nauczania ujęty w szkolnym zestawie programównauczania i zgodny z podstawą programową.
 2. Nauczyciel różnicuje zadania domowe i klasowe.
 3. Nauczyciel prowadzi zajęcia w sposób zapewniający właściwą realizację podstawowychzadań szkoły.
 4. Nauczyciel wykazuje umiejętność samooceny.
 5. Nauczyciel wspiera uczniów uzdolnionych oraz uczniów mających trudności edukacyjne.
 6. Nauczyciel modyfikuje swój program po dokonaniu analizy wyniku zewnętrznegosprawdzianu.
 7. Uczniowie nauczyciela uzyskują zbliżone wyniki w szkole i podczas egzaminówzewnętrznych.

 

 1. Uczniowie nauczyciela mający wysokie oceny w przedmiocie prowadzonym przez niegoosiągają na sprawdzianie zewnętrznym równie wysokie wyniki.
 2. Uczniowie zdolni prowadzeni przez nauczyciela osiągają sukcesy w konkursach.
 3. Nauczyciel tworzy własny program nauczania i rozwiązuje problemy edukacyjne zuwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.
 4. Nauczyciel popularyzuje autorskie programy edukacyjne.

 

STANDARD II - Nauczyciel obiektywnie ocenia osiągnięcia uczniów

 

 1. Nauczyciel nie przestrzega zasad WSO.
 2. Uczniowie nauczyciela nie znają zasad i kryteriów stosowanego przez niego systemuoceniania.
 3. Rodzice składają uzasadnione skargi na sposób oceniania uczniów przez nauczyciela.
 4. Ocenianie nauczyciela ma charakter represyjny, wywołuje negatywne napięcieemocjonalne u uczniów.

 

 1. Nauczyciel właściwie dokumentuje ocenami rozwój ucznia.
 2. Uczniowie nauczyciela znają zasady i kryteria oceniania na jego zajęciach.
 3. Prace zadawane do domu przez nauczyciela są przemyślane, utrwalają i rozszerzająwiedzę i umiejętności uczniów wynoszone z lekcji.
 4. Rodzice znają zasady oceniania stosowane przez nauczyciela.
 5. Oceny wystawiane przez nauczyciela stanowią dla ucznia rzeczywiście zwrotnąinformację o jego osiągnięciach edukacyjnych.
 6. Standardy wymagań wobec uczniów są różnicowane w stosunku do ich możliwości.
 1. Nauczyciel tworzy nowe, akceptowane przez uczniów i rodziców oraz włączone do WSO strategie oceniania.
 2. Nauczyciel opublikował lub wygłosił, lub popularyzował w innej formie swoje osiągnięcia w zakresie oceniania.

 

STANDARD III - Nauczyciel wykazuje przygotowanie merytoryczne i metodyczne, aktywizuje uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności, jego lekcje są przemyślane i dobrze

zorganizowane

 

 1. Nauczyciel prowadzi lekcje niemal wyłącznie metodami podawczymi.
 2. Nie zna i nie korzysta z nowoczesnych źródeł informacji.
 3. Podczas lekcji nauczyciel pracuje tylko z niektórymi uczniami.
 4. Nie stosuje dostępnych środków dydaktycznych, nie dba o warsztat pracy.
 5. Nauczyciel wykazuje całkowitą nieumiejętność organizowania toku lekcyjnego.
 6. Uczniowie nauczyciela bojkotują jego lekcje (wagarują, nie pracują na lekcjach,lekceważą go); klimat na lekcjach hamuje uczenie się uczniów.

 

 1. Prowadzone przez nauczyciela lekcje spełniają kryteria poprawności merytorycznej imetodycznej.
 2. Lekcje nauczyciela są dobrze zaplanowane, z jasno sprecyzowanymi celami, a pracauczniów odbywa się w tempie dostosowanym do możliwości ucz.
 3. Prawidłowo stosuje dostępne środki dydaktyczne, dba o warsztat pracy.
 4. Korzysta z różnych źródeł informacji Zna podstawy posługiwania się sprzętem multimedialnym.
 5. Uczniowie nauczyciela potrafią pracować zespołowo.
 6. Uczniowie nauczyciela potrafią stosować wiedzę w praktyce i korzystać z różnych źródełinformacji.
 7. Nauczyciel posiada wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnychproblemów oświatowych..
 8. Nauczyciel dba o wyposażenie pracowni przedmiotowej.
 9. Nauczyciel jest otwarty na propozycje uczniów.
 1. Nauczyciel jest autorem publikacji z zakresu nauczanego przedmiotu.
 2. Nauczyciel opracował zbiory scenariuszy zajęć.
 3. Nauczyciel prowadzi własne diagnozy edukacyjne w zakresie efektów uczenia się uczniów.
 4. Oprócz dostępnych, stosuje środki dydaktyczne wykonane samodzielnie, pozyskuje środki finansowe i wzbogaca warsztat pracy, o nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 5. Potrafi korzystać i motywować uczniów do poszukiwania informacji i korzystania z informacji multimedialnej.
 6. Uczniowie nauczyciela wykazują umiejętność samodzielnego definiowania problemów i sposobów ich rozwiązywania, są kreatywni w myśleniu, potrafią dokonać samooceny.
 7. Nauczyciel uczy holistycznego pojmowania świata.
 8. Nauczyciel prowadzi eksperymenty dydaktyczne. 

 

OBSZAR III

 

WYCHOWANIE

 

 

STANDARD

OCENA

 

NEGATYWNA

(praca poniżej standardu)

DOBRA

(wskaźniki podstawowe)

WYRÓŻNIAJĄCA

(wskaźniki ponadpodstawowe)

STANDARD I - Nauczyciel kształtuje u swoich uczniów zrozumienie i akceptację dla wartości wychowawczych             przyjętych w szkole

 

 1. Nauczyciel całkowicie lekceważy zadania wychowawcy klasowego.
 2. Nauczyciel głosi poglądy sprzeczne z przyjętymi w szkole wartościami wychowawczymi.
 3. Nauczyciel postępuje wbrew przyjętym w szkole wartościom wychowawczym.

 

 1. Program pracy wychowawczej nauczyciela uwzględnia treści programu wychowawczegoszkoły.
 2. Nauczyciel uwzględnia w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego orazwspółczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
 3. Nauczyciel nie toleruje opuszczania zajęć przez wychowanków bez usprawiedliwienia.
 4. Nauczyciel postępuje według procedur wobec wychowanków, którzy opuszczają zajęciabez usprawiedliwienia.
 5. Nauczyciel wpaja wychowankom respektowanie norm wychowawczych szkoły.
 6. Wychowankowie nauczyciela znają kryteria oceny zachowania oraz system nagród i kar. 
 1. Nauczyciel opracował i wdraża program dotyczący działań wychowawczych,opiekuńczych lub innych.
 2. Wychowankowie nauczyciela podejmują własne inicjatywy na rzecz ludzi w środowisku.
 3. Wychowankowie nauczyciela korzystnie wyróżniają się w nauce i pracy na rzecz szkoły.
 4. Nauczyciel opublikował opracowanie dotyczące własnych sukcesów wychowawczych.

 

STANDARD II - Nauczyciel zna środowisko rodzinne wychowanków i ich potrzeby

 

 1. Nauczyciel nie wykazuje żadnej znajomości środowiska rodzinnego wychowanków.

 

 1. Nauczyciel w miarę możliwości organizuje pomoc potrzebującym wychowankom.
 2. Nauczyciel potrafi rozpoznać środowisko wychowanków.
 3. Nauczyciel rozbudza zainteresowania wychowanków. 
 1. Nauczyciel organizuje czas wolny wychowankom poprzez prowadzenie zajęćpozalekcyjnych.
 2. Nauczyciel angażuje się w pomoc wychowankom mającym szczególne trudności.

 

STANDARD III - Nauczyciel ma z wychowankami i ich rodzicami otwartą komunikację

 

 1. Między nauczycielem a wychowankami i ich rodzicami ujawniają się często konflikty.

 

 1. Nauczyciela cechuje kultura języka.
 2. Spotkania z nauczycielem są przez rodziców oceniane pozytywnie.
 3. Uczniowie i rodzice mają możliwości różnych form kontaktu z nauczycielem.
 4. Nauczyciel podejmuje działania integrujące zespół klasowy, stara się zapobiegaćkonfliktom i agresji.
 5. W przypadku pojawienia się agresji wśród uczniów, nauczyciel tworzy dostosowany dopotrzeb klasy program działania i realizuje go.
 6. Nauczyciel uzyskuje od wychowanków i ich rodziców opinie i wnioski dotyczącedziałania klasy oraz funkcjonowania szkoły, po czym uwzględnia je. 
 1. Uczniowie nauczyciela deklarują zaufanie i sympatię do niego.
 2. Nauczyciel angażuje rodziców do udziału w życiu klasy i szkoły.
 3. Swoją osobowością i kulturą bycia nauczyciel zdobywa wysoki autorytet wśródwychowanków i ich rodziców.

 

STANDARD IV - Nauczyciel wprowadza wychowanków w świat kultury i cywilizacji

 

 1. Nauczyciel lekceważy osobowy rozwój wychowanków.

 

 1. Nauczyciel kształtuje u swych wychowanków poczucie więzi z tradycją europejskiejkultury i cywilizacji.
 2. Wychowankowie nauczyciela znają tradycję szkoły i małej ojczyzny.
 3. Wychowankowie nauczyciela identyfikują się ze swoją szkołą.

 

 1. Wychowankowie nauczyciela podejmują w szkole różnorodne inicjatywy związane ztradycjami szkoły, regionu, ojczyzny, Europy.

  

OBSZAR IV

 

OPIEKA

STANDARD

OCENA

NEGATYWNA

(praca poniżej standardu)

DOBRA

(wskaźniki podstawowe)

WYRÓŻNIAJĄCA

(wskaźniki ponadpodstawowe)

STANDARD I

Nauczyciel zna sytuację życiową i materialną wychowanków

 1. Nie potrafi w sposób fachowy i dyskretny rozmawiać  z uczniami o ich problemach rodzinnych i materialnych.
 1. Potrafi zaobserwować oznaki występujących trudności w życiu ucznia.
 2.  Podejmuje działania w celu rozpoznania problemów.
 1. Zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych.
 2. Prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród uczniów.
 3. Organizuje współpracę ze służbą zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego uczniów.
 4. Organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami.

STANDARD II

Nauczyciel  umiejętnie organizuje pomoc uczniom w trudnej sytuacji.

 1. Działania w tym zakresie ogranicza do zgłoszenia potrzeb dyrekcji szkoły.
 1. Organizuje pomoc psychologiczną i materialną.
 2.  Wykazuje zrozumienie i takt pedagogiczny.
 1. Samodzielnie rozwiązuje problemy uczniów.
 2. Potrafi zwrócić się o pomoc do właściwych instytucji.
 3.  Czuwa w sposób  szczególny nad losem ucznia, umiejętnie wciąga do współpracy zespół klasowy.

STANDARD III

Nauczyciel  umiejętnie współpracuje z rodzicami i
instytucjami działającymi na rzecz dobra dziecka

 1. Nie utrzymuje  kontaktów z rodzicami uczniów.
 2. Nie współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dobra dziecka.
 1. Utrzymuje kontakty z rodzicami, prowadzi pedagogizację rodziców
 2. W miarę potrzeb korzysta z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych instytucji.
 1. Włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy.
 2. Z własnej inicjatywy współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dobra dziecka.

 

OBSZAR V

 

ROZWÓJ ZAWODOWY

 

 

STANDARD

OCENA

NEGATYWNA

(praca poniżej standardu)

DOBRA

(wskaźniki podstawowe)

WYRÓŻNIAJĄCA

(wskaźniki ponadpodstawowe)

STANDARD I - Nauczyciel aktywnie uczestniczy w wewnętrznym doskonaleniu

 

 1. Nauczyciela cechuje rutyna- nie wprowadza zmian do swojej pracy.
 2. Nauczyciel jest całkowicie bierny w wewnątrzszkolnym doskonaleniu, często nieuczestniczy w nim.
 3.  Uczestnictwo z pracach zespołów przedmiotowych ogranicza do obecności na zebraniach.
 4. Nauczyciel neguje konieczność doskonalenia się. 
 1. Nauczyciel uczestniczy w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia.
 2. Nauczyciel wprowadza zmiany w swojej pracy w wyniku uczestniczenia wwewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
 3. Nauczyciel wykorzystuje w swojej pracy technologie komputerowe i informacyjne wmiarę możliwości szkoły.
 4. Nauczyciel organizuje i doskonali własny warsztat, dokonuje ewaluacji swojej pracy. 
 1. Nauczyciel prowadzi zajęcia w ramach WDN-u.
 2. Nauczyciel prowadzi zajęcia otwarte.
 3. Nauczyciel wdraża programy i przedsięwzięcia na rzecz doskonalenia swojej pracy ipodnoszenia jakości pracy szkoły.
 4. Nauczyciel dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.
 5. Nauczyciel pełni rolę lidera WDN-u.

 

 

STANDARD II - Nauczyciel korzysta z oferty zewnętrznego doskonalenia i w jego wyniku wprowadza

zmiany w swoich działaniach edukacyjnych

 

 1. Niechętnie uczestniczy w konferencjach metodycznych, nie dzieli się spostrzeżeniami z innymi nauczycielami.
 2. Nie podnosi kwalifikacji, nie uczestniczy żadnych formach doskonalenia zawodowego.
 1. Bierze udział w zalecanych konferencjach metodycznych i innych formach szkolenia zewnętrznego.
 2. Nauczyciel dzieli się materiałami z innymi pracownikami szkoły.
 3. Nauczyciel wprowadza zmiany w swojej pracy edukacyjnej w wyniku uczestnictwa w doskonaleniu zewnętrznym. 
 1. Poszukuje możliwości uczestnictwa  w doskonaleniu, chętnie dzieli się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
 2. Dąży do uzyskania dodatkowych kwalifikacji.
 3. Nauczyciel prowadzi zajęcia pokazowe, lekcje koleżeńskie, zajęcia otwarte.
 4. Nauczyciel publikuje swoje doświadczenia zawodowe. 

Negatywna ocena pracy jest powodem rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem.