Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


Kalendarium historii szkoły

Historia szkoły - Kalendarium ważnych wydarzeń

 

1863-Założenie szkoły ludowej, w której uczyły się dzieci ówczesnych mieszkańców Ziębic  narodowości niemieckiej, polskiej i żydowskiej,5 zakonnic z armen Schulschwester de Notce Dame prowadziły 5 klas żeńskich.

(wówczas szkoła mieściła się przy u.Nyskiej 6, po wojnie nazwę ulicy zmieniono na Gliwicką 6)

1876 -Nauczanie rozpoczęli świeccy nauczyciele, dyrektorem szkoły został  Juliusz Weisser.

1948 -Szkoła pod kierownictwem Stefana Wiosny, następnie Mariana Krupki, Bolesława Dona,Tadeusza Prokopa,Mariana Dubiela wznowiła swoją działalność w nowym systemie oświatowym, była to szkoła koedukacyjna-dla chłopców i dziewcząt, w szkole istniał chór i zespół  mandolistów prowadzony  przez Janinę Chmielowską.

1972-  Pod kierunkiem dyrektora Edwarda Boczara urządzona została także wzorcowa pracownia fizyczno- chemiczna.  Do gabinetu fizyczno- chemicznego doprowadzono wodę i gaz ziemny, niezbędne do wykonywania uczniowskich doświadczeń fizycznych i chemicznych. Pracownia   zajęła II miejsce w województwie, w konkursie na pracownię fizyczno- chemiczna, a szkole przyznano wysoką nagrodę przeznaczoną  w całości na zakup pomocy dydaktycznych.

1973 -Dyrektorem szkoły została Sabina Kurowska, która wraz z zaangażowanymi pracownikami szkoły przeprowadziła remont szkoły.

1975 -Mirosława Kaczuba stworzyła szczep harcerski, a jej 5 DH uzyskała tytuł „Drużyny Sztandarowej” ZHP.

1988- Powstał  zespół taneczno-wokalny ,,Kolorowi” pod kierunkiem p.Stanisława Prusko.

1983- Powstała świetlica szkolna i stołówka szkolna.

1989/90  Pozyskano drugi budynek  dla klas I-III po zlikwidowanym Przedszkolu Miejskim przy ul. Gliwickiej  10.

1993-Dyrektorem została Janina Lacel. Pozyskano salę gimnastyczną, wyposażono klasopracownie w nowoczesny sprzęt, podniesiono poziom edukacyjny szkoły.

1994-2005-Uczniowie prowadzili szkolny sklepik pod kierunkiem nauczycieli matematyki.

1994-Powstał zespół wokalno-instrumentalny ,,Caro” pod kierunkiem p.Jacka Chwedeczko.

1998- Odbył się jubileusz 50-lecia istnienia szkoły. Szkole nadano sztandar i imię Henryka Sienkiewicza.

2000-2005  Działało Szkolne Schronisko Sportowe w dzierżawionym III budynku katechetycznym.

2001-Powstała pierwsza pracownia komputerowa.

2002-Utworzono pracownię terapii zajęciowej do pracy z dzieckiem dyslektycznym.

2003-Obchodzono jubileusz 55-lecia istnienia szkoły.

2003- Pomysłodawcą Sienkiewiczady był nauczyciel języka polskiego p.Halina Sawicka .                                

 Co roku w szkole odbywa się Gminny Konkurs Ortograficzny ,,O pióro Henryka Sienkiewicza”.

2004-Założono Uczniowski Klub Sportowy, szkoła otrzymała certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

2-5 V 2005-Szkoła była organizatorem  XIII  Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich w Ziębicach.

1IX 2005  Szkoła zmieniła miejsce i budynek -przeniesiona została na Plac Wolności 1.

2006 –Dyrektorem szkoły została Dorota Hirkowska. W szkole odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: ,,Patriotyczne i obywatelskie lekcje Henryka Sienkiewicza”.

2005-2006 - Szkoła nawiązała współpracę z polską szkołą na Litwie w Jętmieniszkach. Zorganizowała  wiosną 2006 r. wycieczkę do Wilna i patronowała nad akcją zbierania funduszy na remont kościoła w Powiewiórkach, gdzie chrzczony był m.in.: Józef Piłsudski.  Uczniowie korespondowali  listownie z kolegami  z Litwy, z którymi  spotkali się na Międzynarodowym Obozie Harcerskim w Lubiatowie nad morzem.  Nauczycieli  z Polskiej Szkoły w  Jętmieniszkach  gościliśmy  u nas w sierpniu 2006 r.

2006-Szkoła zapoczątkowała i rokrocznie organizuje Gminny Konkurs Ortograficzny ,,Mała Sienkiewiczada’” dla uczniów klas młodszych pod kierunkiem p.D.Mikołajczyk i p.Jolanty Bednarskiej

13III 2007  Otwarto w szkole multimedialną pracownię językową do nauki języka angielskiego.

Szkoła otrzymała certyfikat ,,Szkoły dbającej o Bezpieczeństwo”.

2007-W szkole odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa  Spotkania Sienkiewiczowskie 2007:

,,Henryk Sienkiewicz i współczesność”.

2005 -Powstał zespół kresowy ,,Dwójeczka” , który pielęgnuje tradycje przodków, polskie tańce ludowe, zwyczaje oraz  tradycje świąteczne. Zespół zainicjował w szkole wiele akcji charytatywnych. Przystąpił do akcji „Ratujemy Zabytki polskiej Kultury na wschodzie” .  Szkoła co roku włącza się do akcji ratowania polskich mogił pozostawionych za wschodnią granicą: ,,Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” organizowaną przez Telewizję Polską Odział Wrocław pod kierunkiem  Grażyny Orłowskiej- Sondej .

2007/2008- Szkoła została laureatem Konkursu Grantowego organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia.

2008- odbyło się oficjalne otwarcie Ekologicznej Izby Edukacyjnej wyposażonej  w nowoczesny sprzęt komputerowy    z możliwością podłączenia mikroskopów do komputera, rzutnika  oraz tablicy interaktywnej.

2008 -Na stałe do tradycji szkoły wpisano organizację Gminnego Konkursu Krasomówczego dla uczniów  z klas I-IIII organizowanego  co roku przez p. Lucynę Sobolewską i p.A. Tomczuk.

29.03.2008-Szkoła nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbowickiej działającym     pod patronatem Starostwa Powiatowego w Zabkowicach Śl.  Nasza szkoła cyklicznie bierze udział w Rajdach dla Osób Niepełnopsprawnych pod kierunkiem p.Doroty Dydko.

2010-Szkoła włączyła się pod kierunkiem p.Patrycji Kuś  do udziału w programie ,,Sprawny Dolnoślązaczek”  którego twórcą i organizatorem jest  Szkolny Związek Sportowy ,,Dolny Śląsk”.

19III 2010-Szkoła włączyła się do ogólnopolskiego programu edukacyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ,,Klub Gaja’” i podjęła się  wraz z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Lipnikach trudnego zadania zabezpieczenia  źródła rzeki Oławy, które leży niedaleko wsi Lipniki na terenie Gminy Kamiennik, ale rzeka przepływa przez nasze miasto Ziębice i ochrona jej wód jest naszym wspólnym obowiązkiem. Efektem dwuletniej pracy w projekcie pod kierunkiem  bbliotekarza p.Edyty Sendor ,,Moja rzeka Oławka” było zamontowanie nowej tablicy informacyjnej  i uporządkowanie terenu wokół źródła rzeki Oławy.

2010-2013 Szkoła realizowała Projekt  Ekologia pod kierunkiem  nauczyciela przyrody p.Barbary Zańko. Był to interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych organizowany przez  Wydział Nauki o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Projekt był realizowany ze środków EFS oraz budżetu państwa pod nadzorem MEN w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5-projekty innowacyjne. Uczniowie wykonywali różne doświadczenia, pomiary, obserwacje i zajęcia w terenie oraz zajęcia na uczelniach wrocławskich w celu poznania trzech żywiołów Ziemi:  wody, ziemi i  powietrza.

28 II 2011 Szkoła uzyskała tytuł ,,Szkoły Odkrywania Talentów”, który świadczy o tym, że placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.

2011 –Uczniowski Klub Sportowy ,,Dwójka” działający przy SP nr 2 w Ziębicach znalazł się na ogólnopolskiej liście Miejsc Odkrywania Talentów dzięki wieloletniej pracy nauczycieli wych. fizycznego  p. Jacka Ławrynowicza             

i p. Grzegorza Bartkiewicza, którzy rozwijają talenty sportowe naszej szkoły.

2011-2012-Uczniowie klas młodszych pod kierunkiem p.Violetty Okaj realizowali ekologiczny program ,,Jestem eko, jestemtrendy"

2012-2013 Uczniowie realizowali różne ekologiczne zadania w ramach programu ,,Człowiek jako część ekosystemu, czyli jak pomagać środowisku na co dzień?".Uczniowie z klasy I a pod kierunkiem p.Violetty Okaj prowadzili Blog-Ekoludy . Uczniowie klas młodszych włączyli się również do akcji: ,,Śniadanie daje moc" i założyli Klub Naszej Ziemi. Podejmują szereg zadań przyrodniczych i ekologicznych w ramach działań pod patronatem Fundacji Nasza Ziemia.

2011-2013-Szkoła przystąpiła pod kierunkiem  p. Angeliki Gniewczyńskiej-Kasprzyk do Comenius Lifelong Learning Programme -międzynarodowej wymiany młodzieży i nauki języka angielskiego nowoczesnymi metodami poprzez realizację projektu: ,,The local ecology for the whole of Europe”  czyli ,,Lokalna ekologia dla całej Europy”, do której przystąpiły szkoły z Turcji, Węgier i Słowacji.

5-9 III 2012 –Gościliśmy w szkole gości z Azji. Trzy studentki z Gruzji, Indonezji i Chin w ramach projektu: ,,ENJOY MY ORIGIN” prowadziły w języku angielskim zajęcia na różnych przedmiotach.

2012-Szkoła otrzymała certyfikat ,,Szkoły promującej ekorozwój”.

1X 2012 Szkoła włączyła się do ekologicznej akcji zbiórki materiałów elektronicznych pod hasłem: ,,Stań po zielonej stronie mocy”, której organizatorem jest Firma Slam Poland Sp.z.o.o. pod patronatem Ministra Gospodarki, MEN i Rzecznika Praw Dziecka. Szkolnym koordynatorem tej akcji jest opiekun Samorządu Szkolnego  p. Marzena Tworek.

28-29 XI 2012- Wizyta delegacji uczniów z Zakladni Szkoły w Jaromierzu, z którą nasza szkoła podpisała w 2010r. akt współpracy  w ramach międzynarodowej współpracy miast partnerskich  Ziębic i Jaromierza.

 

2012/2013 Koszykarki  UKS  ,,Dwójka” Ziębice wraz z trenerem  p.Jackiem Ławrynowiczem zostały objęte programem edukacyjno-sportowym ,,Śniadaniowa Drużyna”, który jest skierowany do 10 najlepszych uczniowskich klubów koszykówki dziewcząt z Polski. Śniadaniowa Drużyna jest elementem ogólnopolskiego programu edukacyjnego ,,Śniadaniowa Klasa” , którego celem jest promowanie prawidłowych zasad odżywiania.

2013/2014  Odbył się uroczysty Dzień  z Comeniusem-Podsumowanie  projektu Comenius: ,,THE LOCAL ECOLOGY FOR THE WHOLE OF EUROPE”.

Nauczyciele, rodzice i uczniowie włączyli się do zorganizowania Tygodnia Czeskich Bajek w ramach współpracy SP 2 w Ziębicach z szkołą podstawową  z Jaromierza.

W ramach obchodów Tygodnia Bezpieczeństwa gościliśmy codziennie  w szkole  przedstawicieli ze służb mundurowych Policji i Straży Miejskiej oraz Ratownictwa PCK oraz znanych ziębiczan (I.Przywarę,  E.Kamińskiego,T.Kruszelnickiego, P.Woyciechowskiego, St.Popardowskiego) .Zaproszeni goście przeprowadzali pogadanki w klasach i w bibliotece szkolnej, pokaz ratownictwa w auli szkolnej oraz  akcji ratowniczej na boisku szkolnym  podczas Dnia Patrona 15XI 2013r.

Podsumowaniem Tygodnia Bezpieczeństwa w Szkole był apel przygotowany przez najmłodszych uczniów naszej szkoły 22 listopada 2013r. Najpierw wystąpiły dzieci z oddziału przedszkolnego, które pod kierunkiem p.Małgorzaty Boksy przedstawiły krótki spektakl: ,,Przyjaciele zajączka".

Potem uczniowie z klas I pod kierunkiem p.Patrycji Kuś i Lucyny Sobolewskiej zaprezentowały w wierszu i piosence zasady ruchu drogowego. Już od pierwszej klasy dzieci  należą do Klubu Bezpiecznego Puchatka.Potem wszyscy zaproszeni goście obejrzeli prezentację multimedialną  i film przygotowany przez p.Grzegorza Bartkiewicza  stanowiący podsumowanie i przegląd działań podjętych przez uczniów w Tygodniu Bezpieczeństwa.Na koniec apelu dyrektor szkoły p.Dorta Hirkowska wręczyła podziękowania wszystkim osobom, które wspierają działania szkoły w zakreseie bezpieczeństwa.

 

W ramach współpracy z Nadleśnictwem Henryków i myśliwymi z Koła Łowieckiego ,,Ryś" uczniowie klas młodszych cyklicznie uczestniczyły w leśnych lekcjach i zajęciach w terenie.

29 V 2014r.szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo.