Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


PROGRAM

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE

Całoroczny program konstruktywnego rozwiązywania sporów i mediacji rówieśniczych w dolnośląskich szkołach- działania w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W PROJEKT:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach
 • Gimnazjum im. M. Kopernika w Ziębicach
 • Fundacja Consensius Europejskie Centrum Mediacji
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza w Ziębicach.

CELE PROJEKTU:

 • Lepsze zrozumienie zjawiska konfliktu i jego skutków w szkole.
 • Rozwiązywanie konfliktów szkolnych z użyciem mediacji.
 • Zwiększenie świadomości zwiększenie świadomości zasad skutecznej komunikacji.
 • Zmiana postaw w stosunku do konfliktów występujących w szkole.

    W środowisku szkolnym, gdzie uczniowie spędzają ze sobą dużo czasu, wykonując wiele zróżnicowanych zadań, nierzadko w atmosferze rywalizacji i stresu, nietrudno o sytuacje konfliktowe. W tych warunkach szczególnego znaczenia nabiera znajomość i wprowadzanie w życie konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów. Do jednych z nich należy mediacja.

Mediacja jest dobrowolnym porozumiewaniem się stron będących w konflikcie, w obecności osoby trzeciej - mediatora, który jest bezstronny, neutralny i akceptowany przez strony.

Nadrzędnym celem mediacji jest udzielenie przez mediatora skonfliktowanym osobom pomocy w osiągnięciu przez nie własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia dotyczącego przedmiotu sporu.

Mediacja pozwala stronom na:

 • przedstawienie faktów z własnej perspektywy,
 • wyrażenie swoich uczuć,
 • współdecydowanie w swojej sprawie,
 • zamianę walki na konstruktywne działanie w kierunku rozwiązania problemu,
 • zrozumienie wyrządzonej krzywdy, zadośćuczynienie, uzyskanie wybaczenia,
 • zawarcie ugody zgodnej z potrzebami i interesami stron bez narzucania rozwiązań przez inne osoby, instytucje,
 • naprawę i utrzymanie w przyszłości dobrych wzajemnych relacji pomiędzy uczestnikami sporu.

Strony konfliktu uczestniczą w mediacji dobrowolnie, mają prawo wycofać się na każdym etapie procesu mediacyjnego. Wszystko, dzieje się podczas mediacji, jest poufne. Mediator nie narzuca stronom swoich rozwiązań, to strony konfliktu wypracowują własne kompromisowe porozumienie, zgodne z ich potrzebami i interesami.

Mediator czuwa nad przebiegiem spotkania, przestrzeganiem zasad, procedur. Stosując odpowiednie techniki mediacyjne, pomaga stronom lepiej zrozumieć istotę sporu, jego uwarunkowania, sprecyzować wzajemne oczekiwania, urealnić propozycje rozwiązania sporu, zachęcić do szukania alternatywnych rozwiązań.

 W naszej szkole mediatorami są uczniowie, którzy ukończyli szkolenie z zakresu mediacji: Joanna Zając, Aleksandra Woźniak, Natalia Trawa, Amelia Misa, Alina Okaj, Kacper Olewicz, Miłosz Skotnicki, Maja Jaworska, Jagoda Kralka, Jagoda Dąbek, Kamil Kostyszyn, Klaudia Łepska, Bartosz Kluba, Aleksandra Wierzbicka, Julia Malinowska, Julia Popko.   Umiejętności zdobyte przez mediatorów zostaną wykorzystane  do rozwiązywania konfliktów rówieśniczych już w drugim semestrze nauki.

Jakie konflikty szkolne mogą być rozwiązywane za pomocą mediacji rówieśniczej?

Można je prowadzić, gdy:

 • konflikt dotyczy tylko uczniów,
 • uczestnikami mediacji są uczniowie,
 • mediator- nauczyciel ma pewność, że zostanie utrzymana równowaga stron i nikt nie będzie dominował,
 • konflikt, którego mediacja dotyczy wydarzył się niedawno i można znaleźć jego rzeczywiste przyczyny.
  • opowiedzenie o przeżyciach, wyrażenie swoich uczuć i emocji
  • poznanie i zrozumienie racji i punktu widzenia drugiej osoby
  • zawarcie ugody zgodnej z potrzebami i interesami stron
  • utrzymanie lub naprawę dobrych wzajemnych relacji przy jednoczesnym rozwiązaniu sporu
  • pozbycie się lęku przed sprawcą
  • przejęcie odpowiedzialności za własne czyny i decyzje.

 Dlaczego Mediacja ? Ponieważ umożliwia:

 Został utworzony ,,pokój mediacji’’ i ustalone godziny spotkań.

 Wtorek- 14.00- 15.00

Piątek- 14.00- 15.00