Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


Regulamin wypożycznia podręczników

Regulamin wypożyczania i korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników i materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Ziębicach.

 

§ 1

 1. Niniejszy „Regulamin wypożyczania i korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

a)     zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

b)     tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,

c)      postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

§ 2

 1. Szkoła w ramach dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymuje podręczniki
  lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, które gromadzone są w bibliotece szkolnej.
 2. Podręczniki lub materiały edukacyjne są wpisywane na stan biblioteki szkolnej.
 3. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.
 4. Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet materiałów edukacyjnych.
 5. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury                     i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).
 6. Biblioteka szkolna:

1)     nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki („Nasz Elementarz”, podręcznik                      do j. obcego) lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, po zapoznaniu się z regulaminem i pisemnym potwierdzeniu odbioru przez rodzica/ opiekuna prawnego,

2)     zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,

3)     przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

 1. Okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych wynosi trzy lata.
 2. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 3. Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom w informacji umieszczonej przy wejściu do Biblioteki.

§ 3

 1. Uczniowie wypożyczają podręczniki na okres jednego roku szkolnego.
 2. Przed wypożyczeniem darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom, wychowawca klasy zbiera imienne podpisy rodziców uczniów, potwierdzające zapoznanie się przez nich z Regulaminem wypożyczania darmowych podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Ziębicach (załącznik nr 1).
 3. Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się        z podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych dla każdego ucznia.
 4. Bibliotekarz przekazuje w/w zestawy wychowawcom klas, którzy sprawdzają kompletność podręcznika. Ewentualne uszkodzenia zgłaszają bibliotekarzowi.
 5. Wychowawca podpisuje protokół odbioru podręczników lub materiałów edukacyjnych               i materiałów ćwiczeniowych, który pozostaje w dokumentacji Biblioteki szkolnej (załącznik nr 2).

 

§ 4

 1. Z darmowego podręcznika „Nasz Elementarz” i podręcznika do j. obcego uczniowie klas          I – III korzystają tylko na terenie szkoły. 
 2. Nadzór nad prawidłowym jego wykorzystywaniem w klasie sprawuje nauczyciel.
 3. W domu uczniowie mogą korzystać z jego elektronicznej wersji dostępnej na stronie internetowej www. naszelementarz.men.gov.pl
 4.  Uczeń przechowuje podręczniki i materiały edukacyjne w wydzielonym miejscu w klasie.
 5. W sytuacjach wskazanych przez nauczyciela uczeń ma prawo zabrać podręcznik/ materiały edukacyjne do domu z obowiązkiem przyniesienia ich do szkoły we wskazanym terminie.
 6. Materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w szkole i w domu.

 

§ 5

 1. Wypożyczanie I części „Naszego Elementarza”, podręcznika do nauki j. obcego w kl. I – III, podręczników do kl. IV – VI lub materiałów edukacyjnych  odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego. Kolejne podręczniki uczniowie otrzymają  w wyznaczonym terminie.
 2. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie roku szkolnego jeżeli podręcznik składa się z odrębnych części lub, gdy uczeń przyszedł do szkoły w trakcie roku szkolnego.
 3. Podręczniki są wypożyczane uczniom za pośrednictwem rodziców, którzy fakt użyczenia podręcznika potwierdzają na piśmie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3                     do niniejszego Regulaminu. Pisemne potwierdzenie użyczenia podręcznika na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej.

1)    Biorący do używania, tj. rodzic ucznia, otrzymując podręcznik/materiał edukacyjny i podpisując jego odbiór, oświadcza jednocześnie, że zapoznał się           z jego stanem  i stwierdza,  że jest on przydatny do użytku.         

 1. Za zebranie od rodziców podpisów użyczenia odpowiada wychowawca klasy.
 2. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili wychowawcy.
 3. 6.       (uchylony)
 4. Podczas zwrotu nauczyciel - wychowawca dokonuje oględzin podręcznika, określa stopień jego zużycia oraz dokonuje wpisu o jego stanie (załącznik nr 4).
 5. Bibliotekarz, odbierając podręczniki/materiały edukacyjne od wychowawcy, potwierdza ten fakt na piśmie według wzoru stanowiącego załącznik nr 5.
 6. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych.                   W przypadkach uzasadnionych np. gdy uczeń przystępuje do egzaminu poprawkowego, zwraca podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku. Zwrot podręcznika uczeń lub jego rodzic potwierdza podpisem.
 7. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych przed upływem ustalonego terminu.
 8. Zwrot podręcznika warunkuje uzyskanie wpisu na karcie obiegowej, świadczącego                  o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.

 

§ 6

 1. Rodzice /opiekunowie odpowiadają materialnie za zniszczenie, uszkodzenie, zagubienie wypożyczonego podręcznika (materiałów edukacyjnych). Dyrektor szkoły może żądać zwrotu kosztów zakupu podręcznika.
 2. (uchylony)
 3. Każdorazowe wypożyczanie podręczników z biblioteki przez uczniów odbywa się                   za pośrednictwem nauczyciela – wychowawcy.
 4. O terminie kolejnych wypożyczeń i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel. Wówczas uczniowie przychodzą                 do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z nauczycielem oddając i wypożyczając kolejne egzemplarze książek. Wypożyczenie kolejnej części podręcznika następuje                  po zwrocie poprzedniej.
 5. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej wraz z rodzicem.
 6. (uchylony)
 7. (uchylony)
 8. Oddawany podręcznik nie może mieć cech znacznego zniszczenia:
 • brak stron,
 • popisany, porysowany,
 • poplamiony,
 • podarty,
 • zalany,
 •  inne, utrudniające dalsze użytkowanie.
 1. Zasady zdawania podręczników:

1)     w ostatnim tygodniu nauczania danego roku szkolnego wychowawcy klas oceniają stan podręczników;

2)     przekazują wszystkim rodzicom informację zwrotną na temat dopuszczenia podręczników do dalszego użytkowania w kolejnym roku szkolnym;

3)     w przypadku stwierdzenia w/w zniszczeń  lub w przypadku niezwrócenia podręcznika, rodzic/ opiekun prawny dziecka zobowiązany jest uiścić kwotę wartości podręcznika u wychowawcy klasowego.

 

§ 7

 1. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki. Podręczniki należy obłożyć, nie wolno w nich pisać i rysować.
 2. Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.
 3. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.
 4. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 5. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu,         a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).
 6. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:

1)     czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;

2)     czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;

3)     zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;

4)     uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;

5)     z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;

6)     podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.

 

§ 8

 1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
 2. Na żądanie Bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.
 3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

 

§ 9

 1. W razie zagubienia lub uszkodzenia podręcznika, tj.: poplamienia, rozerwania, wyrwania kartek, czyli takiego uszkodzenia podręcznika, które uniemożliwia z niego dalsze korzystanie kolejnemu uczniowi, biblioteka szkolna żąda od rodziców (prawnych opiekunów) dziecka zwrotu:

1)     kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub

2)     kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania          i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

zgodnie z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania.

 1. 2.       (uchylony)
 2. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.
 3. Podręczniki, które nie nadają się do użytku, będą wymieniane.
 4. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia bądź zagubienia podręczników materiałów edukacyjnych lub ćwiczeń przez inne osoby koszty ponosi rodzic sprawcy.
 5. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręcznika (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego podręcznika, który będzie znajdował się w zasobach biblioteki szkolnej, pod warunkiem, że szkoła takie posiada. Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników (materiałów edukacyjnych).
 6. Przypadki zagubienia podręcznika w ciągu roku szkolnego należy niezwłocznie zgłosić u wychowawcy. Utracony egzemplarz zostanie zamówiony przez szkołę. Koszt ponosi rodzic/ opiekun prawny dziecka, wpłacając wartość podręcznika u wychowawcy klasowego.
 7. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych lub zniszczonych podręczników Biblioteka wysyła do Rodzica wezwanie do zapłaty (załącznik nr 7).
 8. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone bądź zniszczone podręczniki Szkoła sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego.
 9. 10.   (uchylony)

 

§ 10

 1. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie roku szkolnego zobowiązany jest        do zwrotu do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych. Obowiązku tego bezwzględnie dopilnowuje wychowawca klasy.
 2. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręczników, korzysta                        z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych              z biblioteki szkolnej, pod warunkiem, że szkoła takie posiada.
 3. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:

1)     uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki     i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;

2)     w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje protokół zdawczo-odbiorczy materiałów bibliotecznych szkole, do której uczeń został przyjęty. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi.

 

§ 11

 1. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 2. Odbiór materiałów ćwiczeniowych rodzice (prawni opiekunowie) dziecka potwierdzają własnoręcznym podpisem (załącznik nr 6).

 

§ 12

 1. 1.       (uchylony)
 2. Inwentaryzacja zasobów Biblioteki (podręczniki /materiały ćwiczeniowe edukacyjne) odbywa się raz  w roku, po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego.
 3. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych celem uzupełnienia zasobów.
 4. Wzór protokołu kontroli zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelka dokumentacja dotycząca wypożyczania i zwrotu bezpłatnych podręczników/

materiałów edukacyjnych znajduje się w bibliotece szkolnej, a za jej kompletność odpowiada nauczyciel - bibliotekarz.

 

§ 13

 1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu            i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Regulamin jest dostępny w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły: www.sp2ziebice.szkolnastrona.pl.
 3. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
 4. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje  Dyrektor Szkoły.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.