Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. RODO

RODO

     KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie  z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE. nr 119.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów, ich opiekunów prawnych, nauczycieli  i pracowników szkoły, firm  i instytucji  współpracujących  jest: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza   w Ziębicach  z siedzibą: Spacerowa 2, 57-220 Ziębice NIP 887-16-13-661 tel. 74 8191 576 poczta e-mail: sp2@oswiata-ziebice.pl zwana dalej Administratorem reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
 1. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych w jednostce. Do inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora, w tym realizacji Państwa praw.

                                                                                        Sławomir Kozieł

                                                                                  Inspektor Ochrony Danych

                          Kontakt za pośrednictwem poczty e-mail:iod@gceis.pl lub listownie na adres Administratora.

 1. Dane osobowe uczniów, ich opiekunów prawnych, pracowników i inne są przetwarzane  w celu realizacji  zadań statutowych szkoły  i nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem sytuacji prawnie przewidzianych.
 2. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest  art. 6 ust. 1 pkt. a  RODO, to znaczy, że osoba której dane dotyczą, lub jej opiekun prawny wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych i art. 6 ust.1 pkt c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja  zadań statutowych.
 4. Posiadają Państwo prawo do:

-        żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych,   

-        cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

-        wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  00-193 Warszawa,  ul. Stawki 2.

 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,   w tym profilowaniu.
 2. Państwa  dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług, a następnie zgodnie z przepisami archiwalnym.
 3. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Administrator nie planuje przetwarzania danych w innym celu niż były one zbierane.

 

Artykuły

REGULAMIN MONITORINGU

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 2  W ZIĘBICACH
Czytaj więcej o: REGULAMIN MONITORINGU