Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


Regulamin korzystania z szafek szkolnych

 

 

 

Regulamin korzystania z szafek szkolnych                
w Szkole Podstawowej nr 2
im. H. Sienkiewicza w Ziębicach  

 

Ze zmianami uchwalonymi podczas posiedzenia Rady Rodziców dnia 28 czerwca 2016 roku

 

 

Regulamin korzystania  z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 2  im. H.Sienkiewicza w Ziębicach

Ze zmianami uchwalonymi podczas posiedzenia Rady Rodziców dnia 28 czerwca 2016 roku

 

I.          Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z szafek określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania szafek szkolnych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach.
 2. Szafki stanowią własność szkoły.
 3. Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki w szkole.
 4. Uczeń rozpoczyna użytkowanie szafki po uprzednim zapoznaniu się z powyższym regulaminem.
 5. Na każdej szafce znajduje się jej numer, który przypisany jest do danego ucznia.
 6. Nie wolno samodzielnie dorabiać kluczy do szafek.
 7. Szafki wpisane są do księgi inwentarzowej i podlegają okresowemu spisowi z natury, zgodnie   z obowiązującymi przepisami.
 8. Pracownicy szkoły maja prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości  w zakresie dysponowania i użytkowania szafek.
 9. Szkoła prowadzi dla celów rozliczeniowych ewidencję korzystania z szafek. Ewidencja przechowywana jest u wicedyrektora szkoły.
 10. Dostęp do ewidencji użytkowania szafek ma dyrekcja szkoły, Rada Rodziców i wskazani przez dyrektora szkoły pracownicy administracyjni.
 11. Wychowawcy oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych tworzą listy uczniów  z przydzielonymi numerami szafek i przekazują je do 15 września wicedyrektorowi szkoły.
 12. Każdy rodzic i uczeń podpisuje odpowiedzialność majątkową za używaną szafkę.
 13. Z regulaminem zapoznają się rodzice i uczniowie w każdym roku szkolnym.
 14. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły oraz w szatni.

II.            Zadania i obowiązki użytkowników szafek

 1. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania obuwia, ubrań oraz innych przedmiotów niezbędnych na terenie szkoły.
 2. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną powinien zadbać o jej należyte użytkowanie                                 i poszanowanie oraz utrzymanie porządku w szafce i wokół niej.
 3. Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniać się z nimi na szafki.
 4. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
 5. Uczeń nie powinien przechowywać w szafce żadnych przedmiotów szklanych, produktów spożywczych, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem, brudnej odzieży (np. strojów sportowych).
 6. Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady higieny i bezpieczeństwa.
 7. Wychowawca klasy ma prawo skontrolować raz w miesiącu czystość szafki, przez poproszenie o tworzenie jej przez ucznia. Kontrola ma na celu zapobiegania przechowywania w szafce produktów spożywczych, które mogą ulec zepsuciu.
 8. W szafkach nie należy przechowywać rzeczy wartościowych, za utratę których szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków i naklejania czegokolwiek oraz innych działań mających skutek uszkodzenia trwałego.
 10. Zakazuje się przesuwania szafek oraz wrzucania czegokolwiek za nie.
 11. W przypadku zniszczenia szafki szkolnej rodzice ucznia ponoszą koszty jej naprawy.
 12. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie zawiadomić o tym dyrekcję szkoły.

III.            Klucze i zasady ich użytkowania

 1. Każdy zamek posiada dwa klucze: jeden do użytku ucznia, drugi zapasowy pozostaje w szkole i nie podlega wydawaniu.
 2. Wychowawca sporządza listę uczniów z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz numerem szafki.
 3. Uczeń otrzymuje klucz do szafki po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i pisemnej akceptacji jego zapisów.
 4. Pod koniec roku szkolnego użytkownik zobowiązany jest do opróżnienia szafki i oddania klucza do wychowawcy klasy. Wychowawca oddaje klucze do depozytu.
 5. Uczniowie kontynuujący naukę w szkole ponownie otrzymują klucz po rozpoczęciu nauki w nowym roku szkolnym.
 6. Uczniowie, którzy w danym roku kończą naukę w szkole, zobowiązani są do  zwrotu klucza najpóźniej w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego.
 7. Uczniowie, którzy nie zwrócą klucza będą obciążeni kosztami wymiany wkładki.
 8. Uczniowie przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz wychowawcy klasy lub wicedyrektorowi przed odebraniem dokumentów.
 9. W przypadku zagubienia klucza lub jego uszkodzenia uczeń ponosi koszt wymiany wkładki – 20,00 zł, jeżeli klucz zostanie ponownie zgubiony wówczas opłata za kolejną wkładkę wynosić będzie 50,00 zł.
 10. Uczeń zabezpiecza swoje mienie poprzez prawidłowe zamykanie szafki, nie pozostawia klucza w zamku oraz nieudostępnianie go innym osobom.

IV.            Zasady opłat

 1. Uczeń korzystający z szafki wnosi opłatę 20,00 zł za cały okres pobytu w szkole.
 2. Opłata dokonywana jest na ręce wychowawcy klasy, który przekazuje gotówkę na konto Rady Rodziców.
 3. W przypadku, kiedy w szkole uczy się więcej niż jedno dziecko z danej rodziny wpłata wynosi 10,00 zł od każdego dziecka.
 4. Uczniowie rozpoczynający naukę w szkole (z oddziałów przedszkolnych, klas I, przybyli   z innych szkół) dokonują wpłaty do 15 września danego roku szkolnego na ręce wychowawcy.

V.            Przypadki szczególne

 1. W przypadku, kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej, ponosi on całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki.
 2. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi pedagog lub Zespół Opiekuńczo – Wychowawczy.
 3. W przypadku użytkowania szafki przez więcej niż jedną osobę szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczania się między użytkownikami szafki. Dla szkoły użytkownikiem jest ta osoba, której przydzielono szafkę. W sytuacji użytkowania szafki przez wiele osób użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób użytkowania szafki i rozliczenia ze szkołą.